Barwice

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Barwice
Barwice
Nazwa niemiecka Bärwalde
Nazwa przejściowa Barwitz
Powiat szczecinecki
Gmina Barwice
Prawa miejskie 1286
Strona internetowa miejscowości.

Barwice (niem. Bärwalde) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barwice. W latach 1950–1998 miasto administracyjnie należało do woj. koszalińskiego.

Geografia

Położenie

Barwice znajdują się na terenie powiatu szczecineckiego, w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne wg Kondrackiego, miasto Barwice należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego. Obejmuje makroregion Pojezierze Zachodnioopomorskie. W obrębie tego makroregionu wyróżniono 12 mezoregionów. Barwice znajdują się na obszarze mezoregionu Pojezierze Drawskie[1].

Klimat

Warunki klimatyczne panujące na terenie miasta należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Według regionalizacji klimatycznej A. Wośa, miasto Barwice położone jest w obrębie Regionu Środkowopomorskiego. Charakteryzuje się on częstszym występowaniem, w porównaniu z resztą kraju dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną, z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu, oraz stosunkowo najmniejszą liczbą dni z pogodą przymrozkową z opadem. Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. W okresie wegetacyjnym (od kwietnia do września) średnie opady wynoszą 357 mm.
Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej w Szczecinku w 2001 r

 • Średnia roczna temperatura powietrza - 8,4°C
 • Średni roczny opad - 539 mm
 • Średnia prędkość wiatru - 2,9 m/s[2].

Przyroda

W mieście najważniejszymi terenami przyrodniczym jest park w Barwicach. Jest to największy obiekt zieleni urządzonej, położonej w granicach miasta, istotna enklawa zieleni wywierająca wpływ na mikroklimat terenów zurbanizowanych oraz cmentarz o powierzchni 0,35 ha z II poł XIX. Stanowi łącznik pomiędzy innymi kompleksami zieleni wysokiej na skraju miasta[3].

Historia

Barwice na mapie z 1893 roku

O Barwicach jako civitas Barwitz mowa jest w źródłach już w 1286 roku. Prawa miejskie Barwice otrzymały w XIV wieku. Miasto leżące przy szlaku solnym z Kołobrzegu do Wielkopolski miało dogodne warunki do rozwoju. W 1389 roku mieli tutaj swoją siedzibę Podewilsowie i Hechthausenowie. Później część miasta nabyli Münchowowie, a od XVI wieku Barwice były własnością von Glasenappów, Woldów i Zastrowów. Barwice przeżyły dwa kataklizmy, pierwszy zniszczył miasto pożar w XVII wieku a kolejny raz miasto legło w gruzach w 1945 roku[4].

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Barwice jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W Barwicach funkcję burmistrza sprawuje Zenon Maksalon[5].Rada Miasta składa się z 15 radnych[6].
Aktualny skład Rady Miasta Barwice:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[7].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[8]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe uzyskał 8 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP uzyskał 3 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Jedność" uzyskał 2 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Czas Na Zmiany - Barwice 2010 uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Porozumienie uzyskał 1 mandat w radzie

W głosowaniu na Burmistrza:

 • Zenon Maksalon - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1594, co stanowiło 44.07%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Arkadiusz Zborowski - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 1394, co stanowiło 38.54%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Tomasz Sadura - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 629, co stanowiło 17.39%

W drugiej turze wyborów:

 • Zenon Maksalon - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1833, co stanowiło 56,21%
 • Arkadiusz Zborowski - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 428, co stanowiło 43,79%


Przy Radzie Miasta działają komisje[9]:

 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Komunalna
 • Komisja Spraw Społecznych
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Samorządności

Gospodarka i infrastruktura

Liczba osób bezrobotnych (stan na 30.06.2013) w Barwicach wynosi 398 w tym 203 kobiet[10].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[11]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 40
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1
Sekcja F - Budownictwo 37
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 77
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 15
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 10
Sekcja J - Informacja i komunikacja 3
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</sma 12
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 97
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 11
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3
Sekcja P - Edukacja 10
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 25
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 23
Ogółem 386


Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla miasta Barwice[12][13]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 0,8 0,0 1,2 1,4 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,3 0,9 4,7 0,3 0,7 1,1 0,7 1,2 1,2 1,0
wskaźnik zachpom 0,6 0,0 1,3 0,9 0,9 0,7 0,9 0,6 0,4 0,4 0,9 3,5 0,4 0,6 1,6 0,8 1,0 1,2 1,1
legenda W ≤ 1 – miasto nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – miasto wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – miasto wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – miasto wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Miasto Barwice na podstawie powyższych danych charakteryzuje się wysokim poziomem specjalizacji w sektorze związanym z obsługą rynku nieruchomości. Inne sektory nie wyróżniają się na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego.

Kultura

W Barwicach działa Ośrodek Kultury i Turystyki, który jest animatorem działań kulturalnych w mieście oraz całej gminie Barwice. Do jego głównych zadań należy[14]:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i inne;
 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, festynów i pikników;
 • koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zarządza również Biblioteką Publiczną w Barwicach[15].

Kultura w Barwicach według danych GUS, stan na 2011 rok[16]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 798

Oświata

W Barwicach działają szkoły[17]:

 • Szkoła Podstawowa w Barwicach
 • Zespół Szkół w Barwicach
  • Liceum Ogólnokształcące w Barwicach
  • Gimnazjum w Barwicach


Oświata w Barwicach według danych GUS, stan na 2011 rok[18]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
1
Liczba dzieci w przedszkolach 167
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 367
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 292
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 58

Kościoły i związki wyznaniowe

W Barwicach funkcjonuje parafia rzymskokatolicka[19]:

 • św. Stefana Węgierskiego w Barwicach (liczba wiernych: 2513)

Sport

Na terenie Barwic działają kluby[20]:

 • Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach
 • Gminny Klub Sportowy "OLDBOYS" Barwice
 • Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy "BŁONIE" Barwice
 • Piłkarski Wiejski Klub Sportowy "Lech Parchlino"w Barwicach
 • Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Partner"
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach
Sport w Barwicach według danych GUS, stan na 2010 rok[21]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 5
Liczba sekcji sportowych 5
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 214
Liczba kobiet 50
Suma 264
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 131
Liczba dziewcząt 49
Suma 180

Turystyka

Z dawnego śródmiejskiego rynku Barwic wyruszają i tu wracają dwa szlaki rowerowe: "Górna Dębnica" i "Wzgórza nad Parsętą". W pobliskiej okolicy przebiega "Szlak konny pojezierza drawskiego", szlak pieszy "Leśny" oraz ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Przełom rzeki dębnicy"[22].

W Barwicach działa Stowarzyszenie Barwickie Gospodarstwa Agroturystyczne, które ma na celu[23]:

 • wspieranie rozwoju turystyki i bazy rekreacyjno – wypoczynkowej,
 • działalność oświatowa i kulturalna,
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki aktywnej,
 • działalność na rzecz ochrony środowiska; reklama i promocja walorów turystycznych regionu,
 • wspieranie i finansowanie inicjatyw społecznych oraz samorządowych wpływających na rozwój lokalny i zmniejszenie bezrobocia,
 • wspieranie i finansowanie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • wspieranie i finansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność kulturalną, naukową, oświatową, działalność dotyczącą ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Demografia

W Barwicach w ostatnich latach utrzymuje się stała liczba mieszkańców. Przyrost naturalny jest bliski zeru i w 2012 roku wynosił 0,8 na 1000 mieszkańców. Saldo migracji gminnych wewnętrznych w 2012 wyniosło -8 osób a zagranicznych 1 osoba. Gęstość zaludnienia w mieście Barwice na 1 km2 wynosi 511 osób.[24].

Liczba ludności w Barwicach na przestrzeni lat 2008 - 2012[25].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 3 756 3 753 3 854 3 830 3 839
Kobiety 1 965 1 974 1 995 1 978 1 974
Mężczyźni 1 791 1 779 1 859 1 852 1 865

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[26]:

 • przedprodukcyjnym - 716 osób - 18,7%
 • produkcyjnym - 2548 osób - 66,4%
 • poprodukcyjnym - 575 osób - 15,0%

W Barwicach na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet[27].

System ochrony zdrowia

W mieście działają ośrodki zdrowia z lekarzami rodzinnymi pierwszego kontaktu[28]:

 • NZOZ Peozet Sp. z o.o.,
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej L.K.Med.,
 • ZOZ Zdrowie S.C.
Ochrona zdrowia w Barwicach według danych GUS, stan na 2011 rok[29]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 5
Suma 5
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[30]
Liczba aptek ogólnodostępnych 1
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3839

Herb

Herb Barwic

Herb ma swoje odzwierciedlenie w niemieckiej nazwie miasta Bärwalde czyli Niedźwiedzi Las. Herb jest używany na pieczęci miejskiej od XIV wieku. Przedstawia na białym tle kroczącego w lewą stronę czarnego niedźwiedzia pod zielonym drzewem i na zielonej murawie[31].Zabytki

Na terenie Barwic znajdują się trzy obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków[32]:

 • kościół św. Stefana - nr wpisu 1210 z dnia 14.08.1987
 • park miejski, ul.Piaskowa - nr wpisu 1196 z dnia 25.09.1984
 • park miejski, ul. Wojska Polskiego - nr wpisu 1097 z dnia 06.09.1980

Pomniki

Pomnik Niedźwiedzia Barwickiego - pomnik odsłonięto 21 marca 2011, inaugurując w ten sposób obchody 725 lecia Barwic[33].

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barwice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Barwicach. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.barwice.pl/index.php?id=27417
 2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barwice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Barwicach. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.barwice.pl/index.php?id=27417
 3. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barwice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Barwicach [online]. [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.barwice.pl/index.php?id=27417
 4. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 5. Organy gminy, Burmistrz Miasta, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Barwicach [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://bip.barwice.pl/index.php?id=26826
 6. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 8. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat szczecinecki - gm. Bariwce. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w:http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321502.html
 9. Komisje Rady Miejskiej, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Barwicach. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://bip.barwice.pl/index.php?id=26835
 10. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 11. Portret miasta Barwice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 13. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 14. Ośrodek Kultury i Turystyki, w: Strona internetowa Urzędu Miasta Barwice [online]. [Przeglądany 28.06.2013] Dostępny w: http://barwice.pl/gmina_barwice_w_sieci/Osrodek_Kultury_i_Turystyki
 15. Ośrodek Kultury i Turystyki, w: Strona internetowa Urzędu Miasta Barwice [online]. [Przeglądany 28.06.2013] Dostępny w: http://barwice.pl/gmina_barwice_w_sieci/Osrodek_Kultury_i_Turystyki
 16. Portret miasto Barwice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Oświata, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Barwicach [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://barwice.pl/Edukacja/Zespol_Szkol_w_Barwicach/Zespol_Szkol_w_Barwicach
 18. Portret miasto Barwice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 20. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 21. Portret gmina Barwice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Turystyczne Miasta w Powiecie Szczecineckim, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego. [online] [Przeglądany 28.06.2013]. Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/szlaki/miasta.php#MIASTA_BA
 23. Baza organizacji pozarządowych w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego. [online] [Przeglądany 28.06.2013]. Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/pokaz.php?modif=269
 24. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Barwice. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Barwice. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Barwice. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Barwice. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 29. Portret miasto Barwice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 30. Dane z 2012 roku.
 31. Białecki Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 32. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznyc. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
 33. Odsłonięcie pomnika "Niedźwiedzia Barwickiego, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Barwicach [online]. [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://barwice.pl/725_lat_barwic/Odsloniecie_pomnika_Niedzwiedzia_Barwickiego/Odsloniecie_pomnika

Bibliografia

 • Białecki Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 • Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barwice

Linki zewnętrzne

Zobacz teżIES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski