Gmina Szczecinek

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Powiat szczecinecki
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 24[1]
Liczba miejscowości 76[2]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Szczecinek – gmina wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecinecki. Siedzibą gminy jest miasto Szczecinek.

Geografia

Mapa Gminy Wiejskiej Szczecinek

Położenie

Gmina Szczecinek położona jest w południowo - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i jest jedną z sześciu jednostek samorządowych powiatu szczecineckiego. Graniczy ona z następującymi gminami: od północy – gminą Bobolice (Powiat koszaliński); od wschodu – gminami Biały Bór (Powiat szczecinecki) i Czarne (Powiatu Człuchowskiego); od południa – gminą Okonek (Powiat złotowski); od zachodu – gminami Borne Sulinowo, Barwice i Grzmiąca (Powiat szczecinecki).

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego obszar gminy Szczecinek należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego. Według dalszego podziału gmina podzielona jest pomiędzy dwa makroregiony: Pojezierze Zachodniopomorskie i Pojezierze Południowopomorskie, a następnie mezoregiony. Północno-zachodnia część gminy położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Drawskie, natomiast część południowo–wschodnia mezoregionu Pojezierze Szczecineckie[3].

Klimat

Gmina Szczecinek pod względem regionalizacji klimatycznej położone jest Dzielnicy Klimatycznej Pomorskiej, której klimat charakteryzuje się stosunkowo chłodnym latem i dość łagodną zimą. Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Charakteryzuje go duża wilgotność powietrza. Średnie roczne temperatury powietrza ok. 8 oC są charakterystyczne dla środkowej i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego. Wał moren czołowych stanowi barierę klimatyczną dla wilgotnego powietrza morskiego i na południu od tej granicy dominuje wpływ powietrza lądowego.

Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej w Szczecinku w 2001 r:

 • średnia roczna temperatura powietrza - 8,4°C
 • średni roczny opad - 600 - 700 mm
 • średnia prędkość wiatru - 2,9 m/s

Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. Średnia roczna wielkość opadów wynosi od 600 do 700 mm[4].

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajdują się jeziora[5]:

Białe, Dębno (potocznie Damskie), Dębno Małe, Dołgie, Dzicze, Jamno, Jeziorki, Kępa, Kiełpino, Kopiel, Kople, Lipno, Łąkie, Martwe, Oczko, Płociczno, Remierzewo, Rokitno, Rybno, Smolęsko, Spore Małe, Spore, Staw, Studnica, Trzebiechowo, Wielatowo, Wielimie, Wierzchowo, Wierzchówko, Wilczkowo

Przyroda

Dominującym elementem krajobrazu są lasy i jeziora. Fauna i flora zbiorników wodnych jest bardzo bogata, występują tu liczne gatunki ryb: sandacz, szczupak, węgorz, pstrąg potokowy. Na terenie gminy znajdują się trzy rezerwaty przyrody:

 • Jezioro Kiełpino - wodno-florystyczny o pow. 49,4ha
 • Dęby Wilczkowskie - leśno-florystyczny o pow. 1,62ha
 • Bagno Kusowo - obszar bagien i wód o pow. 318,82ha

Wyodrębniono dwa obszary chronionego krajobrazu:

 • Jeziora Szczecineckie
 • Pojezierze Drawskie - fragment wschodni[6].

Historia

Na terenie gminy wiejskiej Szczecinek, najstarszą wymienianą w źródłach miejscowością jest Parsęcko, pierwsze wzmianki już w 1268 roku. Kolonizacja tych ziem nastąpiła w XIV i XV wieku, wówczas zasiedlano północną część, powstały wsie: Trzesieka, Żółtnica, Dalęcino oraz Gwda. Południowa część była niezamieszkała i porastała ją puszcza, którą zaczęto kolonizować dopiero w XVI wieku. Powstało wówczas kilka wsi książęcych chłopskich: Gwda Mała, Jelenino, Mosina, Łabędź, Sitno, Spore, Turowo oraz 5 folwarków książęcych: w Dębowie, Gałowie, Skotnikach i Sierszeniskach. Równocześni powstawały wsie szlacheckie: Wilcze Laski, Dziki należące do rodu von Bonin, Żółtnica i Drawień założone przez rodzinę Lemcke oraz Grąbczyn, Gonne lenno starosty szczecineckiego Piotra Somnitza.
Okres wojen w XVII i XVIII wieku nie sprzyjał osadnictwu. Nowe folwarki i osady pojawiły się w czasach Fryderyka Wielkiego w połowie XVIII stulecia. W tych czasach przeprowadzono na wielką skalę meliorację tego terenu. Pod koniec XIX wieku, umocniono sieć dróg oraz na terenie dzisiejszej gminy pojawiła się kolej.
W latach trzydziestych, na terenie gminy rozpoczęła się budowa umocnień Wału Pomorskiego, linia umocnień przebiegała przez okolice Jelenina, Świątek, Szczecinka i dalej w kierunku północno-wschodnim przez Gałowo[7].

Gospodarka i infrastruktura

Gmina Szczecinek jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Duże znacznie w użytkowaniu tego terenu mają jednak grunty leśne oraz wody. Te trzy kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy świadczą o jej wyjątkowym bogactwie przyrodniczym, które może przyczynić się do rozwoju turystycznego[8].

Na terenie gminny Szczecinek dominuje sektor rolno–spożywczy. Do najważniejszych podmiotów gospodarczych należą[9]:

 • Ubojnie w Turowie i Dalęcinie
 • Wyrób wędlin w Dalęcinie
 • Gorzelnie w Drawieniu i Wierzchowie
 • Piekarnie w Wilczych Laskach i Sporem
 • Wydobywanie i przerób torfu w Grąbczynie
 • Żwirownia w Parsęcku
 • Zakład Przerobu Surowców Mineralnych „MINERAŁ” w Gwdzie Małej
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Marcelinie


Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie Szczecinek (stan na 30.06.2013) wynosi 17,1%. Liczba osób bezrobotnych 1 057 w tym 597 kobiet[10].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[11]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 61
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 3
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 45
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 4
Sekcja F - Budownictwo 75
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 152
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 33
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 17
Sekcja J - Informacja i komunikacja 5
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</sma 17
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 16
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6
Sekcja P - Edukacja 17
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 18
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 16
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 31
Ogółem 537


Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla gminy wiejskiej Szczecinek[12][13]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 5,1 0,1 0,9 0,0 2,7 1,2 1,0 1,0 0,9 0,3 1,0 0,2 0,3 1,3 1,6 0,9 0,6 1,7 1,0
wskaźnik zachpom 4,1 9,5 1,0 0,0 3,2 1,1 1,1 0,9 0,5 0,5 1,1 0,2 0,4 1,1 2,3 1,1 0,5 1,7 1,1
legenda W ≤ 1 – gmina nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – gmina wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – gmina wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – gmina wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że gmina ma zdecydowanie specjalizację rolniczą, wysoki wskaźnik specjalizacji pojawia się na tle kraju jak i województwa. Koncentracja podmiotów działających w przemyśle wydobywniczym jest wysoka jedynie na tle województwa, na tle kraju zupełnie marginalna.

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie jest Wójt Gminy oraz Rada Gminy. W gminie Szczecinek funkcję Wójta Gminy sprawuje Janusz Babiński[14]. Rada Gminy składa się z 15 radnych[15].

Aktualny skład Rady Gminy Szczecinek kadencji 2010-2014[16]:

Obecny skład Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[17].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[18]:

W głosowaniu do Rady Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Jedność" uzyskał 7 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami uzyskał 2 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Szczecinek 2010 uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców "ALFA" uzyskał 1 mandat w radzie

W głosowaniu na wójta:

 • Janusz Babiński - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1954, co stanowiło 50.23%
 • Andrzej Jasionas - bezpartyjny - liczba oddanych głosów - 1936, co stanowiło 49.77%


Przy Radzie Gminy działają komisje[19]:

 • Komisja Budżetowo - Finansowa
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 • Komisja Statutowa
 • Komisja Wdrażania Strategii i Współpracy z Zagranicą
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Kultura

Kultura w gminie Szczecinek według danych GUS, stan na 2011 rok[20]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 6
Liczba czytelników w ciągu roku 1 289

Oświata

Aktualnie w Gminie Szczecinek działają szkoły[21]:

Szkoły nieistniejące:


Oświata w gminie Szczecinek według danych GUS, stan na 2011 rok[26]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
8
Liczba dzieci w przedszkolach 147
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 8
Liczba uczniów 545
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 283

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy wiejskiej Szczecinek działają parafie rzymskokatolickie[27]:

 • św. Józefa w Turowie (liczba wiernych: 1831 osób), która ma kościoły filialne:
  • Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach
  • oraz punkt odprawiania mszy w Dzikach
 • Matki Bożej Różańcowej w Parsęcku (liczba wiernych: 1967), która ma kościoły filialne:
  • św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dalęcinie
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeradzi
  • św. Maksymiliana Marii Kolbego w Radaczu
 • Matki Bożej Dobrej Rady w Starym Wierzchowie (liczba wiernych: 719), która ma kościoły filialne:
  • św. Mikołaja w Kazimierzu
  • Świetej Rodziny w Sporem
  • oraz dwa punkty odprawiania mszy w Trzcinnie i Drężnie

Sport

Kitesurferzy i windsurferzy na jeziorze Wielimie, Gwda Wielka

Na terenie gminy wiejskiej Szczecinek działają kluby sportowe[28]:

 • Gminny Klub Sportowy GROM Turowo
 • Klub Sportowy „Granit” w Marcelinie
 • Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" w Parsęcku
 • Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Wierzchowie
 • Ludowy Zespół Sportowy "Błękitni Omulna"
 • Ludowy Zespół Sportowy "Parsęta" w Parsęcku
 • Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" Spore
 • Ludowy Zespół Sportowy "TRAWNIK" Turowo
 • Ludowy Zespół Sportowy "Wiarus" Żółtnica
 • Ludowy Zespół Sportowy „Smak Pomorski” w Wilczych Laskach
 • Stowarzyszenie Towarzyski Klub Kajakowy „BORUTA” w Marcelinie
 • Towarzyski Klub Kajakarzy „BORUTA” w Gwdzie Wielkiej
 • Uczniowski Klub Sportowy Gwda Wielka
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Turowie
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Parsęcku
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Świątki
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Żółtnica
Sport w gminie Szczecinek według danych GUS, stan na 2010 rok[29]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 8
Liczba sekcji sportowych 11
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 259
Liczba kobiet 223
Suma 36
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 97
Liczba dziewcząt 31
Suma 128

Turystyka

Szlaki turystyczne w gminie wiejskiej Szczecinek[30]:

 • Szlaki wodne
  • Pętla Szczecinecka 71 km (czas przepłynięcia 3-6 dni)
  • Rzeka Gwda 140 km (czas przepłynięcia 7-9 dni)
  • Rzeka Nizica 30 km (czas przepłynięcia 2-3 dni)
  • Rzeka Płytnica 59 km (czas przepłynięcia 5-6 dni)
 • Szlaki rowerowe
  • Szczecineckie Jeziora 65,1 km ( oznakowanie - czerwony kolor )
  • Dolina Parsęty 51,1 km ( oznakowanie - zielony kolor )
  • Zaczarowane Pejzaże 51,7 km ( oznakowanie - zółty kolor )
  • Nizica 42,2 km ( oznakowanie - czarny kolor )
 • Szlaki piesze
  • Szlak Wzniesień Moreny Czołowej 161 km (oznakowanie - kolor czerwony)

Na terenie gminy Szczecinek zachowało się wiele wartych zobaczenia zabytków pochodzących z różnych okresów historycznych, najcenniejsze to[31]:

 • Kościół ryglowy p.w. M.B. Różańcowej z 1695 roku i park z II poł. XIX w. w miejsc. Drawień;
 • Park krajobrazowy z XIX w. z ruinami mauzoleum eklektycznego z początku XX w. w miejsc. Drawień;
 • Kościół neogotycki murowany z cegły w Jeleninie, wzniesiony 1887 roku;
 • Kościół neogotycki murowany z kamienia i cegły z poł.XIX w. w Kusowie;
 • Dwór neoklasycystyczny w Parsęcku z 3 ćwierci XIX w. murowany z niewielkim parkiem krajobrazowym z przepływającą rzeką Parsętą, kościół murowany z początku XX w. z drewnianą dzwonnicą obok.
 • Kościół neogotycki w Sitnie - murowany z cegły wzniesiony 1870-1880 r.;
 • Park dworski w Grąbczynie;
 • Kościół neogotycki w Sporem - murowany z kamienia, wzniesiony 1859-1865r.;
 • Neogotycki pałac w Trzebiechowie, kościół i park krajobrazowy z II poł. XIX w.;
 • Wojnowo - wieś o zabudowie ryglowej;
 • Dwór i park dworski w Wilczych Laskach;
 • Kościół murowany z XV w. z wolno stojącą dzwonnicą szachulcową z XVIII w. w miejscowości Wierzchowo;
 • Kościół murowany z wieżą szachulcową, wzniesiony w XVII w. przebudowany w 1928 roku. w Starym Wierzchowie;
 • Park dworski w Gałowie.

Demografia

W gminie wiejskiej Szczecinek występuje dodatni przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 2,0 na 1000 mieszkańców. Spadek liczby mieszkańców spowodowany był ujemnym saldem migracji gminnych wewnętrznych i zagranicznych w latach poprzednich, w 2012 saldo migracji gminnych wewnętrznych było dodatnie i wynosiło 10 osób. Gęstość zaludnienia w gminie Szczecinek wynosi 19 osób na 1 km2[32]. Liczba mieszkańców gminy wiejskiej Szczecinek na koniec maja 2013 roku wynosi 9 447 osób[33].

Liczba ludności w Gminie wiejskiej Szczecinek na przestrzeni lat 2008 - 2012[34].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 10 236 10 314 9 528 9 497 9 478
Kobiety 5 069 5 113 4 727 4 723 4 709
Mężczyźni 5 167 5 201 4 801 4 774 4 769

Zmniejszenie powierzchni gminy wiejskiej Szczecinek w 2010 roku[35], miało wpływ na znaczny spadek liczby mieszkańców w tym okresie.

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[36]:

 • przedprodukcyjnym - 2090 - 22,1%
 • produkcyjnym - 6210 - 65,5%
 • poprodukcyjnym - 1178 - 12,4%

W gminie wiejskiej Szczecinek na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet[37].

System ochrony zdrowia

Obecnie na terenie gminy wiejskiej Szczecinek, samorząd nie prowadzi żadnego ośrodka zdrowia. Działający Samodzielny Publiczny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek, którego organem założycielskim była Rada Gminy[38], został zlikwidowany w 2010 roku[39]. Na terenie gminy działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej L.K.Med. w Wierzchowie. Kierownikiem Zakładu jest pani Ludmiła Kowalkowska. W ramach poradni objętych jest opieką zdrowotną 1500 pacjentów i 230 uczniów w środowisku szkolnym. NZOZ L.K.MED. dysponuje aparatem do EKG, aparatem do USG, wagą lekarską, aparatami do RR, balkonikiem, gleukometrami. Personel zakładu stanowią, lekarz - Ludmiła Kowalkowska, pielęgniarka - Kazimiera Wieczorek, pielęgniarka - Gabriela Orlecka[40].

Ochrona zdrowia w gminie Szczecinek według danych GUS, stan na 2011 rok[41]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 2
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 0
Apteki ogólnodostępne[42]
Liczba aptek ogólnodostępnych 0
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 0

Herb

Herb gminy wiejskiej Szczecinek

Herb gminy został zdefiniowany w Statucie Gminy jako:
W herbie gminy na jednolitym, białym polu umieszczono godło przedstawiające czerwonego gryfa kroczącego w prawo, ukazanego z profilu ze skrzydłami lekko uniesionymi, łapami w rozkroku i podwiniętym ogonem. W kończynach górnych gryfa znajduje się zaokrąglona od dołu tarcza herbowa, podzielona w lewo skośnie na trzy podłużne, barwne pasy: od dołu niebieski, żółty i zielony. Dziób gryfa, część kończyn górnych i pazury łap są w kolorze żółtym.[43]

Gmina Szczecinek posiada również własną flagę, opisaną jako:
Flagą Gminy jest płat tkaniny w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 5:8 o barwach od dołu niebieskich, żółtych, zielonych, podzielonych pasmami skośnie w lewo.[44]
Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości Gminy Szczecinek[45].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Brzeźno Brzeźno, Krasnobrzeg
Dalęcino Dalęcino, Opoczyska, Skotniki, Dalęcinko, Dębrzyna, Brodźce, Nizinne
Drawień Drawień
Drężno Drężno, Orawka
Dziki Dziki
Gałowo Gałowo, Trzcinno
Grąbczyn Grąbczyn, Grąbczyński Młyn
Gwda Mała Gwda Mała
Gwda Wielka Gwda Wielka, Grochowiska, Łączka, Wielisławice
Jelenino Jelenino, Zamęcie
Krągłe Krągłe, Dąbrowa, Łozinka, Smolniki, Zielonowo
Kusowo Kusowo, Myślęcin, Trzebiechowo
Kwakowo Kwakowo
Marcelin Marcelin, Godzimierz
Mosina Mosina, Dębowo, Jadwiżyn, Janowo
Parsęcko Parsęcko, Skalno, Tarnina
Sitno Sitno, Lipnica
Spore Spore, Dobrogoszcz, Malechowo, Nowe Gonne
Stare Wierzchowo Stare Wierzchowo
Turowo Turowo, Miękowo, Spotkanie
Wilcze Laski Wilcze Laski
Wierzchowo Wierzchowo, Białe, Pietrzykowo, Sławęcice, Węglewo
Wojnowo Wojnowo
Żółtnica Żółtnica, Buczek, Gołębiewo, Omulna, Siedlice, Sierszeniska, Wągrodno

Przypisy

 1. Uchwała Nr XXXVII/300/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczecinek, z 26.02.2010, [Przeglądany 01.06.2013], Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek, Dostępny w : http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68284
 2. Gmina Szczecinek. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012. [online]. [Przeglądany 05.06.2013]. Dostępny w:http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_szczecinecki/gmina_wiejska_szczecinek.pdf
 3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczecinek. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68379
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczecinek. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68379
 5. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.06.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 6. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 7. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczecinek. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68379
 9. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczecinek. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68379
 10. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 11. Portret gmina Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 13. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 14. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek, w: Organy Gminy, Wójt Gminy. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68461
 15. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 16. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek, w: Organy Gminy, Rada Gminy. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68462
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 18. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat szczecinecki - gm. Szczecinek [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321506.html
 19. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek, w: Organy Gminy, Komisje Rady Gminy. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68463
 20. Portret gmina wiejska Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Uchwała Nr VII/50/2003, Rady Gminy Szczecinek, z dnia 31 marca 2003 roku, Statut Gminy Szczecinek, z późn. zm. [Przeglądany 01.06.2013]. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68284
 22. Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Turowie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=86630
 23. Uchwała Rady Gminy Nr XII/110/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sporem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.gminaszczecinek.pl/index.php?
 24. Uchwała Nr IX_65_2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dalęcinie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68617
 25. Uchwała Rady Gminy Nr XII/111/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilczych Laskach, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=86630
 26. Portret gmina Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 28. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 29. Portret gmina Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 30. Szlaki wodne, Szlaki rowerowe, Szlaki piesze. W: Strona internetowa Gmina Szczecinek [online]. [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.gminaszczecinek.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=27&strona=1
 31. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczecinek. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68379
 32. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 33. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek, Informacje ogólne. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/
 34. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1000. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091201000
 36. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 37. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 38. Załącznik nr 6 do Statutu Gminy Szczecinek. [Przeglądany 01.06.2013]. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68284
 39. Uchwała Nr XVI/163/2012 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek [online]. [Przeglądany 05.06.2013]. Dostępny w: http://www.bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=99763
 40. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, z 11.02.2011. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Zachodnipomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Dostępny w: http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=1239
 41. Portret gmina wiejska Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 42. Dane z 2012 roku.
 43. Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Szczecinek. [Przeglądany 01.06.2013]. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68284
 44. Załącznik nr 4 do Statutu Gminy Szczecinek. [Przeglądany 01.06.2013]. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek. Dostępny w: http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68284
 45. Uchwała Nr XXXVII/300/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczecinek, z 26.02.2010, [Przeglądany 01.06.2013], Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Szczecinek, Dostępny w : http://bip.gminaszczecinek.pl/index.php?id=68284

Bibliografia

 • Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1000.
 • Nr XVI/163/2012 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek.
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu * * Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r.
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczecinek
 • Uchwała Nr IX_65_2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dalęcinie
 • Uchwała Nr VII/50/2003, Rady Gminy Szczecinek, z dnia 31 marca 2003 roku, Statut Gminy Szczecinek
 • Uchwała Nr XXXVII/300/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczecinek z 26.02.2010
 • Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Turowie
 • Uchwała Rady Gminy Nr XII/110/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sporem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Wierzchowie
 • Uchwała Rady Gminy Nr XII/111/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilczych Laskach
 • Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 • Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 • Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski