Gmina Grzmiąca

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Powiat szczecinecki
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 16[1]
Liczba miejscowości 33[2]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Grzmiąca – gmina wiejska w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim. Siedzibą gminy jest wieś Grzmiąca. Do roku 1998 gmina położona była w województwie koszalińskim.

Geografia

podpis grafiki

Położenie

Powierzchnia gminy wynosi 20449 ha, tj. 204,49 km2, co stanowi 11,6% powierzchni powiatu szczecineckiego, plasując tą gminę jako najmniejszą w powiecie. Na obszarze gminy wydzielono 16 sołectw, w których łącznie znajduje się 33 wsi, w tym aż 7 wsi jest opuszczonych, niezamieszkałych. Gmina Grzmiąca położona jest w centralnej, wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. Otoczona jest następującymi gminami:


Obszar gminy Grzmiąca położony jest w północno-zachodniej Polsce, w obrębie Pomorza Środkowego. Pod względem regionalnym gmina należy prawie w całości do mezoregionu Równiny Białogardzkiej, jedynie południowo-wschodnie i południowe części gminy leżą w obrębie mezoregionu Pojezierze Drawskie. W układzie dziesiętnym regionów Polski (Kondracki 1994) położenie gminy Grzmiąca przedstawia się następująco:

 • Obszar: 2, 3, 4 - Europa Zachodnia
 • Podobszar: 3 - Pozaalpejska Europa Zachodnia
 • Prowincja: 31 - Niż Środkowopolski
 • Podprowincja: 314 - Pojezierze Południowobałtyckie
 • Makroregion: 313.4 - Pobrzeże Koszalińskie
 • Mezoregion 313.42 - Równina Białogardzka
 • Makroregion: 314.4 - Pojezierze Zachodniopomorskie
 • Mezoregion 314.45 - Pojezierze Drawskie[4]

Klimat

Obszar gminy położony jest w krainie klimatycznej, jaką jest Pas Północny Pojezierza Pomorskiego, charakteryzującej się cechami pośrednimi pomiędzy klimatem morskim i kontynentalnym. Średnia temperatura roczna wynosi 7-7,7°C, liczba dni gorących 13-18, suma opadów 550-800 mm, długość okresu wegetacyjnego 208-215 dni, długość okresu gospodarczego 245-255 dni. W ciągu roku dominują wiatry z sektora zachodniego, w okresie zimowym z sektora wschodniego. Charakterystyczną cechą klimatu jest duży procent występowania ciszy w ciągu roku[5].

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajdują się jeziora:
Baczynko, Baczyno[6].

Przyroda

Na terenie gminy Grzmiąca, rada gminy ustanowiła użytki ekologiczne:

 • grunty Nadleśnictwa Połczyn o powierzchni 57,01 ha w obrębach Krosino, Wielanowo i Wielawino,
 • obszary w obrębie miejscowości Godzisław o powierzchni 4,41 ha.

Znajduje się tu 17 obiektów uznanych za pomniki przyrody, do których należą m.in.:

 • dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm i wysokości 17 m położony w miejscowości Mieszałki,
 • drzewa: dęby, lipy, buki i świerki na terenie starych cmentarzy ewangelickich w miejscowościach Krosino, Nosibądy, Godzisław, Mieszałki, Czechy i Grzmiąca oraz na gruntach Nadleśnictwo Połczyn i Tychowo,
 • drzewa rosnące w obrębie Leśnictwa Przystawy.[7]

Historia

Garzmiąca na mapie z 1893 roku

Rozwój regionu miał miejsce już w X wieku dzięki istnieniu "szlaku solnego", który przebiegał przez te ziemie z Wielkopolski do Kołobrzegu. Na przełomie XIII i XIV wieku lokowano wiele wsi głównie na prawie chełmińskim, w sprawozdaniu prokuratora krzyżackiego z 1377 roku wymienionych jest 13 wsi, m.in. Grzmiąca. W XVI wieku następuje rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Wojna trzydziestoletnia oraz liczne epidemie pustoszyły ten teren. W 1637 roku po śmierci księcia Bogusława XIV tereny dzisiejszej gminy Grzmiąca zostały włączone do Brandenburgii a w 1701 roku Królestwa Pruskiego. Pod koniec XIX wieku następuje ożywienie gospodarcze regionu., przyczyniła się do tego prace melioracyjne na dużą skalę uregulowanie w górnym biegu Parsęty. Po 1890 roku zaczęto budować jazy, zapory i młyny na rzece, np. młyn w Storkowie wybudowany w 1909 roku. Ważnym wydarzeniem w życiu gospodarczym regionu było wybudowanie w 1878 linii kolejowej ze Szczecinka do Białogardu, która przechodzi przez wieś Grzmiąca. Pod koniec II wojny światowej w marcu 1945 r. region ten wszedł w skład II okręgu administracyjnego Ziem Odzyskanych, a w maju 1946 r. w skład województwa szczecińskiego. Od czerwca 1950 r. obszar gminy należał do utworzonego województwa koszalińskiego (w powiecie szczecineckim do 1975 r.). Od 1 stycznia 1999 r. gmina Grzmiąca wchodzi w skład nowego województwa zachodniopomorskiego i ponownie znajduje się na obszarze powiatu szczecineckiego[8].

Gospodarka i infrastruktura

Do ważniejszych podmiotów gospodarczych w gminie należą:

 • Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie ,
 • "Lubo-Agra" sp. z o.o. w Lubogoszczy,
 • Zakład Meblowy w Grzmiącej,
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grzmiącej.

Bardzo istotną rolę na obszarze gminy Grzmiąca spełnia gospodarka leśna. Działalność w lasach obejmuje wyrąb, ścinkę, pielęgnację młodych drzew, nasadzenia. Prace te prowadzone są głównie przez prywatne zakłady usług leśnych, których na terenie gminy zarejestrowanych jest 7. Oprócz nich na terenie gminy działają również zakłady produkcyjno-usługowe związane z obróbką drewna np.:

 • Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie podległy Koszalińskiemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Drzewnego,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „STELDREW”,
 • Usługi Tartaczne Grzmiąca,
 • 2 zakłady wyrobów z drewna w miejscowości Wielawino[9].


W Grzmiącej działa Elektrociepłownia biogazowa. Została wybudowana z pomocą pieniędzy unijnych przez spółkę Eko-Energia Projekt przy udziale niemieckiej firmy Wolf System. Wartość inwestycji wyniosła prawie 20 milionów zł, a ponad połowa tej kwoty pochodziła z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych". Docelowa moc instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej to 1,6 megawatów[10].

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie Grzmiąca (stan na 30.06.2013) wynosi 16,8%. Liczba osób bezrobotnych 543 w tym 313 kobiet[11].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[12]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 27
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 21
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0
Sekcja F - Budownictwo 49
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 82
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 33
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 17
Sekcja J - Informacja i komunikacja 5
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</sma 17
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5
Sekcja P - Edukacja 6
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 22
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 19
Ogółem 300
Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla gminy Grzmiąca[13][14]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 3,8 0,1 0,8 7,4 0,0 1,4 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5 0,7 2,4 0,6 1,4 1,1 1,1
wskaźnik zachpom 3,0 5,6 1,0 4,7 0,0 1,3 1,1 0,9 0,4 0,9 0,6 0,2 0,6 0,7 3,4 0,7 1,2 1,1 1,2
legenda W ≤ 1 – miasto nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – miasto wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – miasto wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – miasto wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie jest Wójt Gminy oraz Rada Gminy. W gminie Grzmiąca funkcję Wójta Gminy sprawuje Krzysztof Andrzej Sysko[15]. Rada Gminy składa się z 15 radnych[16].

Aktualny skład Rady Gminy Grzmiąca kadencji 2010-2014[17]:

Obecny skład Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[18].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[19]:

W głosowaniu do Rady Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe uzyskał 11 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 3 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Bliżej Ludzi" uzyskał 1 mandat w radzie

W głosowaniu na wójta:

 • Krzysztof Andrzej Sysko - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 1150, co stanowiło 61.83% - wybrany na wójta gminy Grzmiąca
 • Andrzej Siwicki - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 571, co stanowiło 30.70%
 • Irena Szpulak - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 139, co stanowiło 7.47%


Przy Radzie Gminy działają komisje[20]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Budżetowo - Finansowa
 • Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komisja Oświaty, Kultury i Spaw Socjalnych

Kultura

Na terenie gminy działa Biblioteka Gminna w Grzmiącej oraz 4 filie biblioteki we wsiach: Czechy, Krosino, Wielawino i Nosibądy. W Grzmiącej znajduje się Klubo-kawiarnia, natomiast świetlice działają w miejscowościach: Nosibądy, Czechy, Wielawino i Przeradz.
W miejscowości Krosino działa Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich Krosinianki[21].

Kultura w gminie Grzmiąca według danych GUS, stan na 2011 rok[22]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 5
Liczba czytelników w ciągu roku 673

Oświata

W gminie Grzmiąca działają szkoły[23]:

Oświata w gminie Grzmiąca według danych GUS, stan na 2011 rok[25]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
4
Liczba dzieci w przedszkolach 91
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 348
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 203

Kościoły i związki wyznaniowe

W gminie Grzmiąca działa parafia rzymskokatolicka[26]:

 • Matki Bożej Królowej Polski (liczba wiernych: 2513 osób), posiadająca dwie filie na terenie gminy:
  • kościół filialny Czechy, MB Królowej Polski
  • kaplica Sucha, Miłosierdzia Bożego

Sport

Na terenie gminy Grzmiąca działają organizacje sportowe[27]:

 • Gminny Ludowy Zespół Sportowy "Zawisza" w Grzmiącej
 • Ludowy Zespół Sportowy "Drzewiarz" w Krosinie
 • Uczniowski Klub Sportowy "Twardek"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Zawisza" Grzmiąca
 • Uczniowski Klub Sportowy „GRZMIĄCA”

Obiekty sportowe na terenie gminy[28]:

 • Boisko sportowe w Grzmiącej
 • Boisko sportowe w Krosinie
 • Boisko sportowe w Iwinie
 • Boisko sportowe w Mieszałkach
 • Sala gimnastyczna w Grzmiącej
 • Sala gimnastyczna w Mieszałkach
 • Sala gimnastyczna w Krosinie

Turystyka

W gminie Grzmiąca brak jest rozwiniętej bazy noclegowej i gastronomicznej oraz szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. Gmina posiada pewne walory, które po uzbrojeniu w infrastrukturę turystyczną mogłyby być atrakcyjne turystycznie, są to:

 • atrakcyjna krajobrazowo dolina Parsęty i jej dopływy (Perznica, Trzebiegoszcz, Radusza), rzeki te z bogatą ichtiofauną stanowią interesujące obiekty dla rozwoju wędkarstwa,
 • rzeka Parsęta o naturalnym i ciekawym układzie meandrowym koryta rzecznego, po przystosowaniu (np. oczyszczeniu z pni nurtu rzeki), stanowi ciekawy szlak kajakowy, który może rozpoczynać się nawet od Storkowa Młyna i prowadzić do Kołobrzegu,
 • tereny wokół jeziora Baczyno, które można zagospodarować dla celów kąpieliskowych i wędkarstwa,

zasoby przyrodnicze w postaci unikatowych torfowisk źródliskowych z ciekawymi zespołami roślinnymi w ok. Lubogoszczy i Wielawina, które można udostępnić poprzez ciekawe ścieżki przyrodnicze,

 • obszary leśne, zajmujące ok. 35 % powierzchni gminy, bogate w runo leśne (jagody, grzyby) i zwierzynę, co predysponuje ten teren do rozwoju turystyki także w okresie wiosennym i jesiennym (myślistwo, grzybobrania, zielone szkoły),
 • urozmaicona rzeźbę młodoglacjalna m.in. w okolicach Przeradzi, Sławna, Czech, która stwarza możliwość wytyczenia szlaków pieszych i rowerowych dla rozwijającej się formy "aktywnego wypoczynku"[29].

W Storkowie nad rzeką Parsętą w dawnym młynie działa gospodarstwo agroturystyczne[30].

Demografia

W gminie Grzmiąca w ostatnich latach spada liczba mieszkańców. Przyrost naturalny jest dodatni i w 2012 roku wynosił 2,8 na 1000 mieszkańców. Jednak saldo migracji gminnych wewnętrznych w 2012 wyniosło -49 osób a zagranicznych -4 osób. Gęstość zaludnienia w gminie Grzmiąca na 1 km2 wynosi 25 osób.[31].

Liczba ludności w gminie Grzmiąca na przestrzeni lat 2008 - 2012[32].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 4 977 4 948 5 095 5 078 5 027
Kobiety 2 464 2 458 2 516 2 510 2 473
Mężczyźni 2 513 2 490 2 579 2 568 2 554

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[33]:

 • przedprodukcyjnym - 1062 osób - 21,1%
 • produkcyjnym - 3208 osób - 63,8%
 • poprodukcyjnym - 757 osób - 15,1%


W gminie Grzmiąca na 100 mężczyzn przypada 97 kobiet[34].

System ochrony zdrowia

W gminie nie ma publicznych ośrodków zdrowia, dostęp do opieki medycznej mieszkańcom zapewniają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej[35]:

 • NZOZ "Neomed" S.C. w Grzmiącej
 • NZOZ Med-IK w Grzmiącej
 • NZOZ "Simed" w Grzmiącej
 • NZOZ Med-IK w Krosinie
Ochrona zdrowia w gminie Grzmiąca według danych GUS, stan na 2011 rok[36]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 4
Suma 4
Liczba praktyk lekarskich 0
Apteki ogólnodostępne[37]
Liczba aptek ogólnodostępnych 1
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 5027

Herb

Herb gminy Grzmiąca

Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości Gminy Grzmiąca[38].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Czechy Czechy
Godzisław Godzisław
Grzmiąca Grzmiąca, Gdaniec, Równe
Iwin Iwin, Radostowo
Krosino Krosino, Boleszkowice
Lubogoszcz Lubogoszcz, Świętno
Mieszałki Mieszałki, Ubocze
Nosibądy Nosibądy, Strzeszyn
Przeradz Przeradz, Owczary
Przystawy Przystawy, Sławno
Radomyśl Radomyśl, Pustkowie
Radusz Radusz
Storkowo Storkowo
Sucha Sucha
Wielanowo Wielanowo, Glewo
Wielawino Wielawino, Żarnowo

Przypisy

 1. Portret gmina Grzmiąca. W: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gmina Grzmiąca. W: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Położenie administracyjne, w: Oficjalna strona internetowa gminy Grzmiąca [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/admi.html
 4. Położenie geograficzne, w: Oficjalna strona internetowa gminy Grzmiąca [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/geog.html
 5. Warunki klimatyczne, w: Strona Urzędu Gminy w Grzmiącej [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/klim.html
 6. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.06.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 7. Stan środowiska przyrodniczego, w: Strona Urzędu Gminy w Grzmiącej [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/klim.html
 8. Dziedzictwo historyczne, w: Strona internetowa Gmina Grzmiąca [online]. [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/
 9. Podmioty gospodarcze w: Strona Urzędu Gminy w Grzmiącej, [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/podg.html
 10. Biogazownia w Grzmiącej laureatem Agroligi. W: Strefa Biznesu, Internetowe wydanie Głosu Pomorza GP24.pl. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/biogazownia-w-grzmiacej-laureatem-agroligi
 11. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 12. Portret gmina Grzmiąca. W: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 13. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 14. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 15. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grzmiąca, w: Organy Gminy, Wójt Gminy, Wójt - dane. [online] [Przeglądany 22.06.2013] Dostępny w: http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=13634
 16. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 17. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grzmiąca, w: Organy Gminy, Rada Gminy, Skład Rady Gminy [online] [Przeglądany 22.06.2013] Dostępny w: http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=13629
 18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 22.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 19. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat szczecinecki - gm. Grzmiąca [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321505.html
 20. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grzmiąca, w: Organy pomocnicze, Komisje Rady Gminy. [online] [Przeglądany 22.06.2013] Dostępny w: http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=13638
 21. Infrastruktura społeczna, w: Strona internetowa Gmina Grzmiąca [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/
 22. Portret gmina Grzmiąca. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grzmiąca, w: Gminne jednostki organizacyjne, Gimnazjum i szkoły. [online] [Przeglądany 22.06.2013] Dostępny w: http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=13650
 24. Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 31 lipca 2012 roku ws czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej w Krosinie. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grzmiąca. [online][Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=105740
 25. Portret gmina Grzmiąca. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Informacje o parafii, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/p.php?m=6&p=14
 27. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 28. Obiekty Sportowo-rekreacyjne, kąpieliska w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku [online]. [Przeglądany 28.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/obiekty.php#OBIEKT_GRZM
 29. Turystyka i rekreacja, w: Strona Urzędu Gminy w Grzmiącej [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.grzmiaca.org.pl/tury.html
 30. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/a/index1.htm
 31. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Grzmiąca. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 32. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Grzmiąca. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 33. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Grzmiąca. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 34. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Grzmiąca. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 35. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 36. Portret gmina Grzmiąca. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 37. Dane z 2012 roku.
 38. Biuletyn Informacji Publicznej .Urząd Gminy Grzmiąca, w: Organy pomocnicze, Sołectwa i Sołtysi. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=13648

Bibliografia

 • Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski