Gmina Ustronie Morskie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Ustronie Morskie
Powiat kołobrzeski
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 6[1]
Liczba miejscowości 11[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Ustronie Morskie gmina wiejska położona w pasie nadmorskim między gminą miejską Kołobrzeg a zachodnią granicą gminy Będzino. Administracyjnie przypisana do powiatu kołobrzeskiego w województwie zachodniopomorskim. Gmina swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości skupionych w 6 sołectwach: Ustronie Morskie, Sianożęty, Gwizd, Kukinia, Kukinka i Rusowo.

Geografia

Położenie

Gmina Ustronie Morskie jest jedną z gmin powiatu kołobrzeskiego, położonego w województwie zachodniopomorskim. Gmina graniczy od południa z gminą Dygowo, od zachodu z miastem i gminą Kołobrzeg, a od strony wschodniej z gminą Będzino, leżącą na terenie powiatu koszalińskiego. Północną, dziesięciokilometrową granicę gminy Ustronie wyznacza Morze Bałtyckie[3]. Według fizjograficznego podziału Polski Jerzego Kondrackiego terytorium gminy Ustronie Morskie w całości jest położone na obszarze mezoregionu Wybrzeża Słowińskiego, będącego częścią podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego. Tylko niewielkie południowe fragmenty gminy znajdują się w obrębie mezoregionu Równiny Białogardzkiej[4].

Klimat

Gmina Ustronie Morskie znajduje się w krainie klimatycznej - Pobrzeże Kołobrzeskie, w obrębie klimatów bałtyckich. Klimat obszaru w znacznym stopniu kształtowany jest przez Morze Bałtyckie. Działalność morza najsilniej odczuwana jest w pasie o szerokości kilkuset metrów od brzegu, na którym występuje zjawisko aerozolu morskiego (mgła stanowiąca mieszankę mikrokropel wody morskiej ze śladowymi ilościami pierwiastków oraz związków chemicznych). Średnia temperatura roczna rejonu Ustronia Morskiego waha się między 7,5 a 7,9°C. Dla okresu od maja do lipca średnia temperatura kształtuje się pomiędzy 13,5 a 14°C. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień. W tych miesiącach temperatura waha się pomiędzy 16,1 a 16,3°C. Okres wegetacyjny dla obszaru gminy wynosi od 215 do 218 dni. Średnia roczna suma opadów wynosi 550 – 650 mm i jest zbliżona do średniej krajowej . Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 35 – 45 dni w roku. Ze względu na specyficzny, morski klimat są to wartości niższe niż w pozostałych regionach Polski. Gmina Ustronie Morskie charakteryzuje się wysoką wietrznością. Ponad 50% wszystkich wiatrów jest z kierunku od morza lub wzdłuż wybrzeża. W okresie zimowym przeważają wiatry wiejące z SW i S, wiosną NE, N i W, latem z W, a jesienią z SW i S. Zaledwie 3% dni w roku jest bezwietrzna. Na obszarze gminy występuje zjawisko bryzy morskiej (do południa wiatry wieją z lądu do morza natomiast po południu z morza do lądu). Zjawisko to nasila się w czasie silnego nasłonecznienia. Występujące wiatry sztormowe wieją z kierunku SW, W i NW. Najczęściej występują w styczniu, najrzadziej w okresie od czerwca do sierpnia[5].

Obiekty fizjograficzne

Rzeźba terenu w gminie Ustronie Morskie jest mało zróżnicowana. Obszar gminy charakteryzuje się nachyleniem o kierunku południkowym. Wysokości bezwzględne w gminie przyjmują wartości od 0 m n.p.m. w części północnej do 34 m n.p.m. w części południowej. Wysokość klifów waha się od 5 do 10 m n.p.m. Obszar gminy Ustronie Morskie jest lekko pofałdowany. Gmina jest pomiędzy rzekami: Parsętą (miasto Kołobrzeg) i Czerwoną (gmina Będzino). Ponadto na terenie gminy występują niewielkie rzeki i strumienie należące do zlewni wymienionych wcześniej cieków. Są to: Łopieniczka – dopływ rzeki Czerwonej, zasilana wodami wysiękowymi w rejonie Rusowa i na terenie „Łasieńskiego Lasu”; Pysznica (Pyszka) – dopływ rzeki Parsęty, początek w okolicy Rusowa. Na terenie gminy znajduje się również sieć rowów melioracyjnych, nie występują natomiast, żadne zbiorniki wodne o powierzchni powyżej 10 ha. Jedynymi wodami powierzchniowymi stojącymi są niewielkie oczka wodne (w tym wytopiskowe) rozrzucone na całym obszarze gminy z koncentracją w obrębach Kukinki i Gwizdu.

Przyroda

Gmina Ustronie Morskie charakteryzuje się wybitnymi walorami krajobrazowo - przyrodniczymi i klimatyczno – zdrowotnymi w części północnej oraz żyznymi glebami zaliczonymi wysokich klas bonitacyjnych. Stan czystości środowiska przyrodniczego jest zadowalający, odznacza się równowagą ekologiczną.

Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Ustronie Morskie:

 • Obszar chronionego krajobrazu: Koszaliński Pas Nadmorski, powołany Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 17 listopada 1975r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie nr 9 z dnia 2 grudnia 1975 r.). Swoim zasięgiem obejmuje 2 500 ha, co stanowi ok. 50% powierzchni gminy.
 • Pomniki przyrody:
L.p. Lokalizacja Opis
1 Ustronie Morskie (przy boisku sportowym) Buk zwyczajny, obw. 235 cm, Dąb szypułkowy, obw. 380 cm[6]
2 Łasiński Las, oddział 311 Nadleśnictwo Gościno Daglezja zielona, obw. 380 cm[7]
3 Łasiński Las, oddział 311 Nadleśnictwo Gościno Daglezja zielona, obw. 315 cm[8]
4 Kołobrzeski Las oddział 27a Nadleśnictwo Gościno 2 Daglezje zielone, obw. 310 i 285 cm[9]
5 Kołobrzeski Las oddział 21f Nadleśnictwo Gościno Dąb szypułkowy „Bolesław”, obw. 691 cm[10]
6 Kołobrzeski Las oddział 19f Nadleśnictwo Gościno Dąb szypułkowy, obw. 455 cm[11]
7 Las Nadleśnictwa Gościno, oddział 32c Grupa 4 żywotników zachodnich i 2 daglezji zielonych, obw. 93 – 310 cm[12]
8 Kołobrzeski Las, oddział 51b Nadleśnictwo Gościno Dąb szypułkowy „Warcisław”, obw. 618 cm[13]
9 Ustronie Morskie, obok wydm przy przystani rybackiej Grupa buków zwyczajnych, obw. 130 – 255 cm[14]
10 Rusowo, Park Cztery Lipy drobnolistne, Platan klonolistny, jesion wyniosły, Buk purpurowy, Jesion płaczący[15]
 • Obszary NATURA 2000:
  • Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017) – specjalny obszar ochrony siedlisk. Obszar ten zakwalifikowano jako spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW). Zasięgiem obejmuje północno-wschodnie i północno-zachodnie tereny gminy.
  • Dorzecze Parsęty (PLH320007) – specjalny obszar ochrony siedlisk. Obszar zaproponowany jako obszar o znaczeniu wspólnotowym (OZW). Zasięgiem obejmuje na terenie gminy niewielki fragment w okolicy miejscowości Rusowo.
  • Zatoka Pomorska (PLB990003) – obszar specjalnej ochrony ptaków. Obszar zaproponowany jako obszar szczególnej ochrony (OSO). Zasięgiem obejmuje ok. 6,5 ha powierzchni gminy (brzeg morski).

Florę gminy Ustronie Morskie wzbogacają ciekawymi okazami założenia parkowe z przełomu XIX i XX wieku. Zakładano je przy dworach i folwarkach należących do znaczących rodów niemieckich, osiadłych na tym terenie.

 • Park podworski w Rusowie zajmuje powierzchnię ok. 38 ha. pierwotnie park był zaplanowany w stylu angielskim, następnie rozbudowano go w stylu romantycznym. Przy ruinach dworu rośnie grupa 12 okazałych kasztanowców pospolitych oraz 16 klonów pospolitych. Wokół stawu parkowego rosną pomnikowe drzewa, do których zaliczono: lipę drobnolistną (405 cm obwodu) oraz kasztanowce pospolite (390, 370 cm). Innymi okazami pomników przyrody na tym terenie są: jesion wyniosły (660 cm), lipy drobnolistne (600, 570 cm), platan klonolistny (595 cm), dab szypułkowy (405 cm) oraz jesion wyniosły (370 cm). Do tych obiektów wyznaczono w parku ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną.
 • Park folwarczny w Stęszycach zajmuje obszar 1,3 ha, jest skupiony wokół zabudowań dawnej rządcówki, obecnie dom mieszkalny. Trzon drzewostanu stanowią buki pospolite, występują tu także olsza czarna i wierzba krucha. Do roślin chronionych na terenie parku zaliczono: konwalię majową, pierwiosnka lekarskiego oraz wiciokrzew pomorski.
 • Park folwarczny w Olszynie zajmuje niewielki obszar 0,32 ha przy dawnym domu nauczyciela. W drzewostanie dominuje świerk kłujący i pospolity, podszyt stanowi leszczyna pospolita, jaśminowiec wonny, forsycja zwisła i jałowiec pospolity. W narożniku parku rosną okazy objęte ochroną: jałowiec płożący, śnieżyca wiosenna i śnieżyczka przebiśnieg.
 • Park folwarczny w Wieniotowie rosną tu jesiony wyniosłe, świerki kłujące, kasztanowce pospolite, buk pospolity, modrzew europejski oraz japoński. Park od pól uprawnych oddziela szpaler głogów jednoszyjkowych, okazy tego gatunku można spotkać także w innych rejonach parku, pośród nich odnotowano dwa okazy głogu szypułkowego - rośliny rzadko sadzonej na Pomorzu[16].

Historia

Najstarszymi miejscowościami w gminie Ustronie Morskie są Rusowo i Sianożęty. Wzmianki o nich pojawiają się już w XII w., kiedy książę Racibor podarował te tereny Benedyktom ze Słupska. Z czasem cystersi kołaccy otrzymali nadanie w Kukini (1236 roku). Nowa fala rozwoju osadnictwa nadeszła po przejęciu Ziemi Kołobrzeskiej przez biskupów kamieńskich. Biskupi zakładali wsie między Kołobrzegiem a Koszalinem. Powstały wówczas miejscowości: Sianożęty1255 rok, Bagicz1276 rok, Ustronie1338 rok. Od końca XIII wieku na terenach tych osiedlili się rycerze z rodziny Woetzke oraz ród Kamyków.

W czasach średniowiecza Ustronie Morskie podzielone było między wspomniane rody szlacheckie, biskupów kamieńskich oraz miasto Kołobrzeg. Po reformacji część kościelna nadawana była miastu oraz zasłużonym obywatelom. Koniec XV wieku przynosi, za sprawa osoby księcia Bogusława, tworzenie domen z części folwarków szlacheckich, nałożenie podatków na duchowieństwo oraz nadanie dostojnikom godności kościelnych. W roku 1637 wygasa pomorska linia Gryfitów, a Pomorze cierpi na skutek działań wojny trzydziestoletniej. Sytuacja mieszkańców wsi pogarsza się, następuje rozwój folwarków pańszczyźnianych, chłopi podlegają rugom z gospodarstw. W tym okresie wzmacnia się pozycja szlachty pomorskiej, w tym rodu Kamyków.

W 1648 roku Pomorze Zachodnie zostało pozbawione samodzielności państwowej i zostaje podzielone między Szwecję i Brandenburgię. Zakończenie wojny północnej w 1720 roku powoduje włączenie Pomorza Zachodniego do państwa pruskiego, gdzie dokonano reform administracyjnych. Działania wojenne wojny siedmioletniej doprowadziły do zniszczeń okolic Kołobrzegu przez wojska rosyjskie. W drugiej połowie XVIII wieku nastąpił proces przekształcania gospodarki feudalnej. Przeprowadzono nową akcję kolonizacyjną. Po roku 1815 Prowincję Pomorską podzielono na dwie rejencje: szczecińską i koszalińską[17]. Znaczący wpływ na rozwój tych obszarów miała miejscowa szlachta, która w następstwie reform agrarnych i uwłaszczenia chłopów powiększała swój areał oraz rozwijała przemysł rolno – spożywczy. W tym okresie powstały również nowe kolonie chłopskie m.in. Kukinia oraz pojedyncze zabudowania zlokalizowane w okolicy.

W wieku XIX powstał powiat kołobrzesko-karliński, a na początku wieku XX wójtostwa obejmujące kilka gromad wiejskich i dworskich. Od końca XIX wieku, w Ustroniu Morskim oraz wsiach nadmorskich, zaczęto wykorzystywać naturalne warunki przyrodnicze i klimatyczne w rozwoju ruchu wypoczynkowo-uzdrowiskowego. W roku 1899 wybudowano linię kolejową do Berlina ze stacjami w Bagiczu i Ustroniu.

Po I wojnie światowej nadal utrzymał się dotychczasowy podział administracyjny i struktura własności, zaś w okresie hitlerowskim na terenie przymorskim rozpoczęto realizację obiektów infrastruktury wojskowej (lotnisko w Bagiczu) oraz modernizowano szlaki drogowe na potrzeby działań wojennych.

Po zakończeniu II wojny światowej Ustronie przyłączono do Polski (pierwsza nadana polska nazwa to Ustronie Nadmorskie dopiero później przekształcono ją w Ustronie Morskie). W czasach PRL-u wokół Ustronia budowano system obrony wybrzeża z wieloma wieżami obserwacyjnymi i radarami. W okolicznych lasach wybudowano wiele schronów i umocnień. Późniejsze czasy to rozkwit zakładowych ośrodków wczasowych. Zakłady przemysłu hutniczego, górniczego, tekstylnego, kolejowego i z innych branż budowały tu ośrodki wypoczynkowe dla swoich pracowników. Rozwój pracowniczej bazy noclegowej spowodował znaczne zwiększenie ruchu turystycznego. Od lat 90tych znacznie ożywili się też inwestorzy prywatni tworząc prywatna bazę noclegową[18].

Gospodarka i infrastruktura

Gmina Ustronie Morskie ma charakter turystyczno - rolniczy. Jest od blisko stu lat znanym kurortem letniego wypoczynku. Tereny leżące w południowej części gminy objęte zostały działalnościa rolniczą. W tym rejonie gminy zlokalizowane jest również przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym jedyny na terenie gminy Zakład Przetwórstwa Ryb Superfish S.A.[19].

Na układ drogowy gminy Ustronie Morskie składają się drogi:

Komunikację zbiorową, na terenie gminy, zapewnia przedsiębiorstwo PKS oraz przewoźnicy prywatni, obsługujący rynek lokalny. Komunikacja autobusowa zapewnia również połączenia gminy między innymi z: Koszalinem, Poznaniem, Krakowem i Zakopanem.

Przez obszar gminy Ustronie Morskie przebiega linia kolejowa II rzędu relacji KoszalinKołobrzegGoleniów. Jej łączna długość na terenie gminy wynosi 13,2 km. W granicach administracyjnych gminy, w miejscowości Bagicz znajduje się byłe lotnisko wojskowe. Część tego obiektu zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć wodno-kanalizacyjną z licznymi ujęciami wody, ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Grzybowie w gminie Kołobrzeg. Podmioty z obszaru gminy zasilane są energią elektryczną z sieci o mocy 110 kV za pośrednictwem stacji transformatorowej GPZ 110/15 kV, znajdującej się w jej północnej części. Na obszarze gminy zlokalizowane są 53 stacje transformatorowe. Ponadto na terenie gminy działają 2 elektrownie wiatrowe,usytuowane w obrębie geodezyjnym Gwizd, wyprodukowana energię przesyłają do Zakładu Energa S.A. Koszalin, oddział w Koszalinie. Przez gminę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 (5,4 MPa) relacji KoszalinKołobrzeg oraz odboczka Ustronie Morskie. Wszystkie miejscowości gminy znajdują się w zasięgu stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. W miejscowościach Sianożęty (1 maszt) i Ustronie Morskie (2 maszty) znajdują się anteny nadawcze sieci bezprzewodowej. Oprócz tego na terenie gminy funkcjonuje infrastruktura telekomunikacyjna Marynarki Wojennej[20].

Samorząd

Gmina Ustronie Morskie jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową i realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Rada Gminy powołuje następujące stałe komisje:

 • Rewizyjną,
 • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
 • Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
 • Rolnictwa.

Aktualny skład Rady Gminy Ustronie Morskie

Wójt jest organem wykonawczym Gminy, wykonuje: uchwały Rady, jemu przypisane zadania i kompetencje,zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego, inne zadania określone ustawami i Statutem Gminy. Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy.Aktualnie funkcję Wójta Gminy Ustronie Morskie sprawuje:.

Gmina Ustronie Morskie utworzyła 6 jednostek pomocniczych, będących sołectwami: Gwizd, Kukinia, Kukinka, Rusowo, Sianożęty oraz Ustronie Morskie.

Kultura

W Ustroniu Morskim działa Gminny Ośrodek Kultury, który dysponuje swoją odrębną bazą lokalową. GOK tworzy, upowszechnia i chroni dobra kultury, w szczególności poprzez pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej. Jest organizatorem działań z dziedziny amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzi edukację kulturalno-oświatową. Prowadzi naukę gry na instrumentach, warsztaty plastyczne, zajęcia fotograficzne. Ponadto organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy różnych form artystycznych. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w Domu Kultury w Ustroniu Morskim oraz w świetlicach wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania jest gmina Ustronie Morskie[21]. W obiekcie zajmowanym przez GOK znajdują się sale widowiskowe, pracownie tematyczne, sala kinowa oraz biblioteka z filią w Rusowie. W zasobie biblioteki znajduje się 27 000 woluminów. W gminie w miejscowościach Kukinia, Kukinka i Gwizd funkcjonują świetlice wiejskie.

Oświata

Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonuje jedno przedszkole publiczne zlokalizowane w Ustroniu Morskim[22] W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa w Rusowie
 • Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim.

Szkolnictwo ponadpodstawowe reprezentuje jedno gimnazjum w Ustroniu Morskim[23]. W gminie nie działają szkoły ponadgminazjalne. Najbliższe znajdują się w sąsiednim Kołobrzegu.

Kościoły i związki wyznaniowe

 • parafia kościoła rzymskokatolickiego

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim znajduje się przy ulicy Bolesława Chrobrego 10. Budowany od 1885, został przebudowany w latach 1983-1986. Parafia podlega pod dekanat Kołobrzeg - diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską[24].

Sport

Naczelną jednostką w gmine, odpowiedzialną za sport i rekreacje jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który posiada w tym względzie szerokie spektrum zadań statutowych:

 • Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
 • Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz kąpieliskami.
 • Inicjowanie, popieranie i upowszechnienie kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych, a zwłaszcza współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i innymi organizacjami pożytku publicznego oraz udzielania m pomocy w realizacji zadań.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach, w tym ich organizowanie zatrudnianie ratowników.
 • Tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego.
 • Rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestników zajęć.
 • Integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rożnych środowisk w tym również niepełnosprawnych.
 • Organizowanie z własnych środków imprez sportowo-rekreacyjnych.

GOSiR zarządza Centrum Sportowo Rekreacyjnym Helios, które obejmuje: pływalnię krytą wraz z kręgielnią, kąpielisko otwarte, korty tenisowe, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej oraz Stadionem sportowym wraz z bazą hotelową położonymi w bliskiej odległości od morza.

W Ustroniu Morskim znajduje się także zespół boisk sportowych "Orlik 2012". W skład zespołu wchodzą: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30m x 62m (nawierzchnia z trawy syntetycznej) oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,5m x 19 m wykonane z nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej do gier w koszykówkę, piłkę siatkową, tenisa ziemnego[25].

Na terenie gminy funkcjonują ponadto: klub sportowy NKS Astra, Polski Związek Wędkarski, LOK, przy której znajduje się strzelnica sportowa, Ośrodek Jeździecki Eronia oraz klub golfowy Golf Driving Range[26].

Turystyka

Logo ustronie.jpg

Przez obszar gminy Ustronie Morskie przebiegają następujące szlaki turystyczne:

 • Piesze: „Błękitny Szlak” – szlak o długości 15 km, prowadzi wzdłuż wybrzeża Bałtyku w strefie obszaru chronionego krajobrazu „Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego”, kondycyjna ścieżka zdrowia w parku nadmorskim.
 • Rowerowe:
  • szlak niebieski - prowadzący z Ustronia Morskiego przez Wieniotowo, Łasin, Pleśnią do latarni w Gąskach,
  • szlak czerwony - prowadzący z Ustronia Morskiego przez Sianożęty, Bagicz, Podczele do Kołobrzegu,
  • szlak żółty - prowadzący z Ustronia Morskiego przez Malechowo, Kukinkę, Kukinię do Rusowa,
  • oznakowana ścieżka prowadząca wzdłuż brzegu morskiego, wzdłuż zabudowy zespołu Ustronie Morskie – Sianożęty

Ponadto Gmina oferuje inne atrakcje turystyczne jak:

 • Skansen Chleba w Ustroniu Morskim
 • Golf Driving Range - Gospodarstwo agroturystyczne "ALTE FARM" Rusowo 57, nauka gry w golfa, pole ćwiczebne, turniej sportowe.
 • BASTION wojskowy, czyli "czterej pancerni i pies" - przejażdżki wojskowym sprzętem pancernym po poligonie. Czołg T-55, transportery opancerzone, samochody pancerne itp.
 • PAINTBALL - strzelanie z pistoletów na farbę.
 • FORT ADVENTURE - tor przeszkód, samochód terenowy, strzelnica, paintball, zjazdy na linach, przeprawa desantowa, wspinaczka na skrzynkach, most linowy, poszukiwanie skarbu za pomocą wykrywacza metalu, różne gry i zabawy zespołowe, wystawa sprzętu wojskowego. Możliwość zorganizowania ogniska, grilla, imprezy okolicznościowej itp.
 • Skoki spadochronowe (tandemowe)[27].

Demografia

Wg statystyki demograficznej prowadzonej przez Urząd Gminy Ustronie Morskie, w dn. 31 grudnia 2012 roku gminę zamieszkiwało 3796 osób, w tym 1712 mężczyzn i 1887 kobiet. Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła: w przedziale wiekowym 19-65 lat - 1243, 19-60 lat - 1145. Wskaźnik urodzeń wynosił 42, zgonów 29, tak wiec przyrost naturalny w gminie za rok 2012 był dodatni[28].

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewniają w gminie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej[29]:

 • Gabinet Lekarza Rodzinnego Mieczysław Poniedziałek Pediatra Lekarz Rodzinny, Osiedlowa 2b, 94 351 55 39
 • NZOZ Ars Medica Ustronie Morskie, Osiedlowa 2b, 94 351 40 35

Meszkańcy gminy mogą ponadto korzystać z usług medycznych z zakresu stomatologii i ginekologii. Poza nimi na terenie gminy są zlokalizowane następujące podmioty specjalistyczne:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Sanatoryjno – Rehabilitacyjny „Leśna Polana”, Ustronie Morskie,
 • Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny Polskiego Związku Niewidomych "KLIMCZOK" Sp. z o.o., Ustronie Morskie,

W Ustroniu Morskim znajduje się apteka. Najbliższy szpital zlokalizowany jest w Kołobrzegu.

Herb

Herb Ustronia Morskiego

Herbem Gminy jest w srebrnym (białym) polu tarczy gryf czerwony ze złotym (żółtym) dziobem i szponami, w których takiż mikołajek nadmorski, wyłaniający się zza dwóch pasów, błękitnego oraz złotego (żółtego) od podstawy. Wzór herbu ustanowiony został odrębną uchwałą Nr XXXVI/201/97 Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu gminy Ustronie Morskie z dnia 24 października 1997 r.[30]

Miejscowości i sołectwa

Gmina Ustronie Morskie utworzyła 6 jednostek pomocniczych, będących sołectwami: Gwizd, Kukinia, Kukinka, Rusowo, Sianożęty oraz Ustronie Morskie.

Wsie: Bagicz, Gwizd, Kukinia, Kukinka, Rusowo, Sianożęty (Olszyna), Ustronie Morskie

Osady: Grąbnica, Malechowo, Wieniotowo[31]

Przypisy

 1. Ustronie Morskie - gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca [online]. [Przeglądany 10 listopada 2013].
 2. Tamże.
 3. Plan rozwoju lokalnego Gminy Ustronie Morskie 2004-2006. Ustronie Morskie 2004, s. 3.
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998, s. 54-55.
 5. Warunki klimatyczne. W: Przyroda Pomorza Zachodniego. Ryszard Borówka [i in.] ; fot. Marek Czasnojć [i in.]. Szczecin : Oficyna "In Plus", 2002, s. 57-66. ISBN 83-910827-8-4
 6. Rozporządzenie nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. "Dziennik Urzędowy Województwa Koszalińskiego" 1992, nr 15.
 7. Tamże.
 8. Tamże.
 9. Tamże.
 10. Tamże.
 11. Tamże.
 12. Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/211/2001 z 19 września 2001 r. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2001, nr 41.
 13. Rozporządzenie nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. "Dziennik Urzędowy Województwa Koszalińskiego" 1992, nr 15.
 14. Tamże.
 15. Uchwała Nr XX/126/2000 Rady Gminy w Ustroniu Morskim
 16. Sobisz, Zbigniew. Flora naczyniowa parków wiejskich i cmentarzy gminy Ustronie Morskie. W: Dzieje wsi pomorskiej : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Kłopotowo, gmina Dygowo powiat kołobrzeski 25-27 maja 2007 : materiały. Red. Andrzej Chludziński. Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński. Dygowo ; Szczecin ; Pruszcz Gdański : Gminny Zespół Oświaty i Kultury : Uniwersytet Szczeciński, 2007, s. 295- 300.
 17. Baranowska, Olga. Pomorze Zachodnie: moja mała Ojczyzna. Szczecin: Wyd. INES, 2001, s. 117.
 18. Co, gdzie, kiedy w Ustroniu Morskim W: Wirtualne Sianożęty - Nadmorski Serwis Turystyczny [online]. [Przegladany 30 sierpnia 2013].
 19. Plan rozwoju lokalnego Gminy Ustronie Morskie 2004-2006, Ustronie Morskie 2004, s. 9.
 20. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie, s. 18-25.
 21. Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 22. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim [online. [Przegladany 30 sierpnia 2013].
 23. Zespół Szkol w Ustroniu Morskim [onkine. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 24. Parafia Ustronie Morskie. W: Ustronie Morskie : Nadmorski Serwis Turystyczny [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 25. Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios. W: GOSiR Ustronie Morskie [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 26. Sport. W: Gmina Ustronie Morskie [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 27. Turystyka. W: Ustronie Morskie [online. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 28. Statystyka demograficzna. W: BIP Urzędu Gminy Ustronie Morskie [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 29. Gdzie się leczyć. W: Narodowy Fundusz Zdrowia : Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 30. Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie.
 31. Gmina Ustronie Morskie. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].

Bibliografia

 • Baranowska, Olga. Pomorze Zachodnie: moja mała Ojczyzna. Szczecin: Wyd. INES, 2001. ISBN 83-910427-4-X.
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2
 • Plan rozwoju lokalnego Gminy Ustronie Morskie 2004-2006. Ustronie Morskie 2004.
 • Rozporządzenie nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. "Dziennik Urzędowy Województwa Koszalińskiego" 1992, nr 15.
 • Sobisz, Zbigniew. Flora naczyniowa parków wiejskich i cmentarzy gminy Ustronie Morskie. W: Dzieje wsi pomorskiej : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Kłopotowo, gmina Dygowo powiat kołobrzeski 25-27 maja 2007 : materiały. Red. Andrzej Chludziński. Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński. Dygowo ; Szczecin ; Pruszcz Gdański : Gminny Zespół Oświaty i Kultury : Uniwersytet Szczeciński, 2007. ISBN 978-83-61076-00-1 ISBN 978-83-917447-3-4
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie.
 • Uchwała Nr XX/126/2000 Rady Gminy w Ustroniu Morskim
 • Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/211/2001 z 19 września 2001 r. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2001, nr 41)
 • Warunki klimatyczne. W: Przyroda Pomorza Zachodniego. Ryszard Borówka [i in.]. Szczecin : Oficyna "In Plus", 2002. ISBN 83-910827-8-4
 • Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie

Linki zewnętrzne
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Joanna Przybyło