Biały Bór

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biały Bór
Biały Bór
Nazwa niemiecka Baldenburg
Nazwa przejściowa Білий Бір
Powiat szczecinecki
Gmina Biały Bór
Prawa miejskie 1382
Strona internetowa miejscowości.

Biały Bór (niem. Baldenburg, ukr. Білий Бір) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biały Bór. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. koszalińskiego.

Geografia

podpis grafiki

Położenie

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego obszar miasta należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego. W jego obrębie przynależy do dwóch makroregionów: Pojezierze Południowopomorskie i Pojezierze Zachodniopomorskie i mezoregionów Pojezierze Bytowskie i Równina Charzykowska.

Klimat

Warunki klimatyczne panujące na terenie miasta należą do umiarkowanych, uwarunkowane są głównie wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Według regionalizacji klimatycznej A. Wośa Miasto i Gmina Biały Bór położone są w obrębie Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on częstszym występowaniem, w porównaniu z resztą kraju dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną, z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu, oraz stosunkowo najmniejszą liczbą dni z pogodą przymrozkową z opadem. Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. W okresie wegetacyjnym (od kwietnia do września) średnie opady wynoszą 357 mm.

Obiekty fizjograficzne

Na terenie miasta znajduje się jezioro: Białoborskie (potocznie Ławiczka), Bielsko[1].


Historia

Biały Bór uzykał prawa miejskie w 1382 roku. W 1395 roku Wielki Mistrz Zakomu Krzyżackiego Konrad Zöllner von Rotenstein potwierdza prawa miejskie dokumentem lokacyjnym. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej pokojem toruńskim Biały Bór znajduje się na terenie Polski. W 1772 roku po pierwszym rozbiorze Polski miasto wchodzi w skład państwa pruskiego. W 1815 następuje ożywienie gospodarcze, które przyczyniło się do rozbudowy i rozwoju miasta. W XIX wieku wybudowano nową szkołę (1805), szkołę rolniczą (1833), tartak, fabrykę cegły wapiennej, zakład bednarski, gmach sądu grodzkiego w stylu neogotyckim (1878), kościół p.w. św. Michała Archanioła (1878). W 1934 roku w bezpośrednim sąsiedztwie miasta rozpoczęła sie budowa umocnień Wału Pomorskiego. 26 lutego 1945 Armia Radziecka zdobyła Biały Bór. Podczas walk, w mieście zostało zniszczone 80% zabudowy. Po wojnie w Białym Borze osiedlono ludność z centralnych i wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, w tym liczną mniejszość ukraińską[2].

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Biały Bór jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W Białym Borze funkcję burmistrza sprawuje Paweł Stanisław Mikołajewski[3]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[4].

Aktualny skład Rady Miasta Biały Bór[5]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[6].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[7]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Jedność" uzyskał 8 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 5 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe uzyskał 2 mandaty w radzie

W głosowaniu na Burmistrza:

 • Eugeniusz Kowalski - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 864, co stanowiło 37.73%
 • Lech Franciszek Kwaśniewski - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1426, co stanowiło 62.27% - wybrany burmistrzem Białego Boru


29 października 2012 roku zmarł burmistrz Białego Boru Franciszek Lech Kwaśniewski[8], z tego powodu odbyły się dodatkowe wybory przedterminowe. Wybory przedterminowe Burmistrza Białego Boru, zarządzone zostały na dzień 27 stycznia 2013 r[9].

Wyniki wyborów[10]:

 • Krzysztof Ignacy Kulczyński - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność" liczba oddanych głosów 91, co stanowiło 5.21%
 • Jolanta Maczyszyn - bezpartyjna - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" liczba oddanych głosów 150, co stanowiło 8.58%
 • Paweł Stanisław Mikołajewski - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego liczba oddanych głosów 1265, co stanowiło 72.37% - wybrany burmistrzem Białego Boru
 • Piotr Ptasiński - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Ptasińskiego liczba oddanych głosów 209, co stanowiło 11.96%
 • Krzysztof Stanisław Wołyniec - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Wyborców "BLIŻEJ LUDZI" liczba oddanych głosów 33, co stanowiło 1.89%


Przy Radzie Miasta działają komisje[11]:

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska
 • Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
 • Komisja Rewizyjna

Gospodarka i infrastruktura

Liczba osób bezrobotnych (stan na 30.06.2013) w Białym Borze wynosi 141 w tym 71 kobiet[12].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[13]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 10
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 11
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1
Sekcja F - Budownictwo 27
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 48
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 24
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 20
Sekcja J - Informacja i komunikacja 0
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</sma 4
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 12
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 3
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3
Sekcja P - Edukacja 21
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 15
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 17
Ogółem 239


Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla miasta Biały Bór[14][15]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 1,5 0,1 0,6 0,0 1,3 0,9 0,7 1,6 2,8 0,0 0,4 1,0 0,6 0,5 1,9 2,7 1,3 2,5 1,1
wskaźnik zachpom 1,2 7,4 0,7 0,0 1,5 0,8 0,8 1,5 1,5 0,0 0,4 0,7 0,8 0,4 2,7 3,2 1,1 2,5 1,2
legenda W ≤ 1 – miasto nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – miasto wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – miasto wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – miasto wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że miasto Biały Bór ma specjalizację turystyczną, występuje tu wysoki poziom wskaźnika specjalizacji w sektorach: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Kultura

Na terenie miasta i gminy Biały Bór animacją kultury zajmuje się Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji, które powstało 24 lutego 2012 roku z przekształcenia z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Białym Borze[16]. Jak zapisano w statucie BCKiR do podstawowych zadań instytucji należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, upowszechnianie i udostępnianie dóbr kultury
 • tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
 • tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
 • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • prowadzenie działalności widowiskowo-rozrywkowej
 • organizowanie wystaw, konkursów, plenerów i odczytów
 • współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz szkołami w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Biały Bór.


W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze od 2013 roku działa Izba Pamięci, upamiętniająca losy Ukraińców wysiedlonych z południowo-wschodniej Polski w 1947r. w ramach akcji „Wisła”[17].


Kultura w gminie Biały Bór według danych GUS, stan na 2011 rok[18]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 749

Oświata

W mieście Biały Bór działają szkoły:

Siedziba Zespołu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19 oraz w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. M. Roli – Żymierskiego. Organem prowadzącym Zespół jest Urząd Miejski w Białym Borze a nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie[19].

 • Zespół Szkół nr 2 w Białym Borze – w skład zespołu wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze,
  • Gimnazjum nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.

Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Żymierskiego 27 w Białym Borze. W szkole naukę prowadzi się w języku polskim i ukraińskim[20].

 • Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze[21]


Oświata w Białym Borze według danych GUS, stan na 2011 rok[22]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 111
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 202
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 204
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 346

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie miasta Biały Bór działa parafia rzymskokatolicka[23]:

 • Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (liczba wiernych: 2051 osób)

oraz parafia grekokatolicka:

 • Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Sport

Miasto Biały Bór jest głównie znane ze sportów jeździeckich. Rokrocznie odbywają się tu międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego (WKKW). Znani zawodnicy związani z Białym Borem: Bogusław Jarecki trzykrotny olimpijczyk z Seulu, Barcelony i Atlanty; Kamil Rajnert uczestniczył w olimpiadzie w Atenach, Łukasz Kaźmierczak - uczestnik Mistrzostw Świata w 2010 r[24].

W Białym Borze znajdują się obiekty sportowe: kompleks ogólnodostępnych boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”, w skład którego wchodzi: boisko do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki oraz kort do tenisa ziemnego. W skład kompleksu stanowiącego zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 wchodzi: boisko do piłki siatkowej, skocznia do skoku wzwyż, bieżna do skoku w dal oraz bieżnia na 60 m. Ponadto znajduje się również hala widowiskowo-sportowa, stadion miejski z boiskiem do piłki nożnej, kryta ujeżdżalnia na terenie Stada Ogierów oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego na terenie kąpieliska miejskiego[25].

W Białym Borze działają organizacje sportowe[26]:

 • Klub Jeździecki „Hubertus” w Białym Borze
 • Klub Piłkarski „Hubertus” w Białym Borze
 • Ludowy Klub Kajakowy „Hubertus” w Białym Borze
 • Ludowy Klub Sportowy "HUBERTUS" w Białym Borze
 • Sportowy Klub Jeździecki „GRYF” w Białym Borze
 • Uczniowski Klub Sportowy "Animusz"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj"
 • Uczniowski Klub Sportowy „FALA”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Lider”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Millenium”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Planeta”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Białym Borze
Sport w powiecie szczecineckim według danych GUS, stan na 2010 rok[27]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 4
Liczba sekcji sportowych 5
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 79
Liczba kobiet 35
Suma 114
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 51
Liczba dziewcząt 21
Suma 72

Turystyka

Przez Biały Bór przechodzą szlaki turystyczne[28]:

 • Rowerowe
  • Czarny tzw. „Bobięcińskie Góry” o długości 42,6 km.
  • Niebieski tzw. „Ukryte Jezioro” o długości 34,1 km,
  • Czerwony tzw. „Szlak wokół piaszczystej góry” o długości 20 km,

Białoborskie szlaki rowerowe wchodzą w skład ponadregionalnego szlaku rowerowego „Greenway” (łącznie przez gminę przebiega 25 km szlaku Greenway).

 • Konne
  • Szlak konny pojezierza drawskiego - o długości 18,9 km.
 • Piesze
  • Zielony tzw. „Wzniesienia Moreny Czołowej” o długość 158 km.
 • Ścieżka przyrodniczo-leśna
  • Ścieżka przyrodniczo-leśna o dł. 3,4 km, rozciągająca się wzdłuż linii brzegowej jeziora Łobez.

Baza noclegowa w Białym Borze[29]:

 • Dom Rekolekcyjny Biały Bór,
 • Hotelik „U MICHASIA” Biały Bór,
 • Internat Z.S. IM. O. LANGE Biały Bór,
 • Internat Z.S IM. T. SZEWCZENKI Biały Bór,
 • Kwatery agroturystyczne J. MAŚLANKA Biały Bór,
 • Kwatery agroturystyczne „MEWA” Biały Bór,

Demografia

W Białym Borze w ostatnich latach utrzymuje się stała liczba mieszkańców. Przyrost naturalny jest ujemny i w 2012 roku wynosił -3,6 na 1000 mieszkańców. Saldo migracji gminnych wewnętrznych w 2012 wyniosło 2 osób a zagranicznych 1 osoba. Gęstość zaludnienia w mieście Biały Bór wynosi 175 osób na 1 km2[30].

Liczba ludności w Białym Borze na przestrzeni lat 2008 - 2012[31].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 2 209 2 242 2 246 2 244 2 246
Kobiety 1 142 1 161 1 164 1 156 1 162
Mężczyźni 1 067 1 081 1 082 1 088 1 084

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[32]:

 • przedprodukcyjnym - 396 osób - 17,6%
 • produkcyjnym - 1525 osób - 67,9%
 • poprodukcyjnym - 325 osób - 14,5%


W Białym Borze na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet[33].

System ochrony zdrowia

W Białym Bórze znajdują się dwa ośrodki zdrowia z podstawową opieką medyczną[34]:

 • MEDEA Sp. z o.o.
 • Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp.z o.o.


Ochrona zdrowia w Białym Borze według danych GUS, stan na 2011 rok[35]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 2
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[36]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 1123

Herb

Herb Biały Bór

Pierwsze pieczęcie miasta z okresu nadania praw miejskich przedstawiają postać dziewczyny z kwiatem w ręku, stojącej między dwoma jelenimi rogami. Późniejsze pieczęcie przedstawiają postać trzymającą zamiast kwiatów piłkę. Obecnie herb wyobraża na białym tle postać dziewczyny w niebieskiej szacie, trzymającej w prawej ręce żółtą piłkę i stojącą między dwoma jelenimi rogami[37].


Zabytki

W Białym Borze brak jest zabytków nieruchomych odnotowanych w wojewódzkim rejestrze zabytków[38].

Pomniki

W Białym Borze znajdują się pomniki[39]:

 • pomnik ku czci Tarasa Szewczenki - ukraińskiego pisarza, poety, malarza
 • pomnik cesarza Fryderyka Wilhelma III
 • pomnik z 1982 roku na pamiątkę 600-lecia uzyskania praw miejskich Białego Boru
 • pomnik upamiętniający miejsca ofiar II wojny światowej
 • pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Państwo Polskie
 • pomnik poświęcony mieszkańcom Białego Boru przesiedlonych podczas akcji "Wisła"
 • pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej

Przypisy

 1. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.06.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 2. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór, w: Organa, Burmistrz Białego Boru. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=99516
 4. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 5. Urząd Miejski, Rada Miasta, w: Strona internetowa gminy Biały Bór. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://miastoigminabialybor.portal.esp.parseta.pl/index.php?id=1747
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 7. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat szczecinecki - gm. Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321503.html#tabs-4
 8. Burmistrz Białego Boru Franciszek Lech Kwaśniewski nie żyje, w: Internetowe wydanie Głosu Koszalińskiego GK24.pl. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121029/POWIAT07/121029609
 9. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 3 stycznia 2013 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białego Boru w wyborach zarządzonych na dzień 27 stycznia 2013 r. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=110524
 10. Wybory samorządowe w toku kadencji 2010-2014 - Radni i Wójtowie w kadencji 2010-2014 - Biały Bór. W: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.kadencja.pkw.gov.pl/aw/pl/20130127-321503-WBPP/index.html
 11. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór, w: Rada Miejska, Komisje Rady. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=23191
 12. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 13. Portret miasto Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 14. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 15. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 16. Uchwała NR XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=92336
 17. Atrakcje i zabytki, w: Oficjalna strona internetowa Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.bck-bialybor.pl/index.php/atrakcje-i-zabytki
 18. Portret gmina Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. Dostępny w http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25755
 20. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. Dostępny w http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25756
 21. Jednostki organizacyjne, Szkoły i placówki oświatowe. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?c=308
 22. Portret miasto Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 24. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 25. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 26. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 27. Portret powiat szczecinecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 29. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 30. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 31. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 32. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 33. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Barwice. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 34. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 35. Portret miasto Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 36. Dane z 2012 roku.
 37. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 38. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznyc. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
 39. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 • Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 • Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie.
 • Statut Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim.
 • Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze
 • Statut Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze
 • Uchwała NR XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżIES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski