Marek Tałasiewicz

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Marek Tałasiewicz
Wojewoda szczeciński
brak zdjecia
Marek Tałasiewicz (2010)
Data urodzenia 23 sierpnia 1943
Miejsce urodzenia Kielce
Tytuły i nagrody dr nauk technicznych
Narodowość polska


Marek Jan Tałasiewicz (ur. 23 sierpnia 1943 w Kielcach) – dr nauk technicznych, naukowiec (autor kilku wzorów użytkowych i patentów oraz prac naukowo-badawczych z zakresu systemów sterowania i oceanotechniki) i wykładowca uniwersytecki, rzeczoznawca; szczeciński działacz polityczny, społeczny i gospodarczy, działacz opozycji solidarnościowej w okresie PRL, pierwszy „solidarnościowy” wojewoda szczeciński (19901998) oraz wojewoda zachodniopomorski od 2014[1], wiceprezes zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding, doradca Prezydenta Miasta Szczecina; publicysta.

Życiorys

Urodził się w Kielcach w 1943 roku, gdzie uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego i zdał maturę (1961). W tym okresie był czynnym członkiem i instruktorem ZHP. W latach 19561963 pełnił następujące funkcje: drużynowego, szczepowego, członka Komendy Hufca ZHP Kielce-miasto. Był także redaktorem gazetki Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Następnie dostał się na Wydział Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, skąd został delegowany na dalsze studia do Instytutu Politechnicznego w Charkowie (Ukraina) – ukończył je w 1967 roku z dyplomem mgr inż. elektryka-automatyka[2]. W okresie studiów (19611967) był aktywnym członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich i dziennikarzem Tygodnika Studenckiego „Politechnik” w Krakowie (1962-1966) oraz Ilustrowanego Tygodnika Studenckiego „itd”. Wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – działał w nim do 1990 roku.

Po powrocie ze studiów na Ukrainie (ówcześnie |w ZSRR do Polski (1967) zamieszkał w Szczecinie i rozpoczął pracę na stanowisku starszego konstruktora w Biurze Projektowo – Konstrukcyjnym Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Następnie przeniósł się na Politechnikę Szczecińską (1971), gdzie pracował naukowo i dydaktycznie. M.in. był prodziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów. Równocześnie próbował udzielać się politycznie w Stronnictwie Demokratycznym (1968 - 1971) i w tzw. strukturach poziomych PZPR (19801981). Był także działaczem Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (19711981).

Od 1970 roku uczestniczył w działalności ruchów i organizacji opozycyjnych wobec władz PRL – uczestniczył w strajkach „grudniowych” (1970-1971), a po „wydarzeniach czerwcowych” 1976 sympatyzował z Komitetem Obrony Robotników. W latach 1980-1990 był aktywnym i prominentnym działaczem NSZZ „Solidarność”, organizatorem i uczestnikiem strajków, redaktorem i kolporterem nielegalnych pism opozycyjnych. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” na Politechnice Szczecińskiej oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej; zasiadał również w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Szczecinie. Współtworzył „Przymierze Społeczne Odrodzenie"[3] i udzielał się w Szczecińskim Klubie Katolików.

W okresie przełomu 1989/1990 współtworzył przedwyborczą regionalną strukturę zwolenników „Solidarności"[4] na terenie województwa szczecińskiego - Obywatelski Komitet Porozumiewawczy w Szczecinie (zwany także Obywatelskim Komitetem Porozumiewawczym Regionu Pomorza Zachodniego[5] lub Obywatelskim Komitetem Porozumiewawczym Ziemi Szczecińskiej[6]). Po wyborach samorządowych wygranych przez Komitety Obywatelskie „Solidarność”, w 1990 roku został radnym miasta Szczecina oraz delegatem Rady Miasta do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego (radnym wojewódzkim). Krótko pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Biura Pracy, a wkrótce został pierwszym „solidarnościowym” Wojewodą Szczecińskim (od 24 kwietnia 1990 do 16 stycznia 1998). W tym okresie (1995) ukończył wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Marek Tałasiewicz – Wojewoda Szczeciński.

Po odejściu ze stanowiska wojewody rozpoczął pracę w gospodarce morskiej – kierował Morską Bazą Paliw Płynnych „Porta Petrol” S.A. w Szczecinie (19981999), a następnie został zastępcą prezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding Spółka Akcyjna w Szczecinie (następczyni zrestrukturyzowanej Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego).

W wyborach samorządowych roku 1998 uzyskał mandat radnego wojewódzkiego w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia AWS. W kadencji 19982002 był członkiem Komisji Rozwoju i Promocji Województwa oraz Komisji Doraźnej ds. opracowania statusu i innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Sejmiku[7].

W okresie rządów SLD został aresztowany na 4 miesiące (lipiec 2002) – prokurator przedstawił mu (oraz innym członkom zarządu) zarzuty niegospodarności i nieprawidłowości w obrocie akcjami Stoczni Szczecińskiej Porta Holding Spółka Akcyjna w Szczecinie[8]. Po czteroletnim procesie (20042008) Sąd okręgowy w pierwszej instancji uniewinnił go (i innych) od popełnienia zarzucanych czynów[9], a wyrok ten podtrzymał następnie sąd apelacyjny w postępowaniu odwoławczym, przyznając jednocześnie, że zarząd działał prawidłowo, w interesie stoczni[10].

Po 2004 roku pracował jako wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i kierował Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie. W latach 20092010 był doradcą Prezydenta Szczecina[11].

W latach 1998 – [[2000] był członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL), a następnie związał się z Platformą Obywatelską (PO) – był jednym z jej założycieli w regionie zachodniopomorskim (od 2000 roku, jeszcze jako członek SKL[12]). Jako członek PO w wyborach 2010 otrzymał na jej liście pierwsze miejsce[13] i ponownie został radnym wojewódzkim Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a następnie został przez radnych wybrany na Przewodniczącego Sejmiku[14].

Przebieg pracy zawodowej (zakresy zadań i osiągnięcia)

 • 1 września 196715 marca 1972 - Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego - starszy konstruktor w Biurze Projektowo – Konstrukcyjnym:
  • koncepcja i nadzór nad projektowaniem pierwszych polskich systemów automatyzacji umożliwiających bezwachtową pracę siłowni okrętowej;
  • przewodniczący Klubu Techniki i Racjonalizacji.
 • 16 marca 197231 stycznia1990 - Politechnika Szczecińskanauczyciel akademicki, adiunkt[15]:
  • Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów;
  • Z-ca Dyrektora Instytutu Okrętowego ds. Nauczania, przewodniczący instytutowej komisji programowej;
  • Pełnomocnik Rektora ds. współpracy naukowej z Instytutem Oceanologii Akademii Nauk ZSRR;
  • Adiunkt w Zakładzie Automatyki i Teorii Systemów, później – w Zakładzie Technicznego Zabezpieczenia Okrętów;
  • Współudział w organizowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych z techniki systemów i systemów technicznego zabezpieczenia okrętów;
  • Nagrody ministra i rektora za osiągnięcia dydaktyczne i naukowo – badawcze.
 • Doktorat nauk technicznych (automatyka) uzyskany na Politechnice Szczecińskiej (1978).
 • 1 luty 199022 czerwca 1990 - Urząd Wojewódzki w Szczecinie – organizator i dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:
  • Organizacja w województwie struktur administracji pracy.
 • 23 czerwca 199016 stycznia 1998 - Wojewoda Szczeciński[16]:
  • organizacja struktur administracji rządowej w województwie szczecińskim,
  • koordynowanie działań administracji specjalnych;
  • przygotowanie planu rozwoju województwa i wielu programów sektorowych, np. zagospodarowanie mienia po jednostkach Armii Radzieckiej, program „Odra–2006”, budowa i organizacja nowych przejść granicznych;
  • członek Konwentu Wojewodów (1993 - 1998), przewodniczący Zespołu ds. Funkcjonowania Administracji Publicznej, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  • koordynowanie współpracy wojewodów pomorskich w zakresie edukacji regionalnej i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej;
  • przewodniczący Rady Programowej Instytutu Rozwoju Regionalnego Komunalnego Związku Celowego „Pomerania”;
  • współprzewodniczący Polsko – Niemieckiego Międzyrządowego Komitetu Współpracy Przygranicznej (1990 - 1998);
  • członek Polsko – Niemieckiej Międzyrządowej Rady ds. Ochrony Środowiska (1991 – 1998);
  • członek Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów (1994 – 1997);
  • członek Rady ds. Współpracy z Obwodem Kaliningradzkim;
  • przewodniczący grupy roboczej Subregionalnej Współpracy Państw Regionu Morza Bałtyckiego.
 • 1 marca 199831 grudnia 1999 - Morska Baza Paliw Płynnych „Porta Petrol” S.A. w Szczecinie - prezes Zarządu Spółki:
  • prowadzenie inwestycji w Świnoujściu.
 • 1 października 1999 - 24 kwietnia 2002 - Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna w Szczecinie - wiceprezes Zarządu:
  • nadzór nad spółkami logistycznymi i portfelowymi Grupy Kapitałowej Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A.;
  • koordynacja „miękkiego zarządzania” w Grupie.
 • 5 maja 20025 lipca 2002 - Porta-Info sp. z o.o. w Szczecinie - prezes zarządu:
  • restrukturyzacja spółki w celu poprawienia konkurencyjności na rynku zewnętrznym.
 • 1 września 200428 lutego 2009 - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - nauczyciel akademicki w Katedrze Europeistyki.
 • 8 listopada 200716 czerwca 2008 - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie - prezes Zarządu.
 • 16 czerwca 2009 - 1 września 2010 - Urząd Miasta Szczecina - Doradca Prezydenta Miasta Szczecina.
 • 1 - 28 lutego 2014 – Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o. – doradca Zarządu,
 • od 12 marca 2014wojewoda zachodniopomorski,

Działalność społeczna i polityczna

 • Związek Harcerstwa Polskiego (1956 - 1963):
  • drużynowy, szczepowy, członek Komendy Hufca ZHP Kielce-miasto,
  • redaktor gazetki Chorągwi Świętokrzyskiej ZHP w Kielcach.
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (1961 - 1990):
  • prezes szczecińskiego Klubu Turystów Pieszych „Wiercipięty” (1967 - 1972),
  • przewodniczący Okręgowej Komisji Turystyki Pieszej w Szczecinie,
  • Przewodnik Turystyki Pieszej, Instruktor Krajoznawstwa, Strażnik Ochrony Przyrody;
 • Zrzeszenie Studentów Polskich (19611967):
  • przewodniczący Rady Roku Wydz. Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1962-1963),
  • dziennikarz Tygodnika Studenckiego „Politechnik” w Krakowie (1962 - 1966),
  • przewodniczący Ośrodka ZSP w Charkowie (1964 - 1966).
 • Stronnictwo Demokratyczne (1968-1971):
  • przewodniczący Koła Inteligencji Technicznej w Szczecinie.
 • Członkostwo w organizacjach naukowo technicznych:

Działalność polityczna

 • Aktywny uczestnik strajków w grudniu 1970 - styczniu 1971:
  • członek straży strajkowej.
 • Od 1977 sympatyk KSS KOR.
 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (1980 - 1981):
  • POP w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej,
  • uczestnik tzw. struktur poziomych PZPR - bez formalnej funkcji.
 • Stowarzyszenie Społeczne „Odrodzenie” - współzałożyciel (1981).
 • NSZZ „Solidarność” (1980 - 1990):
  • w sierpniu 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej,
  • członek Komitetu Założycielskiego na Politechnice,
  • członek Komisji Zakładowej na Politechnice,
  • członek Rady Porozumiewawczej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • członek Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie,
  • delegat na I Wojewódzki Zjazd Delegatów;
  • od 14 grudnia do 15 grudnia 1981 współorganizator i uczestnik strajku okupacyjnego na Politechnice Szczecińskiej;
  • 19821989 - wraz z Janem Otto, Władysławem Lisewskim, Jackiem Saukiem, Longinem Komołowskim, Jerzym Zimowskim, Ryszardem Lembasem i Danutą Kaczanowską członek nieformalnej grupy działaczy podziemia, związanej z Międzyzakładowym Komitetem Organizacyjnym[17];
  • redaktor, a także autor tekstów, tłumacz i grafik, podziemnego biuletynu „BIS"[18];
  • korespondent pisma „Obraz"[19];
  • kolporter podziemnych wydawnictw;
  • w październiku 1985 regionalny komisarz podziemnej „S” ds. kontroli wyborów do Sejmu PRL;
  • 1989 – luty 1990 - przewodniczący Komisji Zakładowej na Politechnice Szczecińskiej i członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.
 • Szczeciński Klub Katolików (1980 - 1989):
  • uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.
 • Obywatelski Komitet Porozumiewawczy (OKP) Ziemi Szczecińskiej (1989 - 1990):
  • współzałożyciel, następnie wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy.
 • Radny Miasta Szczecina (19901993).
 • Radny wojewódzki Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego (1990) (i następnie województwa zachodniopomorskiego (1998 - 2002 oraz od 2010).
 • Stowarzyszenie Zachodniopomorskie - współzałożyciel i przewodniczący (19911993).
 • Członek Business Club w Szczecinie od 1995.
 • Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Aktywizacji Gmin i Regionu od 1997.
 • Członek Związku Pracodawców od 1998.
 • Członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1998 - 2000),
 • Pełnomocnik Platformy Obywatelskiej na Pomorze Zachodnie (od 2001), a członek PO od 2010.
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (od 29 listopada 2010)[20].

Twórczość

Publikacje książkowe

Współtworzył 8 publikacji książkowych, w tym:

 • M.Tałasiewicz: Myśli o Pomorzu Zachodnim. Wyd. „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 1998
 • R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, M. Tałasiewicz: Bilans pierwszych lat powiatów 1999 – 2001. „Roczniki samorządów Województwa Zachodniopomorskiego”. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin 2002
 • M. Tałasiewicz, M. Molewicz: Szkic do analizy upadku Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. oraz jej grupy kapitałowej. w: Holdingi po polsku - od sukcesów do porażek. Studia przypadków. Seria wydawnicza „Case study”, nr 3. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2003, str.15 –117
 • R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, M. Tałasiewicz: Regionalne drogi rozwoju. Roczniki samorządowe województwa zachodniopomorskiego 1997 – 2002. Oficyna In Plus, Wołczkowo 2004
 • K. Kalita-Skwirzyńska, M. Kubus, J. Maciejewski, G. Nowak, A. Stachak, M. Tałasiewicz: Z Lipian do Maszewa i z powrotem. Oficyna In Plus, Szczecin 2004
 • P. Biniek, M. Tałasiewicz: „Stocznia Szczecińska. Upadek”. Wydawnictwo „Kurier-Press”, Szczecin 2011

Artykuły, referaty, publikacje naukowe

 1. Do 1990 roku był autorem 5 artykułów prasowych:
 • Chopin w Charkowie. Tygodnik studencki „Politechnik”, nr 36(293) z 19 VI 1965
 • Z Charkowa do Samarkandy. Część I: Ojciec jabłek. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 2(268), 9 I 1966
 • Z Charkowa do Samarkandy. Część II: Kamienne miejsce. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 3(269) z 16 I 1966
 • Z Charkowa do Samarkandy. Część III: Miasto Uług-Beka. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 4(270) z 23 I 1966
 • Z Charkowa do Samarkandy Część IV: Miasto wichrów. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 5(271) z 30 I 1966
 1. oraz współautorem 23 pozycji naukowych i technicznych, opublikowanych w Polsce i za granicą, dotyczących projektowania automatyki okrętowej, wśród nich:
 • A. Karczewicz, Tałasiewicz M.: Techniczne i ekonomiczne zagadnienia optymalizacji zakresu automatyzacji siłowni towarowych statków morskich. Instytut Okrętowy Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1970
 • J. Sołdek, M. Tałasiewicz (i inni): Założenia i koncepcje centralnego systemu pomiarów i kontroli na statku. Instytut Okrętowy Politechniki Szczecińskiej, praca nr 1/71/A, Szczecin 1971.
 • J. Sołdek, M. Tałasiewicz: Problemy badawcze i techniczne stosowania maszyn cyfrowych na statkach. Materiały konferencji naukowo – technicznej „Zastosowanie maszyn cyfrowych na statkach”, Gdańsk 25-27 III 1974.
 • J. Sołdek, R. Szablewski, M. Tałasiewicz: Prognoza zintegrowanego sterowania na statkach morskich. Materiały sesji naukowej „Polska na morzu 2000”, Gdańsk 1974 (także w: „Polska na morzu – 2000”, nr 2/1976, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1976, str. 226-238)
 • M. Tałasiewicz (red.): Automatyzacja, pomiary, kontrola i sterowanie na promach pasażersko – samochodowych. Instytut Okrętowy politechniki Szczecińskiej, praca nr 17/75/A, Szczecin 1975
 • M. Tałasiewicz: O metodyce określania racjonalnego zakresu nadzoru nad siłowniami okrętowymi, Materiały konferencji „Zastosowanie informatyki i techniki systemów w sterowaniu flotą”, PKAPI, NOT, IOPS, Szczecin 20 XII 1977, str. 41-54
 • M. Tałasiewicz:,,Komputery na statkach. Materiały konferencji „Zastosowanie komputerów w przemyśle”, Szczecin 20-21 XI 1978, tom I, str. 197-208
 • M. Tałasiewicz: Zastosowanie komputerów w gospodarce morskiej. „Technika i Gospodarka Morska” vol. 29 (1979), nr 5 (335), str. 292
 • M. Tałasiewicz: Metoda obliczania czasu awaryjnych przestojów złożonych systemów technicznych (na przykładzie siłowni okrętowych). Materiały konferencji „Cybernetyka w gospodarce morskiej”, Gdynia 24-26 IX 1979, tom II, str. 259-268
 • M. Tałasiewicz: O wpływie systemu kontroli na jakość funkcjonowania siłowni okrętowych. Materiały sympozjum „Aktualne problemy technicznej eksploatacji floty”, Szczecin 4 XII 1980, str. 25-34
 • M. Tałasiewicz: Nadzór nad złożonymi systemami technicznymi na przykładzie systemu dynamicznej stabilizacji położenia. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 165, Szczecin 1981, str. 73-74
 • M. Tałasiewicz: O proektirovanii sistem kontrolya slozhnykh tekhnicheskikh sistem. W: „Vestnik Khar’kovskogo politekhnicheskogo instituta”. Nr 210. Avtomatika i priborostroenie. Vypusk 10. „Vyshcha shkola”, Izd-vo pri Kharkovskom universitete. Khar’kov 1984. str.18-19
 • M. Tałasiewicz: Sterowanie zespołem wciągarek w aktywnym cięgnowym systemie utrzymywania pozycji statku. Materiały XIII Sesji Naukowej Okrętowców, 1988, str. 747-758
 • M. Tałasiewicz, M. Thierry: Statki i systemy do prac poszukiwawczo-dokumentacyjnych, wydobycia i transportu konkrecji żelazo-manganowych. „Technika i Gospodarka Morska” nr 7/89, str. 333-336
 1. Po 1990 roku był autorem i współautorem 35 artykułów i referatów na tematy gospodarcze, polityczne i społeczne dotyczące regionu Pomorza Zachodniego – wśród nich:
 • Samorząd terytorialny za progiem, opublikowane w 4 częściach w czasopiśmie „Jedność”, od 5 kwietnia do 3 maja 1990
 • Współpraca międzyregionalna w dobie otwarcia europejskiego. W:"Szanse i powinności Pomorza”, materiały II Pomorskiego Sejmiku Społeczno-Kulturalnego, Szczecin, 27 kwietnia 1991 (str.5-16)
 • Szczecin – Polens Tor zum Westen..., W: „Polen und wir”. Zeitschrift fuer Deutsch – Polnische Verstaendigung. No 4/1994, s. 13-15
 • Pomorze Zachodnie z perspektywy pięćdziesięciolecia. W: „50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – Społeczeństwo - Kultura”, Materiały z sesji naukowej pod red. K. Kozłowskiego i E. Włodarczyka, Szczecin 19-20 maja 1995 r., Wyd. Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie, Szczecin 1996, str. 227-232
 • Atrakcyjność regionu szczecińskiego na mapie inwestycyjnej kraju. Zachodniopomorskie Forum „Finanse ‘97”, Szczecin, 5-7 III 1997, Materiały konferencyjne, str.193-195
 • Przyszłość już się zaczęła. Uwagi o rozwoju i przyszłości Pomorza Zachodniego. „Przegląd Samorządowy” nr 9, IX 1997
 • Polsko – niemieckie pogranicze – obszar współpracy i nadziei. „Europa Regionum”, t. II, Polsko – Niemieckie Towarzystwo Badań Regionalnych Europa Regionum, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997. Tekst skrócony: „Przegląd Samorządowy” nr 36(12/97), Szczecin, XII 1997
 • Rozwój Województwa Szczecińskiego w latach 1990 –1997. „Przegląd Samorządowy” nr 39(3/98), III 1998
 • Euroregiony jako miejsce współpracy, integracji i rywalizacji. Kongres Pomorski w Szczecinie, 5 VI 1998
 • Prawica, konserwatyzm. Pismo Zachodniopomorskie. Biuletyn SKL w Szczecinie, nr 1, Szczecin, XI 1998
 • Przyszłość już się zaczęła. Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego Gdańsk 1997-Szczecin 1998, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Instytut Pomorski, Gdańsk 1999, str.343-346
 • Szczecin i Pomorze Zachodnie w kształtowaniu polskiej gospodarki morskiej. Materiały konferencji naukowej „Morze elementem polskiej racji stanu”, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin1999, str. 205-208
 • Odra – rzeka lepszego losu. Sesja naukowa „Polska myśl morska XX w.”. Warszawa, 8 II 2000
 • The Borderland between Poland and Germany. ”The Polish Foreign Affairs Digest”. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, t.2 nr 1(2), 2002, Warszawa 2002, pp.211-215
 • Kto odpowiada za katastrofę stoczni. „Rzeczpospolita”, 20 VI 2002
 • Konsolidacja polskich stoczni – jeszcze jedno podejście?... W: Wortal „Wrota Pomorza Zachodniego”, 25 listopada 2003
 • Pomorze Środkowe – szkic do portretu separatystów. Opublikowane w portalu Wrota Pomorza Zachodniego w dniu 15 stycznia 2004 r.
 • Czas przeszły dokonany, niedokończony.... W: „Cztery Strony” (Miesięcznik Kulturalny Kuriera Szczecińskiego) nr 7, 4 czerwca 2009
 • "Nie będziemy płacić za wasz kryzys”, czyli dobro ogólne a interes wspólny. „Kurier Szczeciński”, 24 lipca 2009
 • Chwała i dramat Stoczni Szczecińskiej. „Kronika Szczecina 2009”, Wydawnictwo „Dokument”, Szczecin 2010, str. 95-104
 1. W okresie od 22 stycznia 1993 do 15 stycznia 1998 opublikował 61 artykułów pod wspólnym nadtytułem Sprawa miesiąca, w comiesięcznym dodatku Monitor Wojewódzki „Głosu Szczecińskiego”.
 1. Felietony na tematy społeczne, gospodarcze i polityczne pod ogólnym nadtytułem Bez gniewu i zawziętości
  1. publikowane w „Dzienniku Szczecińskim” - 27 felietonów cotygodniowych publikowanych od 22 I 1993 do 23 VII 1993;
  2. publikowane w „Głosie Szczecińskim” - 101 felietonów cotygodniowych publikowanych od 24 stycznia 1998 do 29 stycznia 2001;
  3. publikowane w „Nowym Kurierze” - 5 felietonów comiesięcznych w 2001 roku.

Ekspertyzy i opinie

 • Opinia na temat Generalnej oceny wpływu budowy sieci autostrad na środowisko w Polsce. Przegląd Samorządowy nr 30(6/97), Szczecin, czerwiec 1997
 • wspólnie z A. Zelek i P. Lewandowski: Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim do 2006 roku – na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, maj 2002
 • udział w pracy zbiorowej pod red. J. Hozera: Analiza i diagnoza rozwoju portu Świnoujście, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2006
 • udział w pracy zbiorowej pod red. J. Zaleskiego: Program prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczecińskiego – OdraRegion. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2006

Zainteresowania pozazawodowe

 • polityka, polityka regionalna, europeistyka, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 • krajoznawstwo oraz turystyka piesza i górska;
 • literatura;
 • internet – m.in. własna strona w Facebook [1]

Życie prywatne

 • Jest żonaty (żona – Magdalena, także emerytka[21]). Mają jednego syna i czworo wnucząt.
 • Syn, Mieszko Tałasiewicz, jest doktorem habilitowanym filozofii i pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego (dyrektor Instytutu Filozofii, kierownik studiów doktoranckich, Senator UW i Członek Kolegium Elektorów UW, redaktor kwartalnika „Filozofia Nauki"[22] [23]).
 • Synowa, Agnieszka Bogumiła Tałasiewicz, jest prawnikiem, doradcą podatkowym[24] i partnerem w firmie doradczej Ernst&Young w Warszwie[25].

Wyróżnienia, odznaczenia i medale

Przypisy

 1. Nagła rezygnacja - Tałasiewicz za Zydorowicza, w: 24Kurier.pl[dostęp: 28.02.2014]
 2. Mgr inż. elektryk – automatyk, absolwent Charkowskiego Instytutu Politechnicznego im. W.Lenina (wg informacji Archiwum UW w Szczecinie, sierpień 2011)
 3. J. Tarnowski: Przymierze Społeczne Odrodzenie, w: Encyklopedia Solidarności [dostęp: 30.08.2011]
 4. A. Dudek: Komitety Obywatelskie, w: Encyklopedia Solidarności[dostęp: 30.08.2011]
 5. Obywatelski Komitet Porozumiewawczy, w: Centrum Dialogu PRZEŁOMY[dostęp: 30.08.2011]
 6. S.Wójcikowa: Marek Jan Tałasiewicz, w: Encyklopedia Solidarności [dostęp: 30.08.2011]
 7. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego – kadencja 1998-2002[dostęp: 30.08.2011]
 8. P. Kobalczyk: Krajobraz siedem lat po linczu, w: Rzeczpospolita, 16.05.2009[dostęp: 30.08.2011]
 9. D Staniewski: Za szkody i areszt. W: Portal Morski, 06.04.2011[dostęp: 01.09.2011]
 10. D. Staniewski: Za szkody i areszt, w: 24 Kurier – Serwis Kuriera Szczecińskiego[dostęp: 30.08.2011]
 11. Y. Husaim – Sobecka: Szczecin: Prezydent Krzystek dobrał sobie doradców, w: GS24 – Serwis Głosu Szczecińskiego, 07.08.2009[dostęp: 30.08.2011]
 12. Patrz: Platforma Obywatelska 20-24.01.2010[dostęp: 30.08.2011]
 13. M. Parkitny: Marek Tałasiewicz z jedynką. Platforma Obywatelska zamyka listy do sejmiku województwa, w: GS24 – Serwis Głosu Szczcińskiego, 14.10.2010[dostęp: 30.08.2011]
 14. Marek Tałasiewicz – Przewodniczący Sejmiku WZ, w: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego[dostęp: 30.08.2011]
 15. wg danych osobowych w Archiwum UW w Szczecinie
 16. Wg danych Archiwum UW w Szczecinie
 17. A. Kubaj: Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny „S” Regionu Pomorza Zachodniego, w: Encyklopedia Solidarności[dostęp: 30.08.2011]
 18. Podziemny biuletyn Społecznego Komitetu Nauki w Szczecinie
 19. L. Mrozowska: "Obraz" – czasopismo, w: Encyklopedia Solidarności[dostęp: 30.08.2011]
 20. A. Zadworny: Geblewicz marszałkiem, Tałasiewicz przewodniczący. Za: GW Szczecin, 29.11.201[dostęp:30.09.2011]
 21. M.Szczepkowska: Nie jestem przestarzałą gwiazdą rocka, w: 24Kurier – Serwis Kuriera Szczecińskiego, 30.08.2011[dostep: 30.08.2011]
 22. Pracownicy UW – dr hab. - adiunkt Mieszko Tałasiewicz[dostęp: 30.08.2011]
 23. Mieszko Tałasiewicz], w: Portal Studentów IF UW][dostęp: 30.08.2011]
 24. Agnieszka Tałasiewicz – doradca podatkowy, w: e-prawnik.pl[dostęp: 30.08.2011]
 25. Ernst$Young – patrz: Agnieszka Tałasiewicz[dostęp: 30.08.2011]
 26. DU z 2003, nr 191/1869: Rozporządzenie RM w spr. ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"[dostęp: 30.08.2011]
 27. Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, w: Bazy.ngo.pl[dostęp: 01.09.2011]

Źródła

 • T. Białecki (red.): Encyklopedia Szczecina, T2 (P-Ż), Wyd. US-Instytut Historii, Szczecin 2000, s. 502, ISBN 83-87341-45-2
 • M. J. Tałasiewicz: Curriculum vitae. Szczecin, sierpień 2011
 • M. Tałasiewicz: Wykaz publikacji. Materiały własne autora. Szczecin, 2011
 • Dane z akt osobowych znajdujących się w archiwum Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (sierpień 2011)

Zobacz też

Linki zewnętrznePoprzednik
Stanisław Malec
500px-Herb Polski.svg.png Wojewoda szczeciński
1990 - 1998
500px-Herb Polski.svg.png Następca
Władysław Lisewski
(także Wojewoda zachodniopomorski)


Poprzednik
Marcin Zydorowicz
(Wojewoda zachodniopomorski)
500px-Herb Polski.svg.png Wojewoda zachodniopomorski
2014 -
500px-Herb Polski.svg.png Następca

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


IES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak
200px-Nuvola apps important.svg.png Artykuł z Internetowej Encyklopedii Szczecina znajduje się w trakcie weryfikacji i oczekuje na ewentualne uzupełnienie bibliografii i/lub dostosowanie do standardów Encyklopedii Pomorza Zachodniego