Gmina Kalisz Pomorski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Powiat drawski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 14[potrzebne źródło]
Liczba miejscowości 26[potrzebne źródło]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Kalisz Pomorski - gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kalisz Pomorski.

Geografia

Położenie

Mapa gminy Kalisz Pomorski

Miasto i Gmina Kalisz Pomorski położna jest w granicach województwa zachodniopomorskiego, w powiecie drawskim. Od północy sąsiaduje z gminami: Drawsko Pomorskie, Złocieniec i Wierzchowo, od zachodu z gminą Ińsko, Dobrzany, Recz, od strony południowej z gminą Drawno, natomiast od strony wschodniej z gminą Tuczno i Mirosławiec. Powierzchnia gminy wynosi 480,53 km², z czego połowę zajmuje Poligon Drawski.[1].

Klimat

Obszar Miasta i Gminy Kalisz Pomorski położony jest w strefie przenikania się wpływów powietrza polarnego, arktycznego i zwrotnikowego. Jest to strefa klimatu umiarkowanego, przejściowego środkowej Europy, którego charakterystyczną cechą jest przejściowość, zmienność i kontrastowość. Obszar gminy posiada klimat cieplejszy i suchszy od pozostałych mezoregionów krain pojeziernych.

 • Równina Drawska
  • roczna suma opadów 575-600 mm
  • temperatura dla całego roku 7,1-7,9 °C
  • temperatura w okresie V-VII 15,0-15,5 °C
  • długość zimy (temp. Śr. <0°C) 60-70 dni
  • czas trwania pokrywy śnieżnej 45-50 dni
  • okres wegetacyjny 210-215 dni
 • Pojezierze Wałeckie
  • roczna suma opadów 480-600 mm
  • temperatura dla całego roku 7,3-7,9 °C
  • temperatura w okresie V-VII 14,7-15,7 °C
  • długość zimy (temp. Śr. <0°C) 60-85 dni
  • czas trwania pokrywy śnieżnej 40-50 dni
  • okres wegetacyjny 215-218 dni[2]

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy Kalisz Pomorski znajdują się jeziora[3]:

Przyroda

Gmina Kalisz Pomorski charakteryzuje się wysokim udziałem lasów (58%), głównie siedliska borowych (bory świeże, bory mieszane świeże, lasy mieszane). Podlegają one głównie Nadleśnictwu Kalisz Pomorski i Drawsko Pomorskie. W gminie Kalisz Pomorski istnieją następujące formy ochrony przyrody: · 2 obszary chronionego krajobrazu · 39 pomników przyrody[4] · 1 strefa ochronna ptaków drapieżnych Na terenie gminy istnieją dwa obszary chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” oraz „Okolice Kalisza Pomorskiego”[5].

Uchwałą Nr XIX/134/2008 Rady miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 marca 2008 r. ustanowiono użytek ekologiczny "Krzywe Bagno" o powierzchni 3,30 ha w celu ochrony cennych przyrodniczo gatunków flory w kompleksie torfowisk[6].


Na terenie gminy Kalisz Pomorski istnieją obszary Natura 2000[7]:

 • PLH320023 Jezioro Lubie i Dolina Drawy
 • PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą
 • PLB320019 Ostoja Drawska
 • PLB320008 Ostoja Ińska
 • PLH320067 Pojezierze Ińskie
 • PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej

Według podziału zoogeograficznego Polski A.S., wg Kostrowickiego (1999 r.) gmina należy do Okręgu Centralnego, należącego do Podregionu Środkowego, leżącego w Regionie Środkowoeuropejskim. Na terenach gminy stwierdzono około 200 gatunków objętych ochroną, ujętych na czerwonych listach i w konwencjach międzynarodowych oraz szczególnie zasługujących na uwagę[8].

Historia

W VIII wieku w miejscu Kalisza Pomorskiego istniał gród słowiański wraz z osadą rybacką. Władca Wielkopolski Przemysł I ściągnął osadników nad rzekę Drawicę do osady Nova Calisia. W 1296 roku Kalisz Pomorski wraz z okolicznymi ziemiami zajęła Brandenburgia, przyczyniło się do tego osłabienie Polski robiciem dzielnicowym. W dniu 14 września 1303 r. margrabiowie brandenburscy Otton, Konrad, Jan i Waldemar wystawili dokument, który się uważa za przywilej lokacyjny i nadanie praw miejskich Kaliszowi Pomorskiemu. Miasto otrzymała w lenno rodzina von Wedel. Wedlowie rozpoczęli budowę zamku obronnego, a miasto mające 7 ha powierzchni, otoczono murami obronnymi posiadającymi 2 bramy: Kamienną w stronę Wałcza i Recką w stronę Recza i Szczecina[9].

W 1337 roku pojawiają się pierwsze wzmianki o wsi Biały Zdrój, zapisana z nazwą jako Walstieb, była wsią opuszczoną. Według rejestru z 1349 roku, wieś Balsti, nadal w całości (60 łanów) była opuszczona. Wieś ta to najprawdopodobniej osada Białych Serbów z V-VI wieku. Od XIV wieku wieś parafialna we władaniu von Güntersbergów do XVIII wieku[10].

Na wzrost znaczenia Kalisza Pomorskiego w XIV wieku miałą droga królewska, która przebiegała przez miasto a łączyła Brandenburgię z Państwem Krzyżackim. Na początku XV wieku Państwo Zakonu Krzyżackiego wykupuje tereny Nowej Marchii m.in. wraz z Kaliszem Pomorskim. W 1409 roku Heinrich von Güntersburg otrzymał od mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena prawa lenne do Kalisza. W czasie wojny polsko-krzyżackiej Kalisz Pomorski był oblegany przez wielkopolskie pospolite ruszenie a miasta bronił wójt krzyżacki von Günsterberg. W 1455 r. Kalisz Pomorski został wykupiony od Krzyżaków i wrócił do Brandenburgii. W tym samym okresie rozpoczyna rozwój sukiennictwa trwający aż do przełomu XVIII/XIX wieku. Jeszcze w 1816 r. było tu czynnych 271 warsztatów sukienniczych.

Rok 1771 nie był szczęśliwy dla Kalisza Pomorskiego, 17 maja wybuchł tu pożar niszczący 130 budynków i powodujący upadek miasta. W 1777 Kalisz został rozbudowany po pożarze, pieniądze na odbudowe przekazał król Fryderyk Wielki. Już w 1783 roku zaczyna działać pierwsza apteka w Kaliszu. W latach 1888-1900 zbudowano linie kolejowe. Spowodowało to, że Kalisz Pomorski stał się węzłem kolejowym co sprzyjało powstaniu pierwszych zakładów przemysłowych. W tym czasie w okolicznych wsiach zaczęto specjalizować się w uprawie ziemniaków w 1890 roku w okolicy pracowało blisko tysiąc kopaczy ziemniaków. W 1907 roku miasto otrzymało oświetlenie gazowe, powstała także fabryka butów skórzanych (z napędem motorowym). Od roku 1917 rozpoczęto elektryfikację miasta[11].


Historia zdobycia Kalisza Pomorskiego w 1945 nie jest do końca jasna i pojawia się wiele rozbieżności w zależności od źródła. Informacje o tych wydarzeniach zostały prawdopodobnie zafałszowane przez propagandę okresu PRLu i obecnie funkcjonują jako obiegowa i popularna wersja zdarzeń jednak budząca wiele wątpliwości. Książki z tego okresu podają, że 1945 roku miasto znalazło się w zasięgu głównych działań wojennych. Od wschodu posuwały się 61 armia radziecka i 7 korpus kawalerii. Szły one niebywale szybko łamiąc pozycje niemieckie, ale właśnie w rejonie Kalisza Pomorskiego atak wojska radzieckich zbiegał się - jak pisze płk W. Jadziak z przeciwuderzeniem nieprzyjaciela. Stąd pierwsza próba zajęcia Kalisza Pomorskiego z marszu się nie udała. W dniu 12 lutego 1945 roku miasto zostało zdobyte, ale więcej niż połowa obiektów mieszkalnych uległa zniszczeniu i nie nadawała się do odbudowy[12].
Na podstawie literatury niemieckiej, m.in. Helmut Lindenblatt "Pommern 1945", Hans Edgar Jahn "Pommersche Passion", Erich Murawski "Der Kampf um Pommern", Bogumił Kurylczyk podaje wiele nieścisłości w tych oficjalnych przekazach. Stwierdza, że "przeciwuderzenie nieprzyjaciela" nie obejmowało Kalisza Pomorskiego, gdyż walki w ramach operacji "Sonndenwende" skończyły się na Mąkowarach. Pierwsza próba zajęcia Kalisza Pomorskiego (od strony południowej) nie udała się, gdyż Niemcy spodziewali się stamtąd ataku Rosjan. Walki w mieście ani nie były ciężkie, ani nie trwały długo. Łatwiejsza do obrony i wcześniej przygotowana była linia frontu na wzgórzach za miastem i jeziorem Młyńskim, od strony północnej, czyli Drawska. Miasto zdobyto 11 lutego i większość obiektów mieszkalnych jeszcze wtedy nie uległa zniszczeniu. Zakłady przemysłowe nie leżały w gruzach. Ocalała duża stacja, dworzec i mleczarnia. A w mieście: gorzelnia, wytwórnia art. spożywczych na małej stacji, spichlerz, fabryka maszyn przy ul. Dworcowej, wytwórnia fornirów przy starym cmentarzu, fabryka wyrobów cementowych, gazownia, młyny itd. Zdecydowana większość uszkodzeń substancji miejskiej nastąpiła już po zdobyciu w wyniku destrukcyjnej działalności Armii Czerwonej[13].

Gospodarka i infrastruktura

Gospodarczo gmina opiera się głównie na przemyśle drzewnym, leśnictwie, rolnictwie indywidualnym i wielkoobszarowym, przemyśle rolno-spożywczym, a także handlu i usługach. W ostatnich latach rozwinął się przede wszystkim handel drobnodetaliczny, usługi transportowe, usługi hotelarskie, gastronomiczne, produkcja galanterii drzewnej[14].

Ważniejsze zakłady przemysłowe w gminie Kalisz Pomorski[15]:

 • KPPD- Szczecinek, Zakład Przemysłu Drzewnego ul. Wrocławska 1, 78-540 Kalisz Pomorski,
 • PPH „Styropol” Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Kalisz Pomorski, ul. Przemysłowa 4a, 78-540 Kalisz Pomorski


W Kaliszu Pomorskim znajduje się podstrefa Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa składa się z jednego kompleksu stanowiącego działkę nr 21 o powierzchni 9,3866 ha (istnieje możliwość podziału na mniejsze nieruchomości). Teren posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych, stanowiących ulice: Przemysłową i Kolejową. W sąsiedztwie podstrefy przebiega droga wojewódzka nr 175 (Drawsko Pomorskie - Choszczno) oraz droga krajowa nr 10 (Szczecin - Bydgoszcz). W bliskiej odległości od terenu zlokalizowana jest linia kolejowa relacji Wałcz - Kalisz Pomorski - Szczecin z bocznicą kolejową i rampą przeładunkową[16].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[17]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 88
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 71
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 117
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 184
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 50
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 17
Sekcja J - Informacja i komunikacja 4
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 66
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 25
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 21
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6
Sekcja P - Edukacja 20
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 31
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 27
Ogółem 756

Transport

Przez gminę przechodzą drogowe i kolejowe szlaki komunikacyjne (dwie linie, w tym jedna w likwidacji). Droga krajowa nr 10, wiodąca ze wschodu (Bydgoszcz) na zachód (Szczecin) prowadzi duży ruch tranzytowy i stanowi jednocześnie dogodne połączenie z krajem, a także wschodem i zachodem Europy[18].

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Kalisz Pomorski jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W gminie Kalisz Pomorski funkcję burmistrza sprawuje Michał Hypki[19]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[20].

Aktualny skład Rady Miejskiej Kaliszu Pomorskim[21]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[22].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[23]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył 4 mandaty
 • Komitet Wyborczy Wyborców Iwona Sobczak zdobył 3 mandaty
 • Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Rozwój zdobył 2 mandaty
 • Komitet Wyborczy Wyborców Darz Bór zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Drawa zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Chołuj zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Witka zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Marka Ilczyszyna zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Bogusław Magac zdobył 1 mandat

W głosowaniu na Burmistrza:

 • Zenon Antoni Centkowski - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 242,co stanowiło 7.51%
 • Janusz Garbacz - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 824,co stanowiło 25.56%
 • Michał Robert Hypki - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 1855,co stanowiło 57.54% - wybrany burmistrzem
 • Iwona Sobczak - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 303,co stanowiło 9.40%

Przy Radzie Miasta działają komisje[24]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Finansowo Budżetowa
 • Komisja Spraw Publicznych

Oprócz sołectw w gminie Kalisz Pomorski działają jako organy pomocnicze samorządy mieszkańców na terenie miasta Kalisz Pomorski. Utworzono pięć samorządów mieszkańców[25].

Kultura

W gminie Kalisz Pomorski animatorem kultury jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. Ośrodek prowadzi świetlice wiejskie w: Biały Zdrój, Bralin, Cybowo, Dębsko, Giżyno, Pepłówek, Prostynia, Pomierzyn, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Stara Korytnica, Stara Studnica, Suchowo. W ramach tego ośrodka działają[26]:

 • Teatr
  • Pracownia teatralna
  • Teatr ognia
 • Taniec
  • Pracownia Taneczna
 • Zajęcia Muzyczne i wokalne
  • Zajęcia wokalne
  • Nauka gry na instrumentach
 • pracownie
  • pracownia plastyczna
  • pracownia ceramiczna
  • witraż artystyczny

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele wystaw w Kaliszu Pomorskim, do dyspozycji ma dwie galerie, Galeria "Za Filarami[27] oraz Galeria Pałacowa[28].

Jedną z ważniejszych imprez organizowanych w gminie Kalisz Pomorski, jest od 2004 roku coroczny Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym. Jarmark jest związany z wytwarzaniem lokalnego produktu spożywczego jeziorowego ogórka kiszonego, wpisanego w 2008 roku na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego staraniami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Podczas jarmarku odbywa się uroczyste topienie beczek z ogórkami w jeziorze. Historia ogórka związana jest z tradycyjnym sposobem jego corocznej produkcji przez Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kaliszu Pomorskim. Pomysł zatapiania ogórków kiszonych w drewnianych beczkach przywieźli ze sobą z kresów wschodnich pierwsi pracownicy spółdzielni, którzy zatapiali beczki z ogórkami w Bugu[29].

W Kaliszu Pomorskim działa Biblioteka Publiczna, która posiada filię biblioteczną w Pomierzynie. Biblioteka działa aktywnie, promując czytelnictwo jak również organizuje wystawy, promuje badanie lokalnej historii, organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz kiermasze[30]. W dniu 22 maja 2013 roku, podczas obrad Rady Miejskiej, odbyło się uroczyste wręczenie statuetki Biblioteki Roku 2012 dla Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim. Nagrodę, na ręce Tomasza Bukowskiego Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przekazał Lucjan Bąbolewski Dyrektor Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie[31].

Kultura w gminie Kalisz Pomorski według danych GUS, stan na 2012 rok[32]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 1 296

Oświata

W gminie Kalisz Pomorski działają szkoły, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Kalisz Pomorski[33]:

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim posiadająca dwie filie[34]:
  • w Dębsku, trzy oddziały klasowe
  • w Białym Zdroju, dwa oddziały klasowe
 • Szkoła Podstawowa w Pomierzynie
 • Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim


Ponadto działa tutaj Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. Zespół Szkół składa się[35]:

 • Liceum Ogólnokształcącego
 • Technikum Informatycznego
 • Liceum Uzupełniającego
 • Technikum Handlowego
 • Szkoły Policealnej
Oświata w gminie Kalisz Pomorski według danych GUS, stan na 2011 rok[36]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
1
Liczba dzieci w przedszkolach 179
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 476
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 269
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 369
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 23

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Kalisz Pomorski działa parafia rzymskokatolicka[37]:

 • Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim (liczba wiernych: 7 034), która posiada kościoły filialne:
  • św. Izydora - Biały Zdrój
  • św. Piotra i Pawła - Dębsko
  • Matki Bożej Królowej Polski - Giżno
  • Miłosierdzia Bożego - Pomierzyn
  • św. Stanisława, BM - Poźrzadło Wielkie
  • Zmartwychwstania Pańskiego - Suchowo

i punkty odprawiania mszy:

 • Cybowo
 • Prostynia

Sport

W gminie Kalisz Pomorski działają kluby sportowe[38]:

 • Uczniowski Klub Sportowy "Strzelec"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"
 • Klub Piłkarski "Calisia"
 • Klub Sportowy "Błękitni"
 • Klub Sportowy "Grom"
 • Szkółka Piłkarska "Junior"
 • Klub Olimpijczyka

Na bazę obiektów sportowych gminy składają się:

 • Stadion miejski w Kaliszu Pomorskim, który jest kompleksem obiektów sportowych w skład którego wchodzą:
  • boisko do piłki nożnej o wymiarach 65x100 m pokryte dobrze utrzymaną nawierzchnią trawiastą z trybunami, ogrodzeniem, oświetleniem i automatycznym nawodnieniem
  • boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni o wymiarach 65x100 m z trybunami (192 miejsca), ogrodzeniem i oświetleniem
  • 2 boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego z trybunami (2 x 48 miejsc) ogrodzeniem i oświetleniem
  • budynek socjalny wyposażony w szatnie oraz sanitariaty
 • Hala sportowo-widowiskowa w Kaliszu Pomorskim w której znajduje się m. in. wielofunkcyjna sala sportowa o wymiarach 18,30 x 35,90 x 7,40 m z widownią do 200 miejsc (w postaci rozkładanych jezdnych trybun) oraz podwieszaną tablicą wyników sportowych. Na sali sportowej zamontowano dwie kurtyny grodzące, umożliwiające podział na 3 boiska treningowe. Sala przystosowana jest do gier zespołowych, wyposażona w łatwo montowany lekki osprzęt. Do dyspozycji są również szatnie, umywalnie, natryski oraz WC. Cały obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
 • Hala sportowa w Pomierzynie, która posiada salę sportową podstawową o wymiarach 12,00 x 24,00 i minimalnej wysokości 7,60 m oraz tzw. małą salkę gimnastyczną do prowadzenia ćwiczeń w małych grupach.
 • Boisko w Pożadle Wielkim o nawierzchni syntetycznej "sztuczna trawa" o wymiarach 32x18 m. Boisko wyposażone jest w: 2 słupki do tenisa ziemnego, 2 słupki do siatkówki, siatka z antenkami do siatkówki, siatka do tenisa ziemnego, fotele z tworzywa sztucznego 12 szt.

Ponadto w gminie Kalisz Pomorski działa Ośrodek Sportów Zimowych "Stara Studnica - SKI" w Starej Studnicy gdzie znajdują się[39]:

 • dwie trasy zjazdowe o długość 350 i 550 metrów z różnicą poziomów 50 m
 • górka dla saneczkarzy
 • wyciąg niskiego prowadzenia liny – orczyk o długości 300 m.
 • mała gastronomia
 • parking
Sport w gminie Kalisz Pomorski według danych GUS, stan na 2010 rok[40]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 7
Liczba sekcji sportowych 16
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 347
Liczba kobiet 109
Suma 456
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 240
Liczba dziewcząt 98
Suma 338

Turystyka

Przez teren gminy przebiega szlak kajakowy im. Karola Wojtyły po rzece Drawie (środkowa część szlaku - okolice Prostyni i Borowa). Szlak przebiega przez najpiękniejsze okolice Pojezierza Drawskiego. Długość całkowita ok.200 km, czas przepłynięcia ok. 8-10 dni. Na terenie gminy Kalisz Pomorski dostępny jest odcinek ok.15 km[41].

Szlaki rowerowe wytyczone w gminie Kalisz Pomorski[42]:

 • szlak zielony (Kalisz Pomorski - Biały Zdrój - Dębsko - jezioro Mąkowarskie - Prostynia - Suchowo - Borowo - Suchowo - Kalisz Pomorski) długość szlaku wynosi ok. 50 km.
 • szlak czerwony (Kalisz Pomorski - Giżyno - Stara Studnia - Stara Korytnica - Bralin - Biały Zdrój - Kalisz Pomorski) długość szlaku wynosi ok. 46 km.
 • szlak niebieski (Kalisz Pomorski - Dębsko - jezioro Mąkowary - Cybowo - Suchowo - Jasnopole - Kalisz Pomorski)
 • Szlak "GREENEWAY - Naszyjnik Północy" - Na terenie gminy Kalisz Pomorski przebiega przez Poźrzadło Wielkie, Pomierzyn, Ślizno, Suchowo, Borowo, Prostynię, Dębsko, Biały Zdrój, Kalisz Pomorski, Giżyno, Sienicę,. Szlak częściowo pokrywa się z trasą szlaku zielonego.

W mieście Kalisz Pomorski wytyczona została również Leśna Ścieżka Edukacyjna, trasa ścieżki rozpoczyna się i kończy na Stadionie Miejskim nad jez. Młyńskim w Kaliszu Pomorskim. Długość - 2,6 km, czas przejścia ok.50 minut[43].

Ponadto do dyspozycji mieszkańców i turystów jest oddana plaża miejska położona w centrum miasta nad jeziorem Bobrowo Wielkie. Na terenie plaży znajdują się[44]:

 • kąpielisko strzeżone
 • wypożyczalnie sprzętu wodnego
 • zjeżdżalnie dla dzieci
 • boisko do siatkówki
 • stół do tenisa stołowego

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Kalisz Pomorski ma lekką tendencję wzrostową, ma na to wpływ dodatni przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 3,4 na 1000 mieszkańców. Niskie ale ujemne jest saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło w 2012 roku -6 osób a saldo migracji zagranicznych jest dodatnie wyniosło 2 osoby[45]. Gęstość zaludnienia w gminie Kalisz Pomorski wynosi 15 osób na 1 km2[46].

Liczba ludności w gminie Kalisz Pomorski na przestrzeni lat 2008 - 2012[47].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 7 105 7 202 7 320 7 356 7 376
Kobiety 3 647 3 697 3 713 3 737 3 755
Mężczyźni 3 458 3 505 3 607 3 619 3 621


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[48]:

 • przedprodukcyjnym - 1 561 osób - 21,2%
 • produkcyjnym - 4 714 osób - 63,9%
 • poprodukcyjnym - 1 101 osób - 14,9%


W gminie Kalisz Pomorski na 100 mężczyzn przypada 104 kobiet[49].

System ochrony zdrowia

Na terenie gminy Kalisz Pomorski dostęp do lekarza pierwszego kontaktu zapewniają[50]:

 • Praktyka Lekarska Ogólna "Eskulap" Kalisz Pomorski,
 • Przychodnia Rodzinna Salus Kalisz Pomorski,

oraz dostęp do usług stomatologicznych:

 • IPL Edyta Marciniak-Mądrzak, Kalisz Pomorski,
 • IPL Ryszard Wróbel, Kalisz Pomorski,


Ochrona zdrowia w .gminie Kalisz Pomorski według danych GUS, stan na 2011 rok[51]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 4
Suma 4
Liczba praktyk lekarskich 3
Apteki ogólnodostępne[52]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3 688

Herb

Herb miasta i gminy Kalisz Pomorski

Herb przetrwał do dzisiaj bez żadnych zmian od XIV wieku. Według Tadeusza Białeckiego symbolika herbu odzwierciedla obfitość okolicznych lasów w rozmaitą zwierzynę[53]. Statut gminy w rozdziale drugim, paragrafie szóstym, punkt pierwszy definiuje herb gminy jako:W srebrnym polu tarczy(oznaczonym kolorem białym), w jego centralnym położeniu, orzeł porywający zająca biegnącego po zielonej murawie. Orzeł i zając w kolorze czerwieni. Dziób i szpony orła złote (oznaczone kolorem żółtym).Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy Kalisz Pomorski[54].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Biały Zdrój Biały Zdrój
Bralin Bralin
Cybowo Cybowo
Giżyno Giżyno
Głębokie Głębokie, Jaworze
Krężno Krężno
Pomierzyn Pomierzyn
Poźrzadło Wielkie Poźrzadło Wielkie
Prostynia Prostynia
Pepłówek Pepłówek
Sienica Sienica
Stara Korytnica Stara Korytnica
Stara Studnica Stara Studnica
Suchowo Suchowo

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2004-2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 25.07.2013] Dostępny w: http://kaliszpom.bip.alfatv.pl/strony/1317.dhtml
 2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2004-2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 25.07.2013] Dostępny w: http://kaliszpom.bip.alfatv.pl/strony/1317.dhtml
 3. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 4. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://geoprzyroda.pl/cms/waloryzacje-przyrodnicze/14-waloryzacja-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.html
 5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2004-2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 25.07.2013] Dostępny w: http://kaliszpom.bip.alfatv.pl/strony/1317.dhtml
 6. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://geoprzyroda.pl/cms/waloryzacje-przyrodnicze/14-waloryzacja-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.html
 7. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&w=2931&p=2911&g=2516&typ=miejsce
 8. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2004-2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 25.07.2013] Dostępny w: http://kaliszpom.bip.alfatv.pl/strony/1317.dhtml
 9. Historia, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/18.dhtml
 10. Biały Zdrój, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/39.dhtml
 11. Historia, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/18.dhtml
 12. Historia, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/18.dhtml
 13. Gawędy o Kaliszu Pomorskim, Cud nad Drawicą, w: Strona Biblioteka Publiczna w Kaliszu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Pomorskim http://www.biblioteka.kalisz-pom.pl/gawedy.php?czytaj=1&kat=odkrywamy_historie&nr=881
 14. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2004-2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 25.07.2013] Dostępny w: http://kaliszpom.bip.alfatv.pl/strony/1317.dhtml
 15. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 16. Kalisz Pomorski, w: Strona internetowa Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/oferta-mainmenu/tereny-inwestycyjne/podstrefy-ssse/80-strefa/podstrefy-ssse/91-kalisz-pomorski
 17. Portret gminy Kalisz Pomorski. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2004-2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 25.07.2013] Dostępny w: http://kaliszpom.bip.alfatv.pl/strony/1317.dhtml
 19. Organy, Burmistrz, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.kaliszpom.pl/strony/menu/18.dhtml
 20. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 21. Organy, Rada Miejska, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.kaliszpom.pl/strony/374.dhtml
 22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 23. Wybory Samorządowe 2010 - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat drawski - gm. Kalisz Pomorski w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320303.html
 24. Organy » Komisje, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.kaliszpom.pl/strony/menu/22.dhtml
 25. Sołectwa i Samorządy Mieszkańców, Samorządy Mieszkańców, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.kaliszpom.pl/strony/577.dhtml
 26. Pracownie, w: Strona internetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kultura-kaliszpom.com/pracownie.php
 27. Galeria "Za Filarami", w: Strona internetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kultura-kaliszpom.com/galeria.php
 28. Galeria Pałacowa, w: Strona internetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kultura-kaliszpom.com/galeria_palacowa.php
 29. Dobre, bo kaliskie, w: Strona internetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kultura-kaliszpom.com/?czytaj=1&kat=aktualnosci&pracownia=&swietlica=&nr=1376&rok=
 30. Wydarzenia, w: Strona Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.biblioteka.kalisz-pom.pl/wydarzenia.php
 31. Biblioteka Roku 2012, w: Strona Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.biblioteka.kalisz-pom.pl/wydarzenia.php?czytaj=1&kat=wydarzenia&nr=1025
 32. Portret gminy Kalisz Pomorski. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 33. Jednostki Organizacyjne, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/14.dhtml
 34. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/74.dhtml
 35. Szkoły Ponadgimnazjalne, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/28.dhtml
 36. Portret gminy Kalisz Pomorski. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 37. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 38. Kluby i organizacje sportowe, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/31.dhtml
 39. Stok narciarski, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/105.dhtml
 40. Portret gmina Kalisz Pomorski . W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 41. Szlak kajakowy im. Karola Wojtyły, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/88.dhtml
 42. Szlaki rowerowe, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/89.dhtml
 43. Leśna Ścieżka Edukacyjna, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/53.dhtml
 44. Plaża miejska, w: Strona internetowa Urzędu Miasta w Kaliszu Pomorskim [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.kaliszpom.pl/strony/menu/90.dhtml
 45. Portret gminy Kalisz Pomorski, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 46. Portret gminy Kalisz Pomorski, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 47. Portret gminy Kalisz Pomorski, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 48. Portret gminy Kalisz Pomorski, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 49. Portret gminy Kalisz Pomorski, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 50. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.07.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 51. Portret gminy Kalisz Pomorski. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 52. Dane z 2012 roku.
 53. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 54. Sołectwa i Samorządy Mieszkańców, Sołectwa w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Kalisz Pomorski [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.kaliszpom.pl/strony/578.dhtml

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 • Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006
 • Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2004-2011
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r.

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski