Gmina Przybiernów

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Przybiernów
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 15[1]
Liczba miejscowości 29[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Przybiernów – gmina wiejska położona w północnej części powiatu goleniowskiego. Siedzibą gminy jest wieś Przybiernów.

Geografia

Położenie

Gmina Przybiernów położona jest w północnej części powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 229 km2 (22.887 ha)[3]. Graniczy z gminami Stepnica, Osina, Goleniów i Nowogard oraz gminami Wolin i Golczewo.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

 • prowincji Niż Środkowoeuropejski,
 • podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie,
 • makroregionu Pobrzeże Szczecińskie,
 • mezoregionu Równina Goleniowska oraz Równina Gryficka[4].
Gmina Przybiernów na planie powiatu goleniowskiego

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krain: Gryficko-Nowogardzkiej i Zalewu Szczecińskiego[5].

Krainy klimatyczne gminy Przybiernów według Krzysztofa Prawdzica
Dane klimatyczne Kraina Zalewu Szczecińskiego Kraina Gryficko-Nowogardzka
średnia temperatura roczna 8 - 8,1°C 7 - 7,6°C
średnia temperatura okresu V-VII 14,5 - 15,2°C 14 - 15°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 mm 550 - 625 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 170 - 180 mm 180 - 190 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalną poniżej 0°C ), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[6].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[7]:

Wody stojące[8]:

Wody płynące[9]:

Przyroda

Leśnictwo

Lasy położone na obszarze gminy podlegają zarządowi:

 • Nadleśnictwa Goleniów[10];
 • Nadleśnictwa Nowogard – ze wszystkich gruntów tego nadleśnictwa (19.217,40 ha) 16% leży na terenie omawianej gminy[11];
 • Nadleśnictwa Rokita[12].
Leśnictwo w gminie Przybiernów[13]
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w tym własność gminy Lesistość %
12762,0 12711,6 30,2 55,8

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000[14]

 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Goleniowska (PLB 320012)
Zajmuje powierzchnię ok. 25.039 ha. Położony na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica i Wolin.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH 320013)
Zajmuje powierzchnię ok. 8.419 ha. Położony na terenie gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina, Nowogard. Ostoja obejmuje najcenniejsze fragmenty Puszczy Goleniowskiej, związane z rzekami Gowienicą, Stepnicą, Wołczenicą i rynnami subglacjalnymi z licznymi oczkami torfowisk wysokich.
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Łąki Skoszewskie (PLB 320007)
Zajmuje powierzchnię ok. 9.083 ha na obszarze gmin Stepnica, Przybiernów i Wolin. Ostoja obejmuje rozległy obszar bagnistych łąk na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego, pomiędzy miejscowościami Gąsierzyno na południu, Żarowo na wschodzie i Skoszewo na północy.

Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat przyrody Cisy Rokickie im. prof. Stanisław Króla – rezerwat florystyczny o powierzchni 17,41 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie najliczniejszej w Polsce populacji cisa pospolitego (Taxus baccata) odnawiającej się dynamicznie udanymi obsiewami naturalnymi, a także ochrona stanowisk innych chronionych gatunków roślin, w tym w szczególności wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum)[15].
 • Rezerwat przyrody Przybiernowski Bór Bagienny – rezerwat leśny o powierzchni 66.01 ha, obejmuje obszar lasów i torfowisk. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnego ekosystemu boru bagiennego, otaczającego go fragmentu ekosystemu leśnego na siedliskach wilgotnych, ekosystemów bagiennych, zaroślowych oraz fragmentu doliny rzeki Wołczenicy wraz z zachodzącymi w nich procesami fluktuacji, sukcesji i regeneracji[16].
 • Rezerwat przyrody Jezioro Czarne – rezerwat florystyczny, obejmuje obszar Jeziora Czarnego z narastającym torfowiskiem, mszarami brzozowymi i sosnowymi oraz brzeziną bagienną o ogólnej powierzchni 39,39 ha, położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie eutroficznego jeziora wraz z otaczającymi go torfowiskami i drzewostanami na siedliskach mokrych i wilgotnych oraz populacji bytującego tam bobra europejskiego (Castor fiber)[17].

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Użytki ekologiczne

 • Mszar koło Borowika – obszar o łącznej powierzchni 1,31 ha. Celem ochrony użytku jest zachowanie cennego obiektu torfowiskowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy[19].

Parki podworskie

Parki podworskie wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[20]:

 • park w Buku, założenie przestrzenne dworsko-parkowe o łącznej powierzchni ok. 75 ha. Drzewostan stanowią m. in.: dęby szypułkowe (obwód 280-540 cm), buki zwyczajne (obwód ok. 300-340 cm), lipy drobnolistne (obwód 300-540 cm).
 • park dworski w Łoźnicy.

Pomniki przyrody

Historia

Powiat kamieński przed 1945 r.

Przed II wojną światową miejscowości należące do obecnej gminy Przybiernów wchodziły w skład powiatu kamieńskiego (Landkreis Cammin in Pommern) i powiatu nowogardzkiego (Landkreis Naugard).

Powiat nowogardzki przed 1945 r.

Gmina wiejska Przybiernów ustanowiona została na mocy Obwieszczenia Wojewody Szczecińskiego w 1948 roku jako jedna z dwunastu gmin wiejskich powiatu kamieńskiego (do powiatu należała wówczas jeszcze gmina miejska Kamień Pomorski). W jej skład weszły wówczas:

 1. Gromada Przybiernów z przynależnymi do niej miejscowościami: Sosnowice, Bogacze, Bratonie;
 2. Gromada Rokita z przynależną do niej miejscowością Płochocin;
 3. Gromada Moracz z przynależnymi miejscowościami Derkacz i Wyszesław;
 4. Gromada Zabierzewo z przynależnymi miejscowościami Domanie i Brzozowo;
 5. Gromada Kartlewo;
 6. Gromada Trzebianowo z przynależną miejscowością Przełęg;
 7. Gromada Leszczno;
 8. Gromada Włodzisław;
 9. Gromada Czarnogłowy;
 10. Gromada Świętoszewko[21].

1 października 1954 roku Gromada Przybiernów weszła do nowoutworzonego powiatu goleniowskiego[22].

Następnie w tym samym roku, po kolejnym podziale administracyjnym poszczególnych powiatów, wydzielono Gromadę Przybiernów z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Przybiernowie. W skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Brzozowo, Kartlewo, Przybiernów, Zabierzewo oraz Żarnowo z gminy Żarnowo[23].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Gromada Przybiernów wchodziły miejscowości: Bogacze, Bratonie, Brzozowo, Domanie, Kartlewko, Kartlewo, Owczarnia, Przełęg, Przybiernów, Sosnowice, Trzebianowo, Zabierzewo[24].

Kolejne obwieszczenie (1969 rok) dotyczące podziału administracyjnego województwa szczecińskiego w Gromadzie Przybiernów wymieniało następujące sołectwa:

- Brzozowo (Brzozowo wraz z majątkiem Trzebianowo);
- Czarnogłowy (Czarnogłowy wraz z Świętoszewem i osadą Świętoszewko);
- Kartlewo (Kartlewo wraz z leśniczówką Kartlewko);
- Moracz (Moracz wraz z Derkaczem, Leszcznem, Lewinem, Rokitą, Wyszesławiem);
- Przybiernów (Przybiernów wraz z osadą Bogacze, kolonią Sosnowice);
- Włodzisław (Włodzisław wraz z Bukiem);
- Zabierzewo (Zabierzewo wraz z leśniczówkami Przełęg, Domanie, Owczarnia)[25].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Przybiernów z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Przybiernowie. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Babigoszcz (Babigoszcz);
- Brzozowo (Brzozowo, Trzebianowo);
- Budzieszewice (Budzieszewice);
- Czarnogłowy (Buk, Czarnogłowy, Świętoszewko, Świętoszewo);
- Dzieszkowo (Dzieszkowo, Przybkowo);
- Dzisna (Dzisna);
- Kartlewo (Kartlewo);
- Łoźnica (Biebrówek, Łoźnica, Żychlikowo);
- Miodowice (Ilepole, Łask, Machowica, Miodowice, Nowiny, Żelisław);
- Moracz (Derkacz, Kartlewko, Leszczno, Moracz, Rokita, Wyszesław);
- Przybiernów (Bratonie, Lewin, Bogacze, Przybiernów, Sosnowice);
- Rzystnowo (Chemczyn, Chemczynek, Rzystnowo);
- Sobieszewo (Sobieszewo);
- Włodzisław (Włodzisław);
- Zabierzewo (Domanie, Owczarnia, Przełęg, Zabierzewo)[26].

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów i Gmina Stepnica[27]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[28].

Gospodarka i infrastruktura

Gmina ma charakter rolniczy. Ważnymi elementami gospodarki są rolnictwo, leśnictwo i przemysł drzewny. Brak jest zlokalizowanych na tym terenie dużych zakładów przemysłowych, poza małymi zakładami o różnych profilach działania.

Rynek pracy i bezrobocie

W gminie Przybiernów funkcjonują m. in.:

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w 2013 roku) [30]
Gmina Przybiernów
Sektor publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
01 47
B
Górnictwo i wydobywanie
0 1
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 48
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 3
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
0 1
F
Budownictwo
0 139
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 122
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 24
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 12
J
Informacja i komunikacja
0 2
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 7
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
0 4
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 12
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0 18
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 1
P
Edukacja
6 4
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
0 12
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
1 5
S
Pozostała działalność usługowa
0 8
Ogółem 10 470


Pracujący w 2011 roku[31]
Jednostka terytorialna Ogółem W tym kobiety Sektor publiczny Sektor prywatny
Powiat 15870 7303 5212 10658
Gmina Przybiernów 552 267 210 342

Liczba bezrobotnych w gminie według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 wyniosła ogółem 364 osób (w tym 183 kobiet). Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 10,6%.[32]

Rolnictwo

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2010 roku w gminie istniało 136 gospodarstw rolnych w (tym 135 gospodarstw indywidualnych) zajmujących się uprawami. Powierzchnia gospodarstw wynosiła 3230,49 ha (w tym indywidualnych 2990,49 ha). Ogółem na 2126,71 ha uprawiano zboże, na 34,94 ha ziemniaki, na 741,13 uprawy przemysłowe, na 523,73 ha rzepak, na 0,56 warzywa gruntowe[33].

W 60 gospodarstwach rolnych hodowano bydło, w 32 trzodę chlewną, 27 konie, 85 drób[34].

Użytkowanie gruntów w gminie Przybiernów w ha <br\> stan na 2010 rok[35]
Gmina Grunty ogółem Użytki rolne ogółem Pod zasiewami Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi Uprawy trwałe Sady ogółem Ogrody przydomowe Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe użytki rolne Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty
Przybiernów 8660,68 6639,39 3230,49 182,29 143,37 140,36 2,76 2087,38 526,79 466,31 212,25 1809,04
Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w ha <br\> stan na 2010 rok[36]
Gmina ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1-5 ha 1-10 ha 1-15 ha 5-10 ha 5-15 ha 10-15 ha 5 ha i więcej 10 ha i więcej 15 ha i więcej
Przybiernów 8660,68 53,08 8607,60 190,30 489,55 964,07 299,25 773,77 474,52 8417,30 8118,05 7643,53

Transport

Przez gminę Przybiernów przebiegają:

 • droga krajowa nr 3 relacji Świnoujście – Jakuszyce, która należy do sieci dróg międzynarodowych E-65,
 • drogi powiatowe[37]:
nr 0039Z - Golczewo - Przybiernów, Przybiernów – Jarszewko,
nr 0040Z - Wysoka Kamieńska – Rokita,
nr 0718Z - Stepnica – Brzozowo,
nr 0719Z - Widzeńsko – Przybiernów,
nr 0722Z - Derkacz – Moracz,
nr 0723Z - Przybiernów – Budzieszewice,
nr 0724Z - Leszczno - Moracz, Moracz - Czarnogłowy, Łoźnica - Żółwia Błoć,
nr 0726Z - Wodzisław – Czarnogłowy,
nr 0725Z - Wodzisław - Buk – Czarnogłowy,
nr 0727Z - Moracz - Babigoszcz, Łoźnica – Czermnica,
nr 0728Z - Dzisna – Sobieszewo,
nr 0729Z - Dzisna – Dzieszkowo,
nr 0741Z - Brzozowo – Domanie,
nr 0770Z - Trzehel – Świętoszewo,
nr 0777Z - stary przebieg drogi nr 3 w miejscowości Przybiernów,
nr 0776Z - przebieg drogi nr 3 w miejscowości Babigoszcz[38].
nr 208001Z - Rzystnowo - Machowica,
nr 208002Z - Miodowice - Machowica,
nr 208003Z - Miodowice - do końca zabudowań,
nr 208004Z - Zabierzewo - Domanie,
nr 208005Z - Zabierzewo - jezioro,
nr 208006Z - od drogi powiatowej nr 0741Z Brzozowo - Kolonia,
nr 208007Z - od drogi krajowej nr 3 - Brzozowo do drogi powiatowej nr 0741Z,
nr 208008Z - Kartlewo - Kartlewko,
nr 208009Z - Przybiernów - Kartlewo,
nr 208025Z - Łoźnica - Żychlikowo do drogi powiatowej nr 0724Z,
nr 208026Z - Dzisna - Budziszewice,
nr 208027Z - Budziszewice - Sobieszewo,
nr 208028Z - Babigoszcz - Dzieszkowo.

Przez obszar gminy przebiega trasa komunikacji kolejowej relacji Szczecin – Świnoujście (linia kolejowa nr 401).

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2010 roku na terenie gminy znajdowało się 883 budynków mieszkalnych, a w nich w sumie 1579 mieszkań[40]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 75,8 m2[41].

Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne kształtowała się następująco[42]:

 • 1500 było podłączonych do wodociągu;
 • 1228 posiadało ustęp spłukiwany;
 • 1240 posiadało łazienkę;
 • 946 było wyposażone w centralne ogrzewanie;
 • 247 było podłączonych do gazu sieciowego.

W 2011 roku z sieci wodociągowej korzystało 79,6% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 26,3%, a z gazowej 16,3%[43]. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła 39,5 km[44], a sieci kanalizacyjnej 8,8 km[45]. Do sieci gazowej podłączonych było 259 gospodarstw domowych. Gaz używany był do ogrzewania w 213 mieszkaniach[46].

Ludność zaopatrywana jest w wodę pitną z sieci wodociągowych z następujących systemów:

- Miodowice – Rzystnowo z ujęciem wody w Miodowicach,

- wodociąg Przybiernów – Zabierzewo,

- wodociąg lokalny Kartlewo,

- wodociąg lokalny Brzozowo,

- wodociąg lokalny Łoźnica,

- wodociąg sieciowy z ujęciem wody w Buku, który zaopatruje w wodę miejscowości: Buk, Włodzisław, Moracz, Czarnogłowy, Świetoszewo i Świetoszewko,

- wodociąg lokalny Rokita[47].

W gminie znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków w miejscowościach:

- Zabierzewo (ścieki z Zabierzewa, Przybiernowa, Rokity, Moracza i Czarnogłów),

- Łoźnica (ścieki ze wsi Łoźnica),

- Babigoszcz (ścieki z zajazdu „Stary Młyn")[48].

Od 01 stycznia 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy przejmowane są przez nowo wybudowany Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. W 2011 na terenie gminy istniały dwa dzikie wysypiska śmieci[49].

Gmina zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym średniego ciśnienia z sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie miejscowości Jarszewko (gmina Stepnica). Z sieci gazowej zaopatrywane są następujące miejscowości: Czarnogłowy, Miodowice, Moracz, Przybiernów, Rokita, Rzystnowo i Zabierzewo[50].

Samorząd

Organami gminy są Rada Gminy i Wójt. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, w jej skład wchodzi 15 członków.

Tadeusz Kwiatkowski - Wójt Gminy

Ryszard Kazanowski - Przewodniczący Rady

Jadwiga Sudnik - Zastępca Przewodniczącego

Pozostali radni:

Bzdyra Alicja, Fiłkowska Magdalena, Grześkowiak Jolanta, Igras Anna, Klażyński Krzysztof, Kowalewska Emilia, Krzos Józef, Kutko Ignacy, Mac Marek, Skierska Beata, Skrzypczak Marcel, Wiśniewska Teresa, Wolański Marek[51].

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada[52].

Gmina podzielona jest na sołectwa[53]:

 1. Babigoszcz,
 2. Brzozowo,
 3. Budzieszewice,
 4. Czarnogłowy,
 5. Dzieszkowo,
 6. Dzisna,
 7. Kartlewo,
 8. Łoźnica,
 9. Miodowice,
 10. Moracz,
 11. Przybiernów,
 12. Rzystnowo,
 13. Sobieszewo,
 14. Włodzisław,
 15. Zabierzewo.

Kultura

Placówkami kształtującymi życie kulturalne gminy są:

Ośrodki Kultury organizują m. in.: dożynki, warsztaty plastyczne, wykłady, występy artystyczne, pokazy filmów, festyny, zabawy taneczne.

Oświata

Gmina Przybiernów jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych[55]:

W roku szkolnym 2011/2012 z placówek wychowania przedszkolnego korzystało 119 dzieci. Do szkół podstawowych uczęszczało 337 uczniów, a do gimnazjum 186 [56].

Od 2007 roku w Przybiernowie działa również Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki. Do placówki uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 5–25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami[57].

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 36,3% wydatków budżetu gminy w 2011 r.[58]

Kościoły i związki wyznaniowe

Teren gminy Przybiernów należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Golczewo i Wolin (Miodowice, Rzystnowo). Znajduje się tu 8 kościołów (w tym dwa parafialne)[59]:

oraz:

Sport

Na terenie gminy działają następujące kluby sportowe[60]

 • Klub Sportowy Orzeł Łoźnica w Łoźnicy, założony w 1946 (piłka nożna);
 • Klub Sportowy Pomorzanin Przybiernów w Przybiernowie (piłka nożna);
 • Uczniowski Klub Sportowy Sztubak, działający przy Szkole Podstwowej w Czarnogłowach;
 • Klub Sportowy Promyk w Czarnogłowach.

Bazę sportową w gminie Przybiernów tworzą[61]:

 • boisko sportowe w Kartlewie;
 • boisko sportowe w Łoźnicy;
 • stadion w Przybiernowie, wyposażony w boiska do gry w piłkę nożną, bieżnię, skocznię w dal oraz boisko do siatkówki;
 • sale gimnastyczne przy poszczególnych szkołach, dostępne popołudniami dla mieszkańców gminy;
 • stadnina koni w Świętoszewie.

Turystyka

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są na terenie gminy[62]:

Szlaki turystyczne

Poprzez gminę przebiegają:

 • szlak kajakowy rzeką Gowienicą (Bodzęcin – Babigoszcz – Widzieńsko, Widzieńsko - Stepnica) o łącznej długości 44 km, przebiegający częściowo w gminie Osina i Stepnica;
 • szlak rowerowy „Leśny Szlak Golczewski” o łącznej długości 29,4 km, przebiegający przez gminę w miejscowościach: Buk – Czarnogłowy;
 • szlak pieszy zielony „Stepnicko-Rokicki” o łącznej długości 92 km, przebiegający na terenie gminy przez: Buk - Czarnogłowy - Świętoszewko - Rokita - Cisy Rokickie - Budzieszewice - Łoźnica - Dzisna – Babigoszcz.

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 30 września 2012 roku gminę zamieszkiwało 5.200 osób: 2.647 mężczyzn i 2.553 kobiet, co stanowi 6,3% wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego[63]. Gęstość zaludnienia w Gminie Przybiernów wynosi 23 osoby na 1 km2[64].

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2011)[65]
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 563 525 1.088
Wiek produkcyjny 1.891 1.528 3.419
Wiek poprodukcyjny 216 515 731
Razem 2.670 2.568 5.238


Ludność gminy w latach 2003-2011[66]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba mieszkańców 5.159 5.161 5.187 5.189 5.196 5.196 5.194 5.161 5.238

System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2011 roku funkcjonowały 3 zakłady opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 1.746[67].

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewniają[68]:

 • Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przybiernowie (lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa, położna);
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginmed S.C. w Przybiernowie (opieka ginekologiczno-położnicza)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Madent Małgorzata Król (leczenie stomatologiczne)

Na terenie gminy, w miejscowości Babigoszcz, funkcjonuje Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia Monar.

Herb

Gmina Przybiernów - herb.png

Herb gminy Przybiernów nawiązuje do tradycji historycznych gminy i oparty jest o elementy średniowiecznych herbów: Księstwa Szczecińskiego i Biskupstwa Kamieńskiego. Jest to herb dwudzielny w słup, który w polu prawym srebrnym (białym) tarczy herbowej przedstawia połowę zwróconego w prawą stronę, wspiętego, nieukoronowanego gryfa ze złotymi (żółtymi) pazurami i dziobem, trzymającego w szponach zieloną gałązkę cisa, w polu lewym błękitnym połowa złotego (żółtego) krzyża[69].

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. Gmina wiejska - Przybiernów W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 2. Tamże
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 16
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 50-53
 5. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 6. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 8. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 234-235; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 9. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001, s. 215; Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Program ochrony środowiska dla gminy Przybiernów. Przybiernów: Urząd Gminy Przybiernów, 2004, s. 13
 10. Nadleśnictwo Goleniów W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 11. Nadleśnictwo Nowogard W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 12. Nadleśnictwo Rokita W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 13. Gmina wiejska Przybiernów Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 14. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008, s. 97-142
 15. Rozporządzenie Nr 119/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cisy Rokickie imienia profesora Stanisława Króla”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2006, nr 109, poz. 2084; Rozporządzenie Nr 73/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2007, nr 108, poz. 1874
 16. Zarządzenie Nr 8/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Przybiernowski Bór Bagienny”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2009, nr 5, poz. 194
 17. Rozporządzenie Nr 29/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Jezioro Czarne”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2008, nr 59, poz. 1343
 18. Rozporządzenie Wojewody Szczecińskiego nr 14/93 z dnia 31 grudnia 1993 r.
 19. Uchwała Nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mszar koło Borowika”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 82, poz. 1552
 20. Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002, s. 247-249; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]
 21. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69
 23. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 67
 24. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75
 25. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia aktualnego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1969, nr 23, poz. 140
 26. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1973, nr 2, poz. 7
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631
 29. Przemysł W: Gmina Przybiernów [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 30. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 24 października 2014]
 31. Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 139
 32. Bezrobotni wg gmin W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 33. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 34. Pogłowie zwierząt gospodarskich W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 35. Użytkowanie gruntów W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 36. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 37. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 38. Program ochrony środowiska dla gminy Przybiernów W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Przybiernowie [online]. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 39. Wykaz dróg gminnych województwa zachodniopomorskiego W: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie [online]. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 40. Budynki mieszkalne w gminie W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 41. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 42. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 43. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 44. Wodociągi W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 45. Kanalizacja W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 46. Sieć gazowa W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 47. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przybiernów na lata 2007-2015 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Przybiernowie [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 48. Tamże
 49. Dzikie wysypiska W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 50. Infrastruktura Gmina Przybiernów [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 51. Rada Gminy, komisje W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Przybiernowie [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 52. Statut Gminy Przybiernów. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, nr 41, poz. 667
 53. Sołectwa W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Przybiernowie [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 54. Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 55. Jednostki organizacyjne W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Przybiernowie [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 56. Przybiernów – gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 57. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy W: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie[online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 58. Przybiernów – gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 59. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 60. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 61. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przybiernów na lata 2007-2015 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Przybiernowie [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 62. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 listopada 2020]
 63. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 04 maja 2013]
 64. Przybiernów - gmina wiejska Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 W: Urząd Statystyczny w Szczecinie [online]. [Przeglądany 23 kwietnia 2013]
 65. Województwo Zachodniopomorskie: podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 112
 66. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012
 67. Przybiernów - gmina wiejska W: Urząd Statystyczny w Szczecinie [online]. [Przeglądany 23 kwietnia 2013]
 68. Narodowy Fundusz Zdrowia W: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przegladany 17 maja 2013]
 69. Położenie i historia gminy w: Gmina Przybiernów [online]. [Przeglądany 08 kwietnia 2013]

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69, 67; 1965, nr 14, poz. 75; 1969, nr 23, poz. 140; 1972, nr 15, poz. 111; 1973, nr 2, poz. 7
 • "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, nr 41, poz. 667 ; 2006, nr 109, poz. 2084; 2007, nr 108, poz. 1874 ; 2008, nr 59, poz. 1343; 2009, nr 5, poz. 194; 2010, nr 82, poz. 1552
 • "Dziennik Ustaw 1998", nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008. ISBN 9788392696001
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]. ISBN 9788393428724;
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012. ISSN 1505-5507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002. ISBN 8391082784
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum". ISBN 8370412327
 • "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 • Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka