Pałac Młodzieży (Koszalin)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pałac Młodzieży w Koszalinie- funkcjonująca od 1951 roku w Koszalinie placówka kulturalno-oświatowa, podległa samorządowi miejskiemu. Poprzednią działała pod nazwą: Młodzieżowy Dom Kultury w Koszalinie. W roku 2011 instytucja obchodziła 60 lecie działalności.

Działalność

Pałac Młodzieży w Koszalinie to pla­ców­ka oś­wia­to­wo-wy­cho­waw­cza za­jmu­ją­ca się pro­wa­dze­niem róż­no­ro­dnych za­jęć ma­ją­cych na ce­lu za­bez­pie­cze­nie cza­su wol­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży. Jest to realizowane poprzez róż­no­ro­dne for­my: za­ję­cia ta­ne­czne, wo­kal­ne,

mu­zycz­ne, tea­tral­ne, tech­nicz­ne, pla­stycz­ne i in­ne.

Pałac Młodzieży w Koszalinie

W cią­gu je­dne­go ro­ku szkol­ne­go w or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pałac Młodzieży za­ję­ciach, w cyk­lu ty­go­dnio­wym ucze­stni­czy oko­ło 900 sta­łych wy­cho­wan­ków. Na­to­miast w im­pre­zach cyk­licz­nych i okaz­jo­nal­nych li­czba ucze­stni­ków i od­bior­ców się­ga nawet 15.000 ro­cznie.

W Pałacu Młodzieży działa ponad 100 zespołów artystycznych, klubów i sekcji zainteresowań. Wychowankowie doskonalą swoje umiejętności w tańcu towarzyskim, aktorstwie, fotografii. Koszaliński Pałac Młodzieży organizuje także wiele imprez o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Występy zespołów z Pałacu Młodzieży można oglądać np. podczas Dni Koszalina.

Jeden z występów sekcji tańca

Od blisko 10 lat jest organizowany Festiwal Piosenki Aktorskiej "Reflektor", kolejne edycje konkursu fotografii "Człowiek. Świat. Przyroda" , oraz awangardowe występy taneczne: "Koszalińska wizja break'a". Organizowany jest też konkurs malarstwa ściennego, a Konkurs Literacki Poezji i Prozy dla Dzieci ma już blisko 20. letnią tradycję. W dniach 22- 23 marca 2013 roku odbywał się I Ogólnopolski Konkurs Gitarowy "Hity Na Gitarze". Udział wzięło ok. 60 młodych wykonawców w kategoriach soliści (grupa młodsza i starsza) oraz zespoły.

Pałacem Młodzieży kieruje w chwili obecnej Iwona Potomska. W Pałacu Młodzieży mieszczą się następujące sekcje:

  • Taniec
  • Plastyka
  • Muzyka
  • Technika
  • Sport
  • Akademia aktywności
  • Fotografia
  • Teatr


Bibliografia

  • Wiek senioralny w służbie młodości. 60 lecie Pałacu Młodzieży. Koszalińska kultura. Almanach 2011. Koszalin 2012. ISBN-978-83-87317-74-4.
  • Kołowska, Małgorzata. Wojewódzka panorama kultury. Koszalin: Biblioteka Publiczna, 1996. ISBN 83-901077-9-1.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Tomasz Wojciechowski