Powiat koszaliński

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powiat koszaliński
Powiat koszaliński
Siedziba władz Koszalin
Liczba gmin 3 (miejsko-wiejskie);
5 (wiejskie)
Strona internetowa powiatu.

Geolokalizacja: 54.202215,16.245918

Powiat koszaliński – położony jest w pół­nocno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Ogólna powierzchnia, którą zajmuje wynosi 1669 km2[1]. Siedzibą władz powiatu jest miasto Koszalin, które ma status samodzielnego powiatu grodzkiego. W skład powiatu wchodzi osiem gmin, są to: Bobolice, Polanów i Sianów o statusie miejsko-wiejskim, a także Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno i Świeszyno o statusie wiejskim. Powiat został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.

Geografia

Powiat Koszaliński znajduje się w granicach trzech makroregionów: Pobrzeża Koszalińskiego, Pojezierza Zachodniopomorskiego oraz Pojezierza Południowopomorskiego[2]. Obszar powiatu obejmuje kilka krain geograficznych o różnym ukształtowaniu powierzchni. Są to:

Położenie

Położenie powiatu koszalińskiego na mapie województwa zachodniopomorskiego

Powiat koszaliński sąsiaduje od zachodu z powiatem koło­brzeskim, od południowego zachodu z białogardzkim, od południa ze szczecineckim, od wschodu z bytowskim, zaś od północnego wschodu ze sławieńskim. Północną granicę wyznacza około trzydziestokilometrowy pas wybrzeża Bałtyku. Powiat posiada dużą nadmorską bazę wypoczynkową (gmina Mielno, gmina Będzino) oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne na pozostałym obszarze.

Klimat

Wg podziału Polski na krainy klimatyczne (autorstwa E. Romera) obszar powiatu koszalińskiego znajduje się na terenie Krainy pobrzeża Koszalińsko-Słupskiego i jest zaliczany do klimatów bałtyckich. Cechuje się dużą zmiennością frontów atmosferycznych. Stanowią one efekt naprzemiennego oddziaływania morskich i kontynentalnych mas powietrza. Średnia roczna temperatura wynosi 7°C, przy temperaturze najcieplejszego miesiąca na poziomie 18°C. Roczna suma opadów zamyka się w granicach 650-800 mm. Okres wegetacyjny trwa 200 do 208 dni[4]. Obszar powiatu znajduje się w pierwszej strefie wietrznej,przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, dlatego siła wiatru może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.

Obiekty fizjograficzne

Wyjątkową cechą powiatu koszalińskiego jest urozmaicona rzeźba terenu, od wybrzeży, poprzez równiny i pojezierza do Wysoczyzny Polanowskiej. Na obszarze powiatu znajdują się 23 jeziora, pośród których można odnaleźć jeziora rynnowe, morenowe oraz jezioro przymorskie - Jamno[5]. Charakterystycznym elementem krajobrazu powiatu koszalińskiego są liczne oczka polodowcowe, zlokalizowane w obrębie falistych i pagórkowatych wysoczyzn morenowych. Ze względu na brak odpływu wód powierzchniowych ulegają zatorfieniu, tworząc unikatowe w skali kraju torfowiska kotłowe. Specyficzną cecha tego terenu jest nagromadzenie rozmaitych form polodowcowych na stosunkowo niewielkiej powierzchni.

Przyroda

Istnienie obszarów nie przekształconych przez człowieka w powiecie koszalińskim, sprzyja występowaniu unikatowych gatunków roślin i zwierząt na tym obszarze. Niemal 20% ogólnej powierzchni powiatu zostało objętych ochroną prawną, utworzono tam 11 rezerwatów przyrody:

Rosiczki (Drosera L.)
Pełnik europejski
Rezerwat Parnowo
Rezerwat na Rzece Grabowej

Ponadto 4 obszary chronionego krajobrazu:

10 Obszarów Natura 2000:

 • 8 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO)
  • Dolina Grabowej
  • Dorzecze Parsęty
  • Warnie Bagno
  • Bobolickie Jeziora Lobeliowe
  • Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski
  • Jezioro Bukowo
  • Jezioro Bobęcińskie
  • Dolina Radwi, Chocieli i Chotli
 • 2 obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
  • Zatoka Pomorska
  • Przybrzeżne wody Bałtyku[8].

Ochroną objęto również 213 pomników przyrody[9]

Historia

Powiat koszaliński ziemski został utworzony 01 stycznia 1999 roku na mocy "Ustawy o trójstopniowym podziale na gminy, powiaty i województwa" z dnia 24 lipca 1998 roku (Dz. U. Nr 96 poz. 603 z 1998 r.). Utworzono go z części byłego województwa koszalińskiego. 1 stycznia 2010 roku z gminy Będzino został odłączony obszar dwóch sołectw: Jamno i Łabusz, które zostały przyłączone do Koszalina[10], tym samym obszar powiatu został pomniejszony o 15,02 km²[11].

Samorząd

Powiat Koszaliński stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno. Siedzibą władz powiatu jest miasto Koszalin. Powiat ma osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne. Organami Powiatu są: Rada Powiatu w Koszalinie oraz Zarząd Powiatu w Koszalinie. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, rozpatruje na sesjach i podejmuje w drodze uchwał wszystkie sprawy dotyczące powiatu w granicach jej kompetencji. Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu, który wykonuje uchwały Rady i zadania Powiatu określone przepisami prawa, przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy Starosta[12].

Gospodarka i infrastruktura

Z uwagi na położenie oraz znaczącą przewagę terenów rolnych i leśnych, podstawę gospodarki powiatu koszalińskiego stanowią turystyka, leśnictwo, rolnictwo i przemysł. Dominującymi sektorami w przemyśle są: przetwórstwo rolno-spożywcze oraz przetwórstwo drewna. Znaczna część mieszkańców powiatu znajduje zatrudnienie w usługach związanych z branżą hotelową i turystyczną. Obszarem charakterystycznym w tej dziedzinie jest pas gmin nadmorskich: Mielno i Będzino z dominującą sezonową funkcją turystyczną,uzdrowiskową oraz rybołówstwem. Na terenie powiatu zlokalizowane są również liczne gospodarstwa agroturystyczne, świadczące swe usługi całorocznie. Powiat koszaliński związany jest od lat z hodowla i nasiennictwem ziemniaka, dzięki działalności spółki w Strzekęcinie. Poza tym uprawiane są zboża konsumpcyjne, paszowe oraz rzepak[13].

Jednym z najważniejszych działów gospodarski regionu jest rolnictwo. Najlepsze warunki glebowe (najwyższy wskaźnik bonitacji gleb) posiadają gminy Będzino i Biesiekierz, najwyższy wskaźnik gleb najsłabszych znajduje się w gminach Polanów i Bobolice. Od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym polegającym na prowadzeniu gospodarstw o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej z zastosowaniem środków pochodzenia biologicznego i mineralnego, nieprzetworzonych technologicznie[14].

Przez teren powiatu przebiega droga międzynarodowa E28 (Berlin - Szczecin - Gdańsk - Kaliningrad), jej fragment stanowi droga krajowa nr 6 (Szczecin - Gdańsk). Oprócz wymienionych przebiegają jeszcze dwie ważne drogi krajowe: nr 25 (Bobolice - Oleśnica) oraz nr 11 (Kołobrzeg - Bytom).

Sieć kolejowa opiera się na linii kolejowej nr 202 ze Stargardu Szczecińskiego przez Koszalin do Gdańska Głównego oraz 402 z Goleniowa do Koszalina[15]. W sezonie letnim czynne jest połączenie kolejowe Koszalina z Mielnem.

Kultura

Kultura powiatu koszalińskiego jest zjawiskiem złożonym, ukształtowała się z wszechobecnej na tym terenie kultury niemieckiej połączonej z tradycjami i zwyczajami powojennych osadników, którzy przybyli tu z różnych obszarów Polski. Wyjątkowe miejsce wśród mieszkańców pełni kultura ludowa, podtrzymywana przez aktywna działalność zespołów wokalno-tanecznych. (Na terenie powiatu działa ok. 30 zespołów ludowych nawiązujących w swej twórczości do wzorców z różnych rejonów Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec)[16]. Ogniskami koncentrującymi społeczność lokalną wokół kultury są biblioteki oraz ośrodki kultury działające w poszczególnych gminach. W Bobolicach utworzona została Miejska Izba Muzealna, w której zgromadzone zostały pamiątki obrazujące życie regionu z różnych okresów. Eksponaty prezentowane są w 7 działach: archeologicznym, przyrodniczym, etnograficznym, galerii obrazów, militariów, medali, odznaczeń oraz historii miasta[17]. Na bogactwo kultury powiatu składa się także znaczna liczba zabytkowych obiektów architektonicznych, sakralnych i świeckich, wraz z ich cennym wyposażeniem i wystrojem wnętrz. Wiele z nich wpisanych zostało do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Oświata

W powiecie koszalińskim znajduje się 9 szkół ponadgimnazjalnych, 11 gimnazjów oraz 31 szkół podstawowych. Na terenie powiatu znajdują się dwa specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (tzw. szkoły życia) dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie (gmina Biesiekierz) z internatem, zapewniający opiekę i edukację dziewczętom i chłopcom (z terenu powiatu koszalińskiego, ale nie tylko), upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także nauczanie zbiorowe i indywidualne niektórym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Nikifora Krynickiego w Bobolicach, zapewniający opiekę, edukację i przygotowanie zawodowe dziewczętom i chłopcom (z terenu powiatu koszalińskiego, ale nie tylko), upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym[18].

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół pw. Bożego Ciała w Kurowie

Kościół Rzymskokatolicki

 • Metropolia szczecińsko-kamieńska
  • Diecezja koszalińsko-kołobrzeska
   • Dekanaty: Koszalin; Mielno

Kościół Greckokatolicki

 • Eparchia wrocławsko-gdańska
  • Dekanat koszaliński: Koszalin
  • Dekanat słupski (część): Bobolice

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

 • Diecezja wrocławsko-szczecińska
  • Dekanat Koszalin (część): Bobolice; Koszalin

Sport

W ostatniej dekadzie dzięki współpracy władz państwowych, wojewódzkich i samorządu terytorialnego udało się przeprowadzić w regionie poważną modernizację lokalnej bazy sportowej, co z kolei przyczyniło się do większego zainteresowania sportem i kulturą fizyczną wśród mieszkańców. Inwestycje mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach trzech programów, były nimi: „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego”; "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na bieżącą modernizacje obiektów sportowych" oraz rządowy program „Moje Boisko – Orlik 2012”, który zakładał budowę wielofunkcyjnego boiska w każdej gminie powiatu . Dzięki sprawnej działalności Szkolnego Związku Sportowego na terenie województwa i powiatu przeprowadzono kilka edycji Bałtyckich Igrzysk Młodzieżowych oraz Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich. Wybudowane w powiecie „orliki” stały się areną sportowych zmagań Ligii Bałtyckiej Orlik 2012 w różnych kategoriach.

W maju 2012 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ziemskiego Koszalin XVII Ogólnopolskiego Turnieju im. Marka Wielgusa o Puchar Starosty Koszalińskiego. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Bobolice, a współorganizatorem Powiat Koszaliński, Gmina Bobolice, Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS w Szczecinie, Zespół Placówek Specjalnych w Bobolicach. Na terenie powiatu koszalińskiego zlokalizowane są również inne obiekty sportowe, jak korty tenisowe oraz pływalnie (basen kryty w hotelu Unitral w Mielnie, basen kryty w hotelu Verde w Mścicach) umożliwiające uprawianie innych dyscyplin sportu.

Przebiega tędy także międzynarodowy szlak rowerowy Bike the Baltic składający się z 3 części : szwedzkiej znajdujący się w Skani, duńskiej na wyspie Bornholm oraz polskiej na Pomorzu Środkowym. W każdym kraju podzielny jest na 3 etapy. W Polsce szlak zaczyna się w Kołobrzegu przebiega przez Ustronie Morskie - Mielno - Koszalin - Sianów - Polanów - Kamienne Kręgi (Grzybnica) – Wyszewo i kończy na osiedlu Jamno-Łabusz w Koszalinie. Znaczna jego część wyznaczona została w obrębie powiatu koszalińskiego .

Turystyka

Logo Powiatu Koszalinskiego.png

Z racji warunków geograficznych turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki powiatu koszalińskiego. Szczególnie uprzywilejowane są w tym zakresie miejscowości nadmorskie, które gromadzą latem rzesze turystów. Ostatnie dane wskazują, że powiat odwiedziło w 2008 r. 140 738 osób[19]. Bazę noclegową zapewniają liczne hotele, ośrodki wypoczynkowe i domy wczasowe,które jednocześnie oferują możliwość korzystania z innych usług: sauna, solarium, basen, masaże, zabiegi rehabilitacyjne, spa, lecznicze diety, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Nocleg oferują także kwatery prywatne i gospodarstwa agroturystyczne, które dla odmiany oferują turystom: kontakt z naturą, regionalna kuchnię, demonstracje lokalnych zwyczajów i tradycji. Przez obszar powiatu koszalińskiego przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe oraz konne. Można tu również znaleźć miejsce na uprawianie wędkarstwa, żeglowania, windsurfingu, nurkowania, nordic walkingu, spadochroniarstwa, lotnictwa lekkiego oraz motocrossu[20]

Demografia

Na dzień 31 grudnia 2010 roku powiat koszaliński zamieszkiwało 64441 mieszkańców w tym 32047 mężczyzn i 32364 kobiet z czego 50596 osób zajmuje tereny wiejskie co stanowi 78,5 % ludności powiatu. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią 66,6 % ludności całego powiatu z nieznaczną przewagą mężczyzn zaś osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia) stanowią 20,8 % ludności. Stopa bezrobocia w powiecie koszalińskim od kilku lat utrzymuje się na poziomie ponad 20 %. (Pod pojęciem stopy bezrobocia rozumie się procentowy udziału zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo)[21]. Wg danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie powiat koszaliński zamieszkiwało ogółem w 2011 roku 64411 osób, z czego w miasta Polanów, Sianów i Bobolice gromadziły 13815 mieszkańców, pozostała liczba zamieszkiwała gminy wiejskie. Wskaźnik demograficzny związany z tym obszarem wynosił 39 osób na 1 km2[22].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia na terenie powiatu koszalińskiego stanowi złożoną strukturę; świadczenia zdrowotne są dostarczane przez podmioty publiczne i niepubliczne, które udzielają zarówno podstawowej opieki zdrowotnej , lecznictwa stacjonarnego jak i pomocy specjalistycznej oraz ambulatoryjnej . Ich sprawne funkcjonowanie oraz dostępność zależy w dużej mierze od nakładów finansowych oraz rozmieszczenia poszczególnych jednostek w terenie[23]. Wg danych z 2010 r.[24] w powiecie koszalińskim znajdowało się 11 szpitali, 242 Zakłady Opieki Zdrowotnej,180 zarejestrowanych praktyk lekarskich oraz 166 aptek. Powiat zaopatrzony jest również w system ratownictwa medycznego; główna stacja Pogotowia Ratunkowego znajduje się w Koszalinie, w sezonie letnim uruchamiany jest dodatkowy posterunek pogotowia w Mielnie.

Herb

herb Powiatu Koszalińskiego

Herb powiatu koszalińskiego przedstawia: czerwonego gryfa w srebrnym polu, zwróconego w prawo, trzymającego błękitną chorągiew, na której znajduje się osiem sześcioramiennych złotych gwiazd, nad podwójną błękitną wstęgą. Herb został ustanowiony Uchwałą Nr III/34/2002 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20. grudnia 2002 roku. Symbolika: Gryf symbolizuje przynależność powiatu do województwa zachodniopomorskiego. Proporzec nawiązuje do współczesnego herbu miasta Koszalina, przedstawiającego rycerza na koniu, trzymającego proporzec. Gwiazdy w weksylium wskazują na liczbę gmin w powiecie. Podwójna błękitna wstęga wskazuje na nadmorską lokalizację powiatu[25].

Miasta i gminy (wykaz)

Powiat koszaliński tworzy 8 gmin, 3 z nich mają charakter miejsko-wiejski, pozostałe to gminy o statusie wiejskim. W centrum powiatu znajduje się Koszalin – miasto na prawach powiatu.

Miasta:

Gminy wiejskie:

Przypisy

 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010.
 2. Regionalizacja fizjogeograficzna Polski. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. [Przeglądany 19 kwietnia 2013].
 3. Przystań w powiecie koszalińskim. Oprac. merytoryczne Weronika Pechmann, Monika Grudzińska, Daniel Stefaniw]. Koszalin : Rokart System, 2010, s. 2.
 4. Tamże, s. 3.
 5. Tamże, s. 6-8.
 6. Rezerwaty przyrody. W: Powiat koszaliński [online]. [Przeglądany 19 kwietnia 2013].
 7. Obszary chronione krajobrazu. W: Powiat koszaliński [online]. [Przeglądany 19 kwietnia 2013].
 8. Obszary Natura 2000. W: Powiat koszaliński [online]. [Przeglądany 19 kwietnia 2013].
 9. Przystań w powiecie koszalińskim. Oprac. Weronika Pechmann, Monika Grudzińska, Daniel Stefani. Koszalin : Rokart System, 2010, s. 8.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. "Dziennik Ustaw" 2009, Nr 120, poz. 1000)
 11. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009.
 12. Statut Powiatu Koszalińskiego. Załącznik do obwieszczenia Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r.
 13. Przystań w powiecie koszalińskim. Oprac. Weronika Pechmann, Monika Grudzińska, Daniel Stefani. Koszalin : Rokart System, 2010, s. 58-63.
 14. Powiat Koszaliński. W: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego [online]. [Przeglądany 10 lipca 2013].
 15. Uchwała nr XXVII/288/2009 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego”. Koszalin: Starostwo Powiatowe, 2009, s. 13.
 16. Tamże, s. 42.
 17. Kłobuch, Piotr. Magiczne miejsca powiatu koszalińskiego. Starostwo Powiatowe w Koszalinie, 2010, s. 153.
 18. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych [online] . [Przeglądany 19 kwietnia 2013].
 19. Przystań w powiecie koszalińskim. Oprac. Weronika Pechmann, Monika Grudzińska, Daniel Stefani. Koszalin : Rokart System, 2010, s. 46.
 20. Tamże, s. 52-55.
 21. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2012–2017. [online]. [Przeglądany 29 maja 2013]
 22. Województwo zachodniopomorskie 2011: podregiony, powiaty, gminy. Warszawa: Zakład Wydawnictw statystycznych, 2011, s. 96.
 23. Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008) wybrane problemy: praca zbiorowa. Red. Lucjan Bąbolewski, Kazimierz Kozłowski. Szczecin: Ksiażnica Pomorska im. S. Staszica przy współpr. Urzędu Statystycznego, 2010, s. 229. ISBN 978-83-87879-82-2.
 24. Województwo zachodniopomorskie 2011, dz. cyt., s.192.
 25. Gut, Agnieszka. W: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008) wybrane problemy: praca zbiorowa. Red. Lucjan Bąbolewski, Kazimierz Kozłowski. Szczecin: Książnica Pomorska im. S. Staszica przy współpr. Urzędu Statystycznego, 2010, s. 303.


Bibliografia

 • Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008) wybrane problemy: praca zbiorowa. Red. Lucjan Bąbolewski, Kazimierz Kozłowski. Szczecin: Książnica Pomorska im. S. Staszica przy współpr. Urzędu Statystycznego, 2010. ISBN 978-83-87879-82-2.
 • Kłobuch, Piotr. Magiczne miejsca powiatu koszalińskiego. Starostwo Powiatowe w Koszalinie, 2010. ISBN 978-83-931065-1-6.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009-08-20. ISSN 1505-5507.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010. ISSN 1505-5507.
 • Przystań w powiecie koszalińskim. Oprac. Weronika Pechmann, Monika Grudzińska, Daniel Stefani. Koszalin : Rokart System, 2010. ISBN 978-83-61132-94-3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. "Dziennik Ustaw" 2009, Nr 120, poz. 1000.
 • Uchwała nr XXVII/288/2009 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego”. Koszalin: Starostwo Powiatowe, 2009.
 • Województwo zachodniopomorskie 2011: podregiony, powiaty, gminy. Warszawa: Zakład Wydawnictw statystycznych, 2011.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Joanna Przybyło