Stepnica

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stepnica
Stepnica
Nazwa niemiecka Groß Stepenitz
Nazwa przejściowa Stepenitze, Stobnica
Powiat goleniowski
Gmina Stepnica
Prawa miejskie 1 stycznia 2014
Strona internetowa miejscowości.

Geolokalizacja: 53.654177,14.63258


Stepnica (Stobnica, niem. Groß Stepenitz) – miejscowość położona w powiecie goleniowskim u ujścia Gowienicy do Roztoki Odrzańskiej, części Zalewu Szczecińskiego. Od 1 stycznia 1973 roku siedziba władz gminy Stepnica. Z dniem 1 stycznia 2014 r. Stepnicy nadano status miasta[1].

Położenie

Stepnica położona jest w powiecie goleniowskim, w południowo-wschodniej części gminy Stepnica, u ujścia rzeki Gowienicy do Zalewu Szczecińskiego. Miejscowość jest siedzibą władz gminnych. Od miasta powiatowego Goleniowa oddalona jest o ok. 15 km, a od Szczecina o ok. 25 km.

Stepnica - zdjęcie lotnicze około 1939 roku

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej i krainy Zalewu Szczecińskiego[3].

Klimat Stepnicy według Krzysztofa Prawdzica
Dane klimatyczne Kraina Zalewu Szczecińskiego
średnia temperatura roczna 8 - 8,1°C
średnia temperatura okresu V-VII 14,5 - 15,2°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 170 - 180 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalną poniżej 0°C ), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[4].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[5]:

Wody stojące[6]:

Wody płynące[7]:

Przyroda

Za pomnik przyrody uznano we wsi dąb szypułkowy przy ul. B. Krzywoustego 39[8].

Historia

Po raz pierwszy wieś Stepnica została wzmiankowana w 1278 roku, kiedy to książę Barnim I podarował ją jako lenno Godfriedowi von Breslau. 7 września 1280 roku nadanie to zostało potwierdzone przez księcia Bogusława IV[9]. Kolejnym właścicielem Stepnicy został ród von Flemming. 19 listopada 1366 roku bracia Timmo, Dietrich i Hennig podarowali Stepnicę szczecińskiemu klasztorowi cysterek. Po reformacji i sekularyzacji dóbr klasztornych wieś została włączona do dóbr książęcych, a następnie do domeny państwowej. W 1564 roku wybuchł pożar, podczas którego wieś i kościół uległy zniszczeniu. W 1628 roku wieś należała do okręgu Alt Stettin, a wśród jej mieszkańców wymieniano m. in. dwóch karczmarzy, kowala, 2 rzemieślników i pasterzy. W roku 1654 została włączona do urzędu Wolin (Amt Wolin). Następnie, od 1686 roku, podlegała administracyjnie nowoutworzonemu Amt Stepenitz i została sprzedana przez grafa Karla Friedricha von Schlippenbacha elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi Wilhelmowi I. Od 1721 roku Stepnica zaczęła być określana mianem miasta lub miasteczka. Podczas kolejnego pożaru, 1 czerwca 1739 roku, we wsi spłonęły kościół, plebania oraz prawie wszystkie budynki.

Stepnica - plany wsi przed i po pożarze w 1739 roku

W 1740 roku odbudowano kościół, wyposażając go dodatkowo w wieżę, której wcześniej nie posiadał. Po pożarze osadę poddano regulacji, tj. wokół kościoła utworzono kwadratowy plac, a głównej ulicy nadano jednakową szerokość; następnie wieś ewoluowała w kierunku wielodrożnicy. W roku 1789 w miejscowości zlokalizowanych było 126 budynków mieszkalnych, 62 krytych dachówką, a 64 słomą. 21 marca 1794 roku ponownie wybuchł pożar, a jego skutkiem było zniszczenie 11 domów oraz zabudowań gospodarczych. W miejscowości funkcjonowały nadleśnictwo, przytułek dla bezdomnych, areszt, czteroklasowa szkoła elementarna (do której w 1866 roku uczęszczało 305 uczniów) oraz szkoła wyższego szczebla dla chłopców i dziewcząt[10]. W 1871 w Stepnicy zlokalizowanych było 27 budynków mieszkalnych. Odnotowano istnienie 73 gospodarstw domowych i 353 mieszkańców wyznania ewangelickiego[11]. W 1895 roku powierzchnia wsi wynosiła 675,6 ha. W 31 budynkach mieszkało 348 osób[12]. W 1902 roku wybudowano ratusz, w którym urzędowały władze miejskie oraz mieścił się urząd pocztowy. W budynku tym mieściły się również mieszkania służbowe burmistrza i naczelnika poczty. W roku 1905 w Stepnicy mieszkało 319 ewangelików i jedna osoba wyznania katolickiego, mówiąca po polsku[13]. Dane statystyczne z 1931 potwierdzają istnienie na terenie wsi 48 budynków, zamieszkałych przez 390 osób (w tym dwóch wyznania katolickiego i jednej judaistycznego[14].

Stepnica - budynek dawnej szkoły około 1939 roku.jpg

Położenie nad wodami zalewu i w sąsiedztwie puszczy sprawiło, iż podstawowym zajęciem ludności zamieszkującej wieś i okręg Stepnica były uprawa roli, leśnictwo, i rybołówstwo. Struktura zawodowa mieszkańców tego terenu w 1939 roku kształtowała się następująco: 40% ludności zajmowało się rolnictwem, 20% rybołówstwem i żeglugą, 15% leśnictwem, 15% handlem, 5% świadczyła usługi transportowe, pocztowe i urzędowe[15].

Z początkiem XX wieku, kiedy uruchomiono plażę i wybudowano molo, wieś stała się również miejscem aktywnego wypoczynku, zwłaszcza dla szczecinian. Powstał mały zakład kąpielowy (łaźnia) i hala przy plaży. Po pierwszej wojnie światowej władze okręgu podjęły działania w kierunku dalszej rozbudowy kąpieliska. Plaża została dziesięciokrotnie powiększona, pobudowane zostały dwie nowe hale z pełnym wyposażeniem oraz udzielono zgody na postawienie i wynajmowanie koszy plażowych. W Stepnicy spędzali urlop goście ze Szczecina, Berlina, a nawet z Zagłębia Ruhry[16].

Od 1818 do 1945 Stepnica należała do powiatu kamieńskiego (Landkreis Cammin in Pommern) w Rejencji Szczecińskiej (Regierungsbezirk Stettin). Po kapitulacji Niemiec w 1945 roku wieś została włączona do terytorium państwa polskiego. Do 1946 roku wieś nosiła nazwę przejściową - Stobnica[17], którą następnie przemianowano na Stepnica[18]. Początkowo, od 1946 roku wieś należała do powiatu kamieńskiego, następnie w 1954 roku weszła do powiatu goleniowskiego i stała się ośrodkiem administracji lokalnej – najpierw Gromadzkiej Rady Narodowej, a z chwilą utworzenia gminy Stepnica (1 stycznia 1973) siedzibą władz gminnych[19].

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Stepnicy nadano status miasta[20].

Samorząd

Stepnica jest siedzibą władz miasta i gminy. Organem stanowiącym od 1 stycznia 2014 r. jest Rada Miejska, a organem wykonawczym Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Gospodarka i infrastruktura

W Stepnicy funkcjonuje przemysł turystyczny, portowy i drzewny. W miejscowości zlokalizowane są dwa porty: rybacki i towarowy oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność m. in. w zakresie usług: handlowych, motoryzacyjnych, transportowych, budowlanych, stolarskich, kamieniarskich, gastronomicznych, hotelarsko-noclegowych. połowu i sprzedaży ryb, produkcji pieczywa, masarni, leśnych. Największymi zakładami przemysłowymi są: Swedwood Poland Sp. z o.o. (tartak i produkcja mebli), Rybak Sp. z o.o. (połów ryb na wodach Zalewu Szczecińskiego i Roztoce Odrzańskiej), Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno-Usługowe (prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)[21].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w I pół. 2014 roku) [22]
Gmina Stepnica Stepnica
Sektor publiczny prywatny publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0 53 0 34
B
Górnictwo i wydobywanie
0 0 0 0
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 42 0 20
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 0 0 0
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
0 1 0 1
F
Budownictwo
0 79 0 45
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 87 0 47
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 29 0 16
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 26 0 18
J
Informacja i komunikacja
0 6 0 5
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 2 0 2
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
1 6 1 6
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 14 0 8
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0 16 0 9
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 1 2 1
P
Edukacja
5 5 4 5
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
2 25 2 16
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
2 8 2 4
S
Pozostała działalność usługowa
0 21 0 15
Ogółem 12 421 11 252

Transport

Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 112 (Stepnica - Goleniów), która łączy się z drogą krajową nr 3 (Szczecin - Świnoujście) oraz droga powiatowa nr 0010Z (Recław – Stepnica).

W Stepnicy zlokalizowany jest port, w którego granicach wyodrębnić można dwa rejony funkcjonalne:

 • Basen Kolejowy (z nabrzeżem północnym, czołowym i południowym), gdzie mogą odbywać się przeładunki ładunków masowych;
 • Basen Rybacki (z nabrzeżem przeładunkowym), gdzie znajdują się miejsca postojowe dla łodzi rybackich i jachtów[23].

Gospodarka komunalna

Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę poprzez wodociąg grupowy obejmujący miejscowości: MiłowoBogusławie – Stepnica – StepniczkaMiłowo KoloniaGąsierzyno - Piaski MałeKopice - Czarnocin. W Stepnicy znajduje się komunalna oczyszczalnia ścieków, która obejmuje swoim zasięgiem cały obszar gminy oprócz wsi Widzieńsko i Budzień.

Zaopatrzenie w energię cieplną oraz w ciepłą wodę dla potrzeb budynków mieszkalnych odbywa się w oparciu o indywidualne źródła energii. Zakłady produkcyjne, część budynków mieszkalnych oraz obiekty użyteczności publicznej zaopatrywane są w energię cieplną poprzez własne kotłownie. Zaopatrzenie mieszkańców w gaz odbywa się poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia łączący Świnoujście z magistralą gazową OdolanówPolice[24].

Od 1 stycznia 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy Stepnica przejmowane są przez nowo wybudowany Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Kultura

Placówką kształtującą życie kulturalne jest Gminny Ośrodek Kultury utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Stepnica w 1996 roku[25]. W skład ośrodka wchodzą[26]: Dom Kultury oraz świetlice wiejskie w Czarnocinie, Gąsierzynie, Kopicach, Miłowie, Racimierzu, Widzieńsku.

W Domu Kultury odbywają się zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, nauki gry na pianinie, gitarze, perkusji oraz działa pracownia komputerowa[27].

Przy ośrodku działają:

Do organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury imprez cyklicznych należą: dożynki gminne, piknik rodzinny Stepnicka Majówka, Stepnickie Spotkania z Folklorem, Turniej Wsi Gminy Stepnica, Zawody Aerobikowe i Zimowa Akademia Teatralna.

W Stepnicy prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna, posiadająca także swoją filię w Racimierzu. Obie biblioteki posiadają elektroniczny katalog zbiorów. Według danych Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2011 roku ich księgozbiór wynosił 26.718 woluminów[28]. Biblioteka jest organizatorem imprez propagujących rozwój czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, wystaw i konkursów plastycznych.

Oświata

W roku szkolnym 2011/2012 na terenie Stepnicy działało przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna[29].

Gmina jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych w miejscowości:

W roku 2010 z placówki wychowania przedszkolnego korzystało 112 dzieci, do szkoły podstawowej uczęszczało 207 uczniów, a do gimnazjum 179[30].

W Stepnicy działa również Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do niej 29 uczniów[31].

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Rzymskokatolicki

Stepnica widok kościoła od południowego wschodu około 1939 roku

Teren miejscowości należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatu Goleniów. Znajduje się tu jeden kościół parafialny[32]:

Sport

W Stepnicy działają następujące kluby i stowarzyszenia sportowe[33]:

 • Uczniowski Klub Sportowy Bielik Stepnica, działający przy Gimnazjum im. Dywizjonu 303;
 • Uczniowski Klub Sportowy Zalew Stepnica, działający przy Gimnazjum im. Dywizjonu 303 (piłka nożna oraz sekcja tenisa stołowego);
 • Ludowy Klub Sportowy Zalew Stepnica;
 • Stepnickie Stowarzyszenie Sportowe TKKF Stepnica.

Na terenie miasta znajduje się boisko sportowe, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz zawierające kort tenisowy[34].

Do imprez sportowych organizowanych w Stepnicy należą między innymi:

 • Indywidualne Mistrzostwa Gminy Stepnica w tenisie stołowym;
 • Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy pod nazwą "100 turniejów tenisa stołowego dla Jerzego";
 • Gminne Zawody w Aerobiku Rekreacyjnym;
 • Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym;
 • Gminny Przegląd Tańca;
 • Otwarty Turniej Szachowy o puchar Wójta;
 • Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym dla szkół podstawowych i gminnych;
 • Nocny Turniej Tenisa Stołowego;
 • Europejski Tydzień Sportu;
 • Gminny Turniej Trzech Rakiet o Puchar Wójta Gminy Stepnica;
 • Stepnicka Liga Piłki Nożnej;
 • Turniej Piłki Siatkowej Sołectw Gminy Stepnica;
 • Nocny Otwarty Turniej Piłki Nożnej.

Turystyka

Walorem turystycznym Stepnicy jest jej położenie nad Zalewem Szczecińskim. Miejscowość posiada plażę (ok. 7100 m2) z dostępem do wody na długości ok. 280 m. W 2012 roku kąpielisko w Stepnicy wyróżnione zostało Błękitną Flagą. Przy plaży działa wypożyczalnia sprzętu plażowego i pływającego oraz zlokalizowane są plac zabaw dla dzieci i boisko do plażowej piłki siatkowej[35]. W 2011 roku wybudowano przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim, przy której może jednorazowo cumować od 250 do 300 jednostek sportowo-żeglarskich i wyposażoną w pełen węzeł sanitarny. Marina jest częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego[36].

Poprzez Stepnicę przebiegają:

 • ścieżka rowerowa Bogusławie - Widzieńsko – Babigoszcz, zbudowana po nasypie kolejki wąskotorowej, wyposażona w tablice informacyjne dotyczące jej przebiegu;
 • szlak rowerowy pod nazwą „Dookoła Zalewu Szczecińskiego”, będący częścią Międzynarodowego Szlaku Kolarskiego. Jego trasa wiedzie na terenie gminy przez Budzień – Bogusławie – Stepnicę – Gąsierzyno – Kopice – Czrnocin – Żarnowo – Racimierz – Łąkę – Jaraszewko;
 • szlak kajakowy rzeką Gowienicą (Bodzęcin – Babigoszcz – Widzieńsko, Widzieńsko - Stepnica) o łącznej długości 44 km;
 • szlak pieszy zielony „Stepnicko-Rokicki” o łącznej długości 92 km, przebiegający na terenie gminy przez: Widzieńsko - Krokoszyce - Góra Zielonczyn - Stepnicę - Stepniczkę - Gąsierzyno - Kopice - Czarnocin - Łąkę – Jarszewko;
 • Leśna Droga Turystyczna Stepnica-Goleniów, udostępniona dla ruchu kołowego, oznakowana, wiodąca przez lasy Puszczy Goleniowskiej;
 • Leśna Ścieżka Edukacyjna na terenie Leśnictwa Stepnica o długości około 2 km dwunastoma przystankami tematycznymi, przygotowana przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej[37].

Do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisany jest kościół św. Jacka (wpis nr 1264 z dnia 5 grudnia 1963 r.[38].

Demografia

W roku 2010 liczba mieszkańców wyniosła 2.462 (1.243 kobiet i 1.219 mężczyzn):
19,4% w wieku przedprodukcyjnym
68,1% w wieku produkcyjnym
12,5% w wieku poprodukcyjnym[39].

System ochrony zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Stepnica zapewniają[40]:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. Vita-S (lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa, położna)
 • Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Elżbieta Weryszko w Stepnicy (lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa, położna)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginmed S.C. (poradnia ginekologiczno-położnicza)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ali-Dent

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisany jest na terenie Stepnicy jeden obiekt[41]:

Przypisy

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. "Dziennik Ustaw" 2013, poz. 869
 2. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 50
 3. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 4. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 5. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 6. Filipiak Jarosław, Sadowski Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 102, 104; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 7. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 8. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Goleniowskiego. Zarząd Powiatu Goleniowskiego, 2009, s. 34-35
 9. Pommersches Urkundenbuch. Band II. Stettin, 1881, s. 435
 10. Bronisch Gerhard, Ohle Walter. Kreis Kammin Land. Stettin: Kommissionsverlag L. Saunier, 1939, s. 184-186; Berghaus, Heinrich. Landbuch der Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Bd. VI. Berlin, 1870, s. 331-335
 11. Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung. Berlin: Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus, 1874, s. 64-65
 12. Gemeindelexikon für die Provinz Pommern. Berlin: Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus, 1898, s. 72-73
 13. Gemeindelexikon für die Provinz Pommern. Berlin: Verlag des Statistischen Landesamts, 1908, s. 66-67
 14. Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen. Bd. IV Pommern. Berlin: Verlag der Preußischen Statistischen Landesamts, 1932, s. 11
 15. Flemming-Benz, Hasso. Der Kreis Cammin. Ein pommersches Heimatbuch. Würzburg: Holzner Verlag, 1970, s. 110-111
 16. Tamże, s. 108-109
 17. Białecki, Tadeusz. Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002, s. 204
 18. Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości. Monitor Polski 1946, nr 142, poz. 262
 19. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Szczeciński Dziennik Wojewódzki 1948, nr 13, poz. 103; Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1972, nr 15, poz. 111
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. "Dziennik Ustaw" 2013, poz. 869
 21. Plan rozwoju miejscowości Stepnica na lata 2005-2013 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 22. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 24 października 2014]
 23. Tamże
 24. Tamże
 25. Uchwała rady Gminy Stepnica Nr XXIV/130/96 z dnia 29.10.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
 26. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. Uchwała Nr V/58/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
 27. Zajęcia stałe W: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 28. Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 29. Stepnica – gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 30. Portret miejscowości statystycznych w gminie Stepnica W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]
 31. Zasadnicze szkoły zawodowe wg gestora i typu W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 32. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 33. Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]; Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 34. Obiekty sportowe W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 20 maja 2013]
 35. Plaża i kąpielisko W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 36. Przystań przy Kanale Młyńskim w Stepnicy W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 37. Szlaki i ścieżki W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 38. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 listopada 2020]
 39. Portret miejscowości statystycznych w gminie Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]
 40. Narodowy Fundusz Zdrowia W: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przegladany 17 maja 2013]
 41. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]


Bibliografia

 • Berghaus, Heinrich. Landbuch der Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Bd. VI. Berlin, 1870
 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • Białecki, Tadeusz. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Szczecin: Książnica Pomorska, 2002. ISBN 8387879347
 • Bronisch Gerhard, Ohle Walter. Kreis Kammin Land. Stettin: Kommissionsverlag L. Saunier, 1939
 • „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1972, nr 15, poz. 111
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Flemming-Benz, Hasso. Der Kreis Cammin. Ein pommersches Heimatbuch. Würzburg: Holzner Verlag, 1970
 • Gemeindelexikon für die Provinz Pommern. Berlin: Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus, 1898
 • Gemeindelexikon für die Provinz Pommern. Berlin: Verlag des Statistischen Landesamts, 1908
 • Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen. Bd. IV Pommern. Berlin: Verlag der Preußischen Statistischen Landesamts, 1932
 • Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung. Berlin: Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus, 1874
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], ISBN 9788393428724
 • „Monitor Polski” 1946, nr 142, poz. 262
 • Pommersches Urkundenbuch. Band II. Stettin, 1881
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, ISBN 8370412327
 • „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1948, nr 13, poz. 103
 • Uchwała Rady Gminy Stepnica Nr XXIV/130/96 z dnia 29.10.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
 • Uchwała Nr V/58/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka