Gmina Biały Bór

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Biały Bór
Gmina Biały Bór
Powiat szczecinecki
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 17[1]
Liczba miejscowości 44[2]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Biały Bór – gmina miejsko-wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim. Siedzibą gminy jest miasto Biały Bór. W latach 1975-1998]] gmina położona była w województwie koszalińskim.

Geografia

Mapa gminy Biały Bór

Położenie

Gmina Biały Bór położona jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatu szczecineckiego. Gmina graniczy z gminami: Szczecinek, Bobolice, Polanów, Miastko, Koczała i Rzecznica i zajmuje obszar 270 km².
Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, obszar gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego. W obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego gmina przynależy do dwóch makroregionów, tj. Pojezierze Południowopomorskie i Pojezierze Zachodniopomorskie oraz dwóch mezoregionów, tj. Pojezierze Bytowskie i Równina Chrzanowska[3][4].

Klimat

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych, uwarunkowane są głównie wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Według regionalizacji klimatycznej A. Wośa Miasto i Gmina Biały Bór położone są w obrębie Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on częstszym występowaniem, w porównaniu z resztą kraju dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną, z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu, oraz stosunkowo najmniejszą liczbą dni z pogodą przymrozkową z opadem. Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. W okresie wegetacyjnym (od kwietnia do września) średnie opady wynoszą 357 mm.

Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej w Szczecinku w 2001 r:

 • Średnia roczna temperatura powietrza 8,4°C
 • Średni roczny opad 539 mm
 • Średnia prędkość wiatru 2,9 m/s

Teren gminy nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych, poza lokalnymi wahaniami zaznaczającymi się okresowo na terenach wysoczyznowych oraz dolin rzecznych. W rejonie dolin rzecznych okresowo zalegają chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej wilgotności oraz częściej występują przygruntowe przymrozki. Doliny rzeczne pełnią, więc okresowo rolę korytarzy umoŜliwiających spływ chłodnego powietrza. Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom gruntowym, i podmokłością oraz jeziorom[5].

Obiekty fizjograficzne

Wody płynące[6]:
Bielska Struga, Dołga, Chechło, Białka, Biała, Gnilec

Na terenie gminy znajdują się jeziora:
Cieszęcino, Cybulin, Czarne, Dąbrowa, Drzonowskie, Gliniane, Głębokie, Iłowatka, Kacko, Kołtki, Łobez, Oblica, Piekiełko Drugie, Przyradz, Przeradzkie, Stepieńskie[7].

Wzniesienia[8]:

 • góra Rozwaliny - (241m n.p.m.)

Przyroda

Lasy pokrywają prawie 50% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody[9]:

 • wodny Jezioro Iłowatka
 • Jezioro Głębokie w Linowie

Formy ochrony środowiska w gminie w 2011 roku[10]:

 • Powierzchnia rezerwatów przyrody 28,6 ha
 • Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu - 8018 ha
 • Liczba pomników przyrody - 9 szt.

W gminie znajduje się 13 użytków ekologicznych oraz strefy rozrodu i stałego przebywania gatunków chronionych. W okolicy wsi Kazimierz znajduje się tzw. „Czapliniec”, usytuowany w parku leśnym, w którym gniazduje ok. 70 par czapli siwej (gatunek chroniony)[11].

Historia

Biały Bór uzykał prawa miejskie w 1382 roku. W 1395 roku Wielki Mistrz Zakomu Krzyżackiego Konrad Zöllner von Rotenstein potwierdza prawa miejskie dokumentem lokacyjnym. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej pokojem toruńskim Biały Bór znajduje się na terenie Polski. W 1772 roku po pierwszym rozbiorze Polski miasto wchodzi w skład państwa pruskiego. W 1815 następuje ożywienie gospodarcze, które przyczyniło się do rozbudowy i rozwoju miasta. W XIX wieku wybudowano nową szkołę (1805), szkołę rolniczą (1833), tartak, fabrykę cegły wapiennej, zakład bednarski, gmach sądu grodzkiego w stylu neogotyckim (1878), kościół p.w. św. Michała Archanioła (1878). W 1934 roku w bezpośrednim sąsiedztwie miasta rozpoczęła sie budowa umocnień Wału Pomorskiego. 26 lutego 1945 Armia Radziecka zdobyła Biały Bór. Podczas walk, w mieście zostało zniszczone 80% zabudowy. Po wojnie w Białym Borze osiedlono ludność z centralnych i wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, w tym liczną mniejszość ukraińską[12].

Gospodarka i infrastruktura

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie Biały Bór (stan na 30.06.2013) wynosi 13,5%. Liczba osób bezrobotnych 484 w tym 247 kobiet[13].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[14]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 43
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 22
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 57
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 84
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 37
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 21
Sekcja J - Informacja i komunikacja 1
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</sma 11
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 16
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6
Sekcja P - Edukacja 23
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 21
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 31
Ogółem 419


Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla gminy Biały Bór[15][16]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 4,5 0,1 0,6 0,0 1,5 1,2 0,7 1,4 1,6 0,1 0,8 0,7 0,5 0,5 2,2 1,7 1,0 3,1 1,2
wskaźnik zachpom 3,6 4,2 0,7 0,0 1,7 1,1 0,8 1,4 0,9 0,1 0,8 0,6 0,6 0,4 3,0 2,0 0,9 3,1 1,3
legenda W ≤ 1 – gmina nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – gmina wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – gmina wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – gmina wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że gmina Biały Bór jest gminą rolniczą, ze znacznym zagęszczeniem podmiotów związanych z wydobyciem surowców na tle województwa zachodniopomorskiego. Wysoki wskaźnik poziomu specjalizacji pojawia się również przy sektorze działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją co może wskazywać na turystyczny charakter gminy.

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Biały Bór jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W Białym Borze funkcję burmistrza sprawuje Paweł Stanisław Mikołajewski[17]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[18].

Aktualny skład Rady Miasta Biały Bór[19]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[20].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[21]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Jedność" uzyskał 8 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 5 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe uzyskał 2 mandaty w radzie

W głosowaniu na Burmistrza:

 • Eugeniusz Kowalski - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 864, co stanowiło 37.73%
 • Lech Franciszek Kwaśniewski - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1426, co stanowiło 62.27% - wybrany burmistrzem Białego Boru


29 października 2012 roku zmarł burmistrz Białego Boru Franciszek Lech Kwaśniewski[22], z tego powodu odbyły się dodatkowe wybory przedterminowe. Wybory przedterminowe Burmistrza Białego Boru, zarządzone zostały na dzień 27 stycznia 2013 r[23].

Wyniki wyborów[24]:

 • Krzysztof Ignacy Kulczyński - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność" liczba oddanych głosów 91, co stanowiło 5.21%
 • Jolanta Maczyszyn - bezpartyjna - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" liczba oddanych głosów 150, co stanowiło 8.58%
 • Paweł Stanisław Mikołajewski - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego liczba oddanych głosów 1265, co stanowiło 72.37% - wybrany burmistrzem Białego Boru
 • Piotr Ptasiński - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Ptasińskiego liczba oddanych głosów 209, co stanowiło 11.96%

Wołyniec Krzysztof Stanisław - bezpartyjny - Komitet Wyborczy Wyborców "BLIŻEJ LUDZI" liczba oddanych głosów 33, co stanowiło 1.89%


Przy Radzie Miasta działają komisje[25]:

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska
 • Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
 • Komisja Rewizyjna

Kultura

Na terenie miasta i gminy Biały Bór animacją kultury zajmuje się Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji, które powstało 24 lutego 2012 roku z przekształcenia z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Białym Borze[26]. Jak zapisano w statucie BCKiR do podstawowych zadań instytucji należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, upowszechnianie i udostępnianie dóbr kultury
 • tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
 • tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
 • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • prowadzenie działalności widowiskowo-rozrywkowej
 • organizowanie wystaw, konkursów, plenerów i odczytów
 • współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz szkołami w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Biały Bór.
Kultura w gminie Biały Bór według danych GUS, stan na 2011 rok[27]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 845

Oświata

W gminie Biały Bór działają szkoły, prowadzone przez gminę:
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie - organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Białym Borze a merytoryczny nadzór sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Przy Szkole Podstawowej w Drzonowie działa oddział „0” prowadzony przez Gminę Biały Bór[28].
Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór a merytoryczny nadzór sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Przy Szkole Podstawowej w Sępolnie Wielkim istnieje oddział „0” prowadzony przez Gminę Biały Bór[29].
Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze - W skład Zespołu wchodzą:

 • Przedszkole Miejskie im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Białym Borze,
 • Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze.

Siedziba Zespołu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19 oraz w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. M. Roli – Żymierskiego. Organem prowadzącym Zespół jest Urząd Miejski w Białym Borze a nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie[30].
Zespół Szkół nr 2 w Białym Borze – w skład zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze,
 • Gimnazjum nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.

Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Żymierskiego 27 w Białym Borze. W szkole naukę prowadzi się w języku polskim i ukraińskim[31].


Oświata w gminie Biały Bór według danych GUS, stan na 2011 rok[32]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
4
Liczba dzieci w przedszkolach 147
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 311
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 204
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 346

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Biały Bór działają parafie rzymskokatolicka[33]:

 • Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Białym Borze (liczba wiernych: 2051) w skład której wchodzą kościoły[34]:
  • Grabowo, św. Andrzeja Ap
  • Kołtki, św. Stanisława BM
  • Sępólno Małe, Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Sępólno Wielkie, św. Wojciecha BM
 • Krzyża Świętego w Drzonowie (liczba wiernych: 940 osób), która posiada kościoły filialne:
  • Chrystusa Króla w Stępniu
  • oraz punkt odprawiania mszy w Białej

oraz parafia grekokatolicka:

 • Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Sport

Na terenie gminy Barwice działają organizacje sportowe[35]:

 • Jeździecki Klub Sportowy "KAROLEWKO"
 • Klub Jeździecki „Hubertus” w Białym Borze
 • Klub Piłkarski „Hubertus” w Białym Borze
 • Klub Sportowy HUSARIA Przybrda
 • Ludowy Klub Kajakowy „Hubertus” w Białym Borze
 • Ludowy Klub Sportowy "HUBERTUS" w Białym Borze
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Koszałek"
 • Ludowy Zespół Sportowy Lider w Sępolnie Wielkim
 • Ludowy Zespół Sportowy Polonia
 • Sportowy Klub Jeździecki „GRYF” w Białym Borze
 • Sportowy Klub Jeździecki „BRZEŹNICA" w Brzeźnicy
 • Stowarzyszenie Sportowe „Samuraj” w Białym Borze
 • Uczniowski Klub Sportowy "Animusz"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Koliber"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj"
 • Uczniowski Klub Sportowy „FALA”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Iskierki” w Sępólnie Wielkim
 • Uczniowski Klub Sportowy „Lider”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Millenium”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Planeta”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Białym Borze
Sport w gminie Biały Bór według danych GUS, stan na 2010 rok[36]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 10
Liczba sekcji sportowych 11
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 268
Liczba kobiet 57
Suma 325
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 143
Liczba dziewcząt 41
Suma 184

Turystyka

Szlaki turystyczne na terenie gminy Biały Bór[37]:

 • Rowerowe
  • Czarny tzw. „Bobięcińskie Góry” o długości 42,6 km.
  • Niebieski tzw. „Ukryte Jezioro” o długości 34,1 km,
  • Czerwony tzw. „Szlak wokół piaszczystej góry” o długości 20 km,

Białoborskie szlaki rowerowe wchodzą w skład ponadregionalnego szlaku rowerowego „Greenway” (łącznie przez gminę przebiega 25 km szlaku Greenway).

 • Konne
  • Szlak konny pojezierza drawskiego - o długości 18,9 km.
 • Piesze
  • Zielony tzw. „Wzniesienia Moreny Czołowej” o długość 158 km.
 • Ścieżka przyrodniczo-leśna
  • Ścieżka przyrodniczo-leśna o dł. 3,4 km, rozciągająca się wzdłuż linii brzegowej jeziora Łobez.

Baza noclegowa gminy Biały Bór[38]:

 • Dom Rekolekcyjny Biały Bór,
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Sępolno Małe
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „LARIX” Brzeźnica
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „LEŚNY DWOREK” Linowo
 • Gospodarstwo Agroturystyczne R. M. WÓJCISZYN Stepień
 • Gospodarstwo Agroturystyczne - STADNINA KONI „KAROLEWKO” Miłobądz
 • Hotelik „U MICHASIA” Biały Bór,
 • Internat Z.S. IM. O. LANGE Biały Bór,
 • Internat Z.S IM. T. SZEWCZENKI Biały Bór,
 • Kwatery agroturystyczne J. MAŚLANKA Biały Bór,
 • Kwatery agroturystyczne „MEWA” Biały Bór,

Demografia

W gminie Biały Bór w ostatnich latach liczba mieszkańców jest na podobnym poziomie. Przyrost naturalny jest bliski zeru i w 2012 roku wynosił -0,4 na 1000 mieszkańców. Saldo migracji gminnych wewnętrznych w 2012 wyniosło -14 osób a zagranicznych 1 osoba. Gęstość zaludnienia w gminie Biały Bór na 1 km2 wynosi 20 osoby.[39].

Liczba ludności w gminie Biały Bór na przestrzeni lat 2008 - 2012[40].
gmina Biały Bór obszar wiejski gminy Biały Bór
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 5 260 5 297 5 407 5 408 5 381 3 051 3 055 3 161 3 164 3 135
Kobiety 2 618 2 643 2 680 2 677 2 674 1 476 1 482 1 516 1 521 1 512
Mężczyźni 2 642 2 654 2 727 2 731 2 707 1 575 1 573 1 645 1 643 1 623

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[41]:

 • przedprodukcyjnym - 1040 osób - 19,3%
 • produkcyjnym - 3568 osób - 66,3%
 • poprodukcyjnym - 773 osób - 14,4%

W gminie Biały Bór na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet[42].

System ochrony zdrowia

W gminie Biały Bór ośrodki zdrowia z podstawową opieką medyczną znajdują się w Białym Borze[43]:

 • MEDEA Sp. z o.o.
 • Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp.z o.o.
Ochrona zdrowia w gminie Biały Bór według danych GUS, stan na 2011 rok[44]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 2
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[45]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2690

Herb

Herb Biały Bór

Pierwsze pieczęcie miasta z okresu nadania praw miejskich przedstawiają postać dziewczyny z kwiatem w ręku, stojącej między dwoma jelenimi rogami. Późniejsze pieczęcie przedstawiają postać trzymającą zamiast kwiatów piłkę. Obecnie herb wyobraża na białym tle postać dziewczyny w niebieskiej szacie, trzymającej w prawej ręce żółtą piłkę i stojącą między dwoma jelenimi rogami[46].


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości Gminy Biały Bór
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Biała Biała, Białka
Biały Dwór Biały Dwór
Bielica Bielica, Koleśnik
Biskupice Biskupice, Kamienna, Linowo
Brzeźnica Brzeźnica, Donimierz
Drzonowo Drzonowo, Dołgie, Domaradz, Miłobądz, Radzewo
Dyminek Dyminek
Grabowo Grabowo, Borzęcino, Jawory, Ponikwa
Kaliska Kaliska
Kazimierz Kazimierz
Kołtki Kołtki, Bagniewko, Kierzkowo, Kosobudy, Miłkowo, Rzyszczewko, Zduny
Przybrda Przybrda
Sępolno Wielkie Sępolno Wielkie, Cybulin
Sępolno Małe Sępolno Małe
Stepień Stepień , Rosłonki, Stepno, Lubiesz
Świerszczewo Świerszczewo
Trzebiele Trzebiele, Dalkowo

Przypisy

 1. Portret gmina Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gmina Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biały Bór 2010-2013 , w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25708
 4. Szlaki turystyczne, w: strona internetowa Miasto i Gmina Biały Bór [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://miastoigminabialybor.portal.esp.parseta.pl/index.php?id=2327
 5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biały Bór, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25708
 6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biały Bór 2010-2013 , w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25708
 7. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.06.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 8. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 9. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 10. Portret gminy Biały Bór, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 12. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 13. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 14. Portret gmina Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 16. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 17. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór, w: Organa, Burmistrz Białego Boru. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=99516
 18. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 19. Urząd Miejski, Rada Miasta, w: Strona internetowa gminy Biały Bór. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://miastoigminabialybor.portal.esp.parseta.pl/index.php?id=1747
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 21. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat szczecinecki - gm. Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321503.html#tabs-4
 22. Burmistrz Białego Boru Franciszek Lech Kwaśniewski nie żyje, w: Internetowe wydanie Głosu Koszalińskiego GK24.pl. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121029/POWIAT07/121029609
 23. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze z dnia 3 stycznia 2013 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białego Boru w wyborach zarządzonych na dzień 27 stycznia 2013 r. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=110524
 24. Wybory samorządowe w toku kadencji 2010-2014 - Radni i Wójtowie w kadencji 2010-2014 - Biały Bór. W: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.kadencja.pkw.gov.pl/aw/pl/20130127-321503-WBPP/index.html
 25. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór, w: Rada Miejska, Komisje Rady. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=23191
 26. Uchwała NR XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=92336
 27. Portret gmina Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Statut Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. Dostępny w http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25753
 29. Statut Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. Dostępny w http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25754
 30. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. Dostępny w http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25755
 31. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Biały Bór. Dostępny w http://bip.bialybor.com.pl/index.php?id=25756
 32. Portret gminy Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 33. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 34. Informacje o parafii, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/p.php?m=6&p=34
 35. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 36. Portret gmina Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 37. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 38. Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 39. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 40. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 41. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 42. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Biały Bór. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 43. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 44. Portret gmina Biały Bór. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 45. Dane z 2012 roku.
 46. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 • Biały Bór na szlaku kultur. Kwidzyn: VEGA Studio Adv., 2013. ISBN 978-83-89855-99-2
 • Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie.
 • Statut Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim.
 • Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze
 • Statut Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze
 • Uchwała NR XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżSzablon:Powiat miastecki (dawny)IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski