Maszewo

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Maszewo
Maszewo
Nazwa niemiecka Massow
Powiat goleniowski
Gmina Maszewo
Strona internetowa miejscowości.

Geolokalizacja: 53.498666,15.060854

Maszewo (niem. Massow) – miasto w powiecie goleniowskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Maszewo.

Położenie

Położenie gminy Maszewo na tle powiatu goleniowskiego

Miasto Maszewo położone jest w powiecie goleniowskim, w środkowej części gminy Maszewo, na północ od Jeziora Maszewskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 6 km2 (554 ha)[1]. Miejscowość jest siedzibą władz gminnych, od miasta powiatowego Goleniowa oddalona jest o ok. 20 km, a od Szczecina o ok. 50 km.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez miasto należy do:

 • prowincji Niż Środkowoeuropejski,
 • podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie,
 • makroregionu Pobrzeże Szczecińskie,
 • mezoregionu Równina Nowogardzka[2].

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krainy Gryficko-Nowogardzkiej[3].

Klimat Maszewa według Krzysztofa Prawdzica
średnia temperatura roczna 7 - 7,6°C
średnia temperatura okresu V-VII 14 - 15°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 - 625 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180 - 190 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalna poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[4].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[5]:

Wody stojące[6]:

Wody płynące [7]:

 • Leśnica (Węgorzynka) – struga, dopływ Pieleszy bierze początek w okolicach Stodólska
 • Stepnica - główna rzeka gminy, dopływ Gowienicy, bierze początek pod Maszewem

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1233 roku, w której wymieniony został lokalny proboszcz Bertram[8]. W 1259 roku, po podziale dóbr pomiędzy książętami pomorskimi a biskupstwem kamieńskim, Maszewo stało się własnością biskupów. Taka sytuacja utrzymała się do połowy XV wieku. Od 1253 roku z miastem związany był rycerz, prawdopodobnie jego zasadźca - Konrad, który przybrał nazwisko von Massow.

Prawa miejskie na prawie magdeburskim otrzymało Maszewo w roku 1278 z rąk biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen. Wraz z przywilejem miasto otrzymało 130 łanów ziemi. Po kolejnych czterech latach mieszczanie zostali zwolnieni przez Bogusława IV z płacenia cła mostowego i drogowego na terenie księstwa. W 1286 roku biskup Herman nadał miastu przywilej na prawie lubeckim, prawo posiadania młynów wodnych i wiatraków oraz połowu ryb na jeziorze i pobierania myta z dróg lądowych.

Maszewo - plan miasta
Fragment obwarowań miejskich

Dochody, jakie w ten sposób zdobywano dzielono między kasę miejską (1/3) i biskupa (2/3). Przywileje te potwierdzone zostały w następnych latach przez księcia Bogusława X (1501), grafa Ludwika von Eberstein (1663), Fryderyka III (1699) i króla Wilhelma I (1741). W 1310 roku założono w Maszewie bractwo kościelne, którego członkiem był m. in. rycerz Ludeke von Massow. W 1334 roku Conrad von Massow sprzedał część grodu biskupom kamieńskim, ci z kolei oddali ją w lenno, najpierw rodzinie von Dossow (1363 ), a potem duchownemu Poppe (1372). W roku 1435 lub 1451 miasto zostało sprzedane Bogusławowi IX, a pod koniec XV wieku oddane kolejnym lennikom - rodzinie von Eberstein. Już w XIV wieku miejscowość otoczona była murami miejskimi oraz posiadała kościół, w XV zaś zabudowę mieszczańską i ratusz. Poza murami zlokalizowane były najprawdopodobniej dwa przedmieścia przed bramami - stargardzką i nowogardzką. Źródłem dochodów ówczesnych mieszczan było rolnictwo, handel i drobne rzemiosło. W drugiej połowie XVI wieku właściciele wybudowali po południowo-zachodniej części miasta zamek. Z początkiem XVII wieku rozbudowano przedmieścia, powstały nowe budynki gospodarcze, a miasto liczyło około 1 000 mieszkańców. Ich liczba jednak zmniejszyła się o połowę w wyniku epidemii cholery w 1625 roku. Następnie, w latach 1628, 1638 i 1639 wybuchały pożary, które były przyczyną śmierci kolejnych osób oraz zniszczyły niemal całą zabudowę miasta. Od roku 1635 roku Ebersteinowie wydzierżawiali Maszewo Melchiorowi i Ewaldowi von Wedell. Po śmierci ostatniego potomka z rodziny von Eberstein, ich majątek przeszedł w ręce margrabiów brandenburskich. W 1664 roku Maszewo odkupiła Jadwiga Eleonora zu Wied, córka Georga Ebersteina, a po roku 1692 miasto wróciło ponownie do Brandenburgii. W drugiej połowie XVII wieku liczba mieszkańców zaczęła wzrastać, odbudowywano też zabudowania mieszkalne i gospodarcze. W 1740 roku wybudowano szpital, w 1743 w okolicy miasta uruchomiono cegielnię. W latach 1784-1786, zlikwidowane zostały średniowieczne obwałowania, a fosa zasypana została ziemią. W latach 1821-1822 wybudowano nowy ratusz. W 1866 roku, w ramach prac związanych z budową nowych brukowanych dróg, podjęto decyzję o rozebraniu bram miejskich. Z początkiem XX wieku (1903) Maszewo zostało połączone z Goleniowem koleją żelazną, a w okolicach dworca kolejowego powstało nowe osiedle z gmachami użyteczności publicznej[9].

Samorząd

Urząd Miasta i Gminy Maszewo

Organami gminy, w tym także miasta Maszewo jest Rada Miejska i Burmistrz[10].

Burmistrz Maszewa - Jadwiga Ferensztajn

Skład Rady Miejskiej na lata 2010-2014

Przewodniczący Rady Miejskiej - Adam Rojek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Woźniak, Anna Wojciechowska

Radni Rady Miejskiej kadencja lata 2010-2014:

 1. Dudziak Antoni
 2. Głowacki Eugeniusz Jerzy
 3. Górski Mirosław Ireneusz
 4. Kacperska Monika Benigna
 5. Kaczor Piotr Eugeniusz
 6. Mioduski Józef
 7. Piesio Paweł Franciszek
 8. Prochera Wioletta
 9. Rojek Adam Mirosław
 10. Smolarek Jan
 11. Socha Elżbieta
 12. Wojciechowska Anna
 13. Wojtysiak Dorota
 14. Woźniak Zbigniew

Gospodarka i infrastruktura

Rynek pracy i bezrobocie

W 2013 roku w Maszewie zarejestrowano ponad 300 podmiotów gospodarczych, świadczących przede wszystkim usługi handlowe i budowlane.

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w 2013 roku) [11]
Gmina Maszewo Maszewo
Sektor publiczny prywatny publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0 38 0 3
B
Górnictwo i wydobywanie
0 3 0 2
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 57 0 31
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 1 0 1
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
1 1 1 0
F
Budownictwo
0 165 0 72
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 144 0 89
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 34 0 20
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 122 0 12
J
Informacja i komunikacja
0 2 0 2
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 12 0 9
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
1 8 1 3
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 20 0 10
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
1 6 0 4
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 1 2 0
P
Edukacja
9 10 7 8
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
1 32 1 12
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
2 7 2 4
S
Pozostała działalność usługowa
0 20 0 13
Ogółem 17 583 14 295


Liczba bezrobotnych w mieście według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 wyniosła ogółem 263 osoby (w tym 145 kobiet).[12]

Transport

Przez miasto przebiegają dwie drogi wojewódzkie:

- droga wojewódzka nr 106 (Nowogard – Maszewo – Stargard),
- droga wojewódzka nr 113 (Maszewo – Goleniów).

Drogami powiatowymi są na terenie miasta następujące ulice[13]: Karola Świerczewskiego (0811Z), Szkolna (0812Z), Plac Wolności (0813Z), Tadeusza Kościuszki (0814Z), ks. Kazimierza Świetlińskiego (0815Z), Henryka Sienkiewicza (0816Z), 1-go Maja (0817Z), Jan Kilińskiego (0818Z), Krótka (0819Z), Hanki Sawickiej (0820Z), 8-go Marca (0821Z), Stefana Żeromskiego (0822Z), Jedności Narodowej, Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej (0837Z), Lipowa (0848Z).

Drogami gminnymi w mieście są ulice: Brzozowa, Grunwaldzka, Stefana Okrzei, Polna, Mariana Buczka, Fryderyka Chopina, Aleksandra Głowackiego, Ogrodowa, Słoneczna, Obotrytów, Adama Mickiewicza, 22-go Lipca i Leśna.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2010 roku na terenie miasta znajdowało się 447 budynków mieszkalnych, a w nich w sumie 929 mieszkań[14]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 71,3 m2[15].

W zasobach gminy znajdowało się w 2011 roku 5 mieszkań socjalnych zlokalizowanych w Maszewie[16].

Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne <br\> stan na 2010 rok[17]
Jednostka terytorialna Wodociąg Ustęp spłukiwany Łazienka Centralne ogrzewanie Gaz sieciowy
Gmina 2272 1982 2010 1473 666
Miasto 923 857 832 622 524

Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła 18,2 km[18], a sieci kanalizacyjnej 14,7 km[19]. Do sieci gazowej podłączonych było 510 gospodarstw domowych. Gaz używany był do ogrzewania w 444 mieszkaniach[20].

Mieszkańców zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki Zakład Komunalny w Maszewie. Na terenie miasta zlokalizowana jest biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków[21].

Od 01 stycznia 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy Maszewo przejmowane są przez nowo wybudowany Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie (gmina Nowogard)[22].

Kultura

Maszewo 01.jpg

Placówkami kształtującymi życie kulturalne miasta są Ośrodek Kultury i Sportu oraz Biblioteka Publiczna.

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Spośród organizowanych stałych zajęć należy wymienić: zajęcia taneczne m.in. nauka tańca Break Dance, zajęcia wokalno-muzyczne, naukę gry na instrumentach, koło plastyczne i ceramiczne.

Przy placówce działają m. in.:

Ośrodek jest organizatorem lub współorganizatorem imprez cyklicznych, takich jak: Dni Papieskie, Wystawa Twórców Nieprofesjonalnych, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Noc Świętojańska, Średniowieczuj w Maszewie.

Biblioteka Miasta i Gminy Maszewo organizuje imprezy propagujące czytelnictwo, konkursy, zajęcia plastyczne, wystawy oraz spotkania autorskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego księgozbiór biblioteki liczył w 2011 roku 15.810 woluminów[23].

Od 2011 roku w Maszewie ukazuje się kwartalnik - Biuletyn Maszewski, samorządowe czasopismo informacyjne wydawane przez Urząd Miejski.

Oświata

Na terenie miasta Maszewo działają publiczne placówki oświatowe, prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego oraz placówki niepubliczne, prowadzone przez inne organa, np. osoby prywatne.

Gmina jest organem prowadzącym dla: przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w mieście Maszewo[24]. Są to:

Starostwo powiatowe jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1, Technikum Rolnicze dla Dorosłych [25].

Placówką niepubliczną, działającą na terenie miasta jest Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka.

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej
 • Kościół Rzymskokatolicki

Teren Maszewa należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatu Maszewo. Znajdują się tu 2 kościoły[26]:

kościół parafialny Matki Bożej Częstochowskiej;

kościół filialny św. Brata Alberta.

 • Świadkowie Jehowy

Jedyny na terenie gminy zbór znajduje się w Maszewie, gdzie funkcjonuje Sala Królestwa Świadków Jehowy.

Sport

Na terenie miasta działają następujące kluby sportowe[27]:

 • Uczniowski Klub Sportowy Smyk, działający przy Szkole Podstawowej;
 • Uczniowski Klub Sportowy Ratusz, z siedzibą w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie, działający od 1997 roku (kolarstwo);
 • Ludowy Klub Sportowy Masovia Maszewo, powstały pomiędzy 1946 a 1948 rokiem (piłka nożna).

Bazę sportową miasta tworzy m. in. Hala Sportowa, działająca od 2011 roku, zawierająca boisko, siłownię, pomieszczenia przystosowane do gry w tenisa stołowego i tenisa ziemnego.

W Maszewie organizowane jest od 2007 roku Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Maszewa - impreza mająca na celu propagowanie kolarstwa.

Turystyka

Poprzez miasto przebiegają;

 • Międzygminny Szlak Rowerowy „Równina Nowogardzka”
 • oraz szlak rowerowy „Stargard – Maszewo – Goleniów” o łącznej długości 47 m, na którego trasie znajdują się: Stargard – Kolonia Grabowo – Grabowo – Kicko – Łęczyca – Parlino – Darż – Maszewo – Jarosławki – Maciejewo – Burowo – Mosty - Goleniów[28].

Demografia

Według Spisu Powszechnego z dnia 31 marca 2011 Maszewo zamieszkiwało 3281 mieszkańców[29].

Struktura demograficzna Maszewa
(stan na 31 grudnia 2011)[30].
Opis Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 361 384 745
Wiek produkcyjny 1088 1005 2093
Wiek poprodukcyjny 131 341 472
Razem 1580 1730 3310
Ludność Maszewa w latach 1939-2011 [31]
Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców
1939 3838 1969 3270 1980 2965 2004 3062
1946 1219 1970 3343 1983 2937 2005 3063
1950 1977 1971 3368 1985 2982 2006 3076
1955 2541 1972 3169 1988 2922 2007 3117
1956 2606 1973 3267 1991 2904 2008 3177
1957 2748 1975 3369 1997 2942 2009 3231
1968 3231 1978 3004 2003 3066 2010 3261

System ochrony zdrowia

Opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewniają m. in.[32]:

 • Zakład Opieki Zdrowotnej S.C.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginmed S.C.
 • Przychodnia Zdrowia (Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie)

W mieście świadczą usługi także gabinety stomatologiczne i apteki.

Herb

Herb Gminy i Miasta Maszewo zatwierdzony został Uchwałą Nr XX/133/96 Rady Gminy i Miasta w Maszewie z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo.

Herb przedstawia w polu błękitnym białe mury miejskie z otwartą bramą, nad którą pomiędzy dwiema wieżami jest złoty koronowany lew[33].

Zabytki

Budynek poczty

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są na terenie miasta[34]:

 • teren Starego Miasta (wpis nr 42 z dnia 30 lipca 1955);
 • obwarowania miejskie (wpis nr 408 z dnia 05 grudnia 1963) - w kształcie koła o średnicy 400 m z 25 półbasztami i tzw. Basztą Francuską;
 • ratusz (wpis nr 660 z dnia 12 lipca 2010), zbudowany w latach 1821-1827;
 • poczta przy ulicy Wojska Polskiego 9 (wpis nr 1244 z dnia 30 listopada 1993);
 • budynek mieszkalny z wieżą przy ulicy Głowackiego 5 (wpis nr 44 z dnia 27 czerwca 2000);
 • budynek mieszkalny przy ulicy Wojska Polskiego 13 (wpis nr 1060 z dnia 28 września 1984).

Pomniki

Pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej z 1926.

Galeria

Przypisy

 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 166
 2. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 52-53
 3. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 4. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 5. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 6. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 154-155, 239; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Waloryzacja przyrodnicza gminy Maszewo W: Gmina Maszewo [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Waloryzacja przyrodnicza gminy Maszewo W: Gmina Maszewo [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 8. Guzikowski, Rodzina rycerska Luchte i okoliczni rycerze na tle dziejów Maszewa i ziemi maszewskiej do połowy XIV wieku. W: Maszewo i okolice na przestrzeni wieków. Szczecin: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Szczecinie, Gmina Maszewo, 2008, s. 19-20
 9. Frankiewicz, Bogdan. Dzieje 700-letniego Maszewa. "Jantarowe Szlaki" 1979, nr 1, s. 28-30; Historia Miasta. W: Miasto i Gmina Maszewo [online]. [Przeglądany 26 czerwca 2013]. Z Lipian do Maszewa i z powrotem. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2004, s. 121-124
 10. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 11. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 24 października 2014]
 12. Bezrobotni wg gmin W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 13. Plan Odnowy Miejscowości Maszewo na lata 2010 -2017 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 14. Budynki mieszkalne w gminie W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 15. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 16. Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne) W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 17. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 18. Wodociągi W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 19. Kanalizacja W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 20. Sieć gazowa W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 21. Plan Odnowy Miejscowości Maszewo na lata 2010 -2017 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 22. Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2007-2013 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 7 czerwca 2013]
 23. [Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego] W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 24. Jednostki organizacyjne W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 12 maja 2013]
 25. Jednostki oświatowe W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 26. Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 27. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 28. Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki, s. 64-66 ISBN 8391589676
 29. Ludność w gminach. Stan w dniu 31 marca 2011 r. - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 30. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2012, s. 112
 31. Rocznik Statystyczny Województwa Szczecińskiego 1959-1992; Ludność wg grup wieku i płci Bank Danych Regionalnych [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]; Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, 2003-2012
 32. Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przegladany 17 maja 2013]
 33. Uchwała Nr XX/133/96 Rady Gminy i Miasta w Maszewie z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo. "Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego" 1996, nr 11, poz. 87, s. 335
 34. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]; Z Lipian do Maszewa. Szczecin: Oficyna In Plus, 2004, s. 122-123


Bibliografia

 • Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki. ISBN 8391589676
 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego” 1996, nr 11, poz. 87, s. 335
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Frankiewicz, Bogdan. Dzieje 700-letniego Maszewa. "Jantarowe Szlaki" 1979, nr 1, s. 28-30
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Maszewo i okolice na przestrzeni wieków. Red. Agnieszka Chlebowska. Szczecin: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Szczecinie, Gmina Maszewo, 2008. ISBN 9788360637272
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]. ISBN 9788393428724
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012. ISSN 1505-5507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Rocznik Statystyczny Województwa Szczecińskiego z lat 1959-1992
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum". ISBN 8370412327
 • Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993
 • Z Lipian do Maszewa i z powrotem. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2004. 8389402084

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka