Trzcińsko-Zdrój

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Trzcińsko-Zdrój
Trzcińsko-Zdrój
rynek z Ratuszem i pocztą
Nazwa niemiecka Bad Schönfließ
Powiat gryfiński
Gmina Trzcińsko-Zdrój
Strona internetowa miejscowości.

Trzcińsko-Zdrój (niem. Bad Schönfließ) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzcińsko-Zdrój, nad rzeką Rurzycą.

Geografia

Miasto leży w północnej części gminy Trzcińsko-Zdrój, która graniczy na zachodnie z gminą Chojna, na północy z gminą Banie, na wschodzie z powiatem myśliborskim (gminami Myślibórz oraz Dębno), a na południu z gminą Mieszkowice. [1]

Położenie

Obszar gminy Trzcińsko Zdrój (w tym miasto Trzcińsko-Zdrój) leży w zasięgu prowincji Niż Środkowoeuropejski i podprowincji Pobrzeże Południowo Bałtyckie. Region leży w granicach makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego oraz makroregionu Pojezierze Południowopomorskie. W skład pierwszego makroregionu wchodzi część mezoregionu Pojezierze Myśliborskie, natomiast w skład drugiego makroregionu wchodzi północno – zachodnia część Równiny Gorzowskiej. [2]

Klimat

Gmina Trzcińsko-Zdrój (wraz z miastem Trzcińsko-Zdrój) pod względem klimatycznym leży na granicy dwóch obszarów wynikających z podziału na dzielnice klimatyczne. Północna część obszaru różni się od południowej, jest stosunkowo ciepła i sucha. Pokrywa śnieżna trwa 40–60 dni, przymrozki trafiają się w ciągu dwóch miesięcy. Średni opad roczny wynosi 450–600 mm, a liczba godzin ze słońcem jest stosunkowo duża.

Przebieg średnich temperatur miesięcznych wyznacza dwa ważne dla rolnictwa okresy: gospodarczy i wegetacyjny. Okres gospodarczy rozpoczyna się między 16-20 marca, a kończy między 27 listopada-4 grudnia. Trwa zatem 252-262 dni. Okres wegetacyjny natomiast rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a kończy w pierwszej dekadzie listopada i trwa 217-223 dni.

Klimat w części południowej gminy ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i dość wilgotnym klimatem morskim, a suchym i ciepłym - charakteryzującym dorzecza środkowej Warty i środkowej Wisły. Dni z przymrozkami jest tutaj ponad 100, a opady wynoszą średniorocznie około 550 mm. Czas trwania pokrywy śnieżnej, tak samo jak na północy gminy, trwa 40-60 dni. Pod względem czasu trwania okresu wegetacji część południowa nie różni się bardzo od północy regionu. Okres wegetacji zaczyna się z początkiem kwietnia i kończy wraz z początkiem listopada.

Temperatury powietrza w obydwu dzielnicach klimatycznych są zbliżone i wynoszą średnio w ciągu roku ok. 7-8 stopni Celcjusza. [3]

Obiekty fizjograficzne

 • Jezioro Miejskie, zwane potocznie Trzcińskie bądź Trzygłowskie (43 ha) [4]
 • rzeka Rurzyca [5]

Przyroda

 • park w zespole dawnego Domu Zdrojowego, obok obecnego Domu Pomocy Społecznej

Historia

200px-Info icon 002.svg.png

Osobny artykuł: Historia Trzcińska-Zdroju

W wyniku ekspansji terytorialnej rodzącego się państwa polskiego tereny Pomorza Zachodniego (do rzeki Odry) najprawdopodobniej zostały przyłączone do państwa piastowskiego w X wieku. Zależność ta trwała do początku XI wieku. Następnie obszar lawirował między wpływami księstw pomorskich a Polski (co nasiliło się po podbojach Pomorza przez Bolesława Krzywoustego w XII wieku, a następnie rozbiciu dzielnicowemu Polski w 1138 roku). [6] [7]

Na obszarze, gdzie obecnie mieści się miasto od średniowiecza znajdował się gród, który wchodził w skład tzw. kasztelanii cedyńskiej, czyli okręgu podatkowo-wojskowego. Trzcińsko-Zdrój w wyniku osłabienia państwa polskiego pozostawał od około połowy XII wieku pod wpływem książąt pomorskich. [8] [9]

Landkreis Königsberg/Neumark

W drugiej połowie XIII wieku miejscowość została przejęta przez Brandenburczyków. Tereny, początkowo znajdujące się tylko na wschód od Odry, otrzymały nazwę Nowa Marchia (Trzcińsko-Zdrój wchodziło w jej obręb). Pierwsza wzmianka pisana o Trzcińsku-Zdroju pochodzi z 1248 roku. W drugiej połowie XIII wieku miejscowość otrzymała prawa miejskie (dokładna data nie jest znana). W latach 1402-1454 ziemia trzcińska wraz z dużymi obszarami Nowej Marchii przeszła pod panowanie Zakonu Krzyżackiego. W późniejszym okresie Moryń związany był z dynastią Hohenzollernów. Zarządzane przez nich państwo, określane w historiografii jako Brandenburgia-Prusy, w 1701 roku otrzymało oficjalną nazwę Królestwa Prus. Po reformach Steina i Hardenberga Trzcińsko-Zdrój weszło w skład zorganizowanego w latach 1816-1818 Landkreis Königsberg/Neumark (powiatu Chojna/Nowa Marchia) przyporządkowanego do Provinz Brandenburg (prowincji brandenburskiej). W 1871 roku nastąpiło zjednoczenie wszystkich ziem niemieckich i powołanie II Rzeszy Niemieckiej. Po odkryciu pokładów borowiny (1907) miasto uzyskało status uzdrowiska, rolę tę pełniło do końca II wojny światowej. [10] [11]

Po 1945 roku miejscowość (razem z tzw. "Ziemiami Odzyskanymi") w wyniku decyzji mocarstw została przyznana Polsce. Miastu nadano wówczas polską nazwę, która zastąpiła dotychczasową - Bad Schönfließ. Trzcińsko-Zdrój wchodził początkowo w skład Okręgu Pomorze Zachodnie. 29 maja 1946 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa. Okręg Pomorze Zachodnie został przemianowany na województwo szczecińskie. W wyniku reformy administracyjnej z 1998 roku podział administracyjny od stycznia 1999 roku przybrał obecną formę. [12] [13]

Samorząd

Samorząd Trzcińska-Zdroju: [14]

Radni VI Kadencji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju: [15]

Obecny skład samorządu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji z dnia 21 listopada 2010 roku.

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej miasta Trzcińsko-Zdrój wg rejestru REGON, stan na grudzień 2010 [16]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P - Edukacja
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa

Drogi krajowe przebiegające przez miasto

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 26 : [17]

 • droga krajowa nr 26 ---> granica państwa - Chojna - Myślibórz (powiat myśliborski)

Kultura

W Trzcińsku-Zdroju mieści się Trzcińskie Centrum Kultury (ul. Młyńska 4), które jest animatorem większości imprez kulturalnych w regionie. [18]

Podczas Dni Trzcińska-Zdroju 24-25 maja 2013 roku oficjalnie otwarto Izbę Pamięci w Trzcińsku-Zdroju. Zgromadzono tam pamiątki z regionu (m.in. na wystawie etnograficznej przedstawiona została historia miasta i okolicy). [19]

W Trzcińsku-Zdroju mieści się także Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (gmach Trzcińskiego Centrum Kultury - ul. Młyńska 4). [20]

W mieście działa Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej, które zajmuje się popularyzacją regionu i jego historii [21]

Bieżące wydarzenie z życia regionu znajdują się na portalu trzcinsko-zdroj24.pl.

Najważniejszą imprezą cykliczną są odbywające się co roku "Dni Trzcińska-Zdroju" [22]

Oświata

Na terenie miasta znajdują się następujące placówki oświatowe: [23]

 • Przedszkole miejskie w Trzcińsku-Zdroju (ul. Kościuszki 7) [24]
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju (ul. 2 lutego 3) [25]
 • Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju (ul. Chojnicka 48) [26] [27]

Kościoły i związki wyznaniowe

Teren miasta należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Trzińsko-Zdrój pod względem administracji kościelnej jest częścią Dekanatu Mieszkowice. [28]

W Trzcińsku-Zdroju znajduje się siedziba parafii oraz jeden kościół (parafialny): [29]

 • parafia rzymskokatolicka pw. MB Nieust. Pomocy
 • kościół parafialny pw. MB Nieust. Pomocy [30]

Sport

Na terenie miasta znajduje się zespół "Orzeł" Trzcińsko-Zdrój, który występuje w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej na poziomie klasy okręgowej. [31]

 • Miejski Klub Sportowy "Orzeł" Trzcińsko-Zdrój; piłka nożna - Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Szczecin - południe [32] [33]

Turystyka

Regionalna Informacja Turystyczna znajduje się w Trzcińsku-Zdroju przy ulicy Chojnickiej 12/1. [34]

Szlaki turystyczne przebiegające przez miasto [35]

 • Miejski Szlak Architektury Średniowiecznej - Trzcińsko-Zdrój
 • Szlak Pojezierza Trzcińskiego (zielony) - Trzcińsko-Zdrój, Jezioro Strzeszowskie - prowadzi z Trzcińska-Zdroju do Bań

W Trzcińsku-Zdroju znajduje się także sporo zabytków, których metryka sięga średniowiecza (zobacz więcej w kategorii "Zabytki").

Demografia

Zaludnienie miasta w ostatnich latach (informacje za Bankiem Danych Lokalnych): [36]

Rok Liczba mieszkańców
2008 2 478 osób
2009 2 465 osób
2010 2 490 osób
2011 2 482 osoby
2012 2 479 osób

System ochrony zdrowia

Zakłady opieki zdrowotnej i apteki w Trzcińsku-Zdroju:

 • Niepubliczny Zakład Fizjoterapii. Mariola Kupkowska – oddział w Trzcińsku-Zdroju (ul. 2 Lutego 12) [37] [38]
 • Specjalistyczna Praktyka Medycyny Rodzinnej "Eskulap" (ul. 2 Lutego 27) [39]
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. 2 Lutego 20) [40]
 • Apteka 81-095 (ul. Chojnicka 1) [41]

Herb

herb Trzcińska-Zdroju

Herb przedstawia w białym polu czerwoną bramę miejską, z dwiema basztami, pomiędzy którymi unosi się czerwony brandenburski orzeł. Szpiczaste dachy wież z kopułą nad bramą są w kolorze niebieskim, a rozwarte wrota bramy są żółte.

Orzeł brandenburski symbolizuje związek regionu z Brandenburgią i przynależność historyczną do Nowej Marchii. [42]

Zabytki

 • kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy - świątynia gotycka z XIII wieku
 • średniowieczne mury obronne
 • Brama Chojeńska
 • Brama Myśliborska
 • Baszta Bociania
 • Baszta Prochowa
 • Baszta Zachodnia
 • Ratusz
 • Dawny Dom Zdrojowy (obecnie gmach Domu Opieki Społecznej) [43]

Pomniki

 • pomnik poległych i zaginionych żołnierzy podczas I wojny światowej - ufundowany w 1921 roku (cmentarz)
 • głaz zwieńczony pruskim orłem i napisem ku czci poległych w I wojnie światowej - odsłonięty w 1924 roku (plac przed kościołem); obecnie na głazie ustawiona jest figura Matki Boskiej, która zastąpiła orła; brakuje także pierwotnego napisu[44]

Osoby związane z miejscowością

Przypisy

 1. Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina miejsko-wiejska Trzcińsko-Zdrój, w: Główny Urząd Statystyczny [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmina_trzcinsko-zdroj.pdf
 2. Programu Ochrony Środowiska gminy Trzcińsko-Zdrój, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/728.dhtml
 3. Programu Ochrony Środowiska gminy Trzcińsko-Zdrój, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/728.dhtml
 4. Jeziora i lasy, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/158/112/
 5. Jeziora i lasy, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/158/112/
 6. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 678.
 7. Historia do 1945 roku, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: [online] [Przeglądany 27.06.2013] http://www.trzcinsko.com/content/view/813/145/
 8. Konferencja historyczna 24.08.07, w: Blog Obok. Słowomir Błęcki [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://papblekit.bloog.pl/drukuj.html?id=5681749&smoybbtticaid=610d74
 9. Historia do 1945 roku, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: [online] [Przeglądany 27.06.2013] http://www.trzcinsko.com/content/view/813/145/
 10. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 678.
 11. Historia do 1945 roku, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: [online] [Przeglądany 27.06.2013] http://www.trzcinsko.com/content/view/813/145/
 12. Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości, w: Internetowy System Aktów Prawnych [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19461420262
 13. Białecki T. (red.), Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948, Książnica Pomorska w Szczecinie, Szczecin 2002, s. 139.
 14. Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/
 15. Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VI kadencji(2010-2014), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/3614.dhtml
 16. Bank Danych Lokalnych GUS (2010), w: Portret gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 18. Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.tck.trzcinsko-zdroj.pl/
 19. Izba Pamięci oficjalnie otwarta, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/878
 20. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.bibliotekatz.com/
 21. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/
 22. Dni Trzcińska-Zdroju 2013, w: Portal trzcinsko-zdroj24.pl [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=151:dni-trzciska-2013&catid=38:aktualnoci&Itemid=91
 23. Edukacja (zakładka), w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj.pl/
 24. Trzcińskie Przedszkolaki [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinskie-przedszkolaki.pl/index.php/kontakt-przedszkole
 25. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://sptrzcinskozdroj.edupage.org/
 26. Propozycja Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko-zdroj.pl/aktualnosci/pokaz/435_propozycja_gimnazjum_dla_doroslych_w_trzcinsku-zdroju
 27. Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/5057.dhtml
 28. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 29. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 30. Kościoły, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/koscioly
 31. Kluby sportowe (zakładka), w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj.pl/
 32. Miejski Klub Sportowy Orzeł Trzcińsko-Zdrój, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=5127&id_sezon=69
 33. Orzeł Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mksorzel.com.pl/
 34. Regionalna Informacja Turystyczna, Portal poznajkraj.pl [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.poznajkraj.pl/firmy/regionalna-informacja-turystyczna,2YFG.html
 35. Turystyka, rowerowy powiat, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=tur_szne_roat
 36. Bank Danych Lokalnych GUS (2008-2012), w: Portret gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 37. Rehabilitacja, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/32/122/
 38. Doposażenie Zakładu Fizjoterapii Mariola Kupkowska Oddział Trzcińsko-Zdrój, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj.pl/aktualnosci/pokaz/527_doposazenie_zakladu_fizjoterapii_mariola_kupkowska_oddzial_trzcinsko-zdroj
 39. Otwarcie nowego gabinetu medycyny rodzinnej w Trzcińsko-Zdroju, w: Portal trzcinsko-zdroj24.pl [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:otwarcie-nowego-gabinetu-medycyny-rodzinnej-w-trzcisko-zdroju
 40. Służba zdrowia, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=baz_slia
 41. Dyżury aptek w powiecie gryfińskim, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=praca_aptek
 42. Herb miasta, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/809/141/
 43. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 678-679.
 44. Pomniki, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/801/133/
 45. Ludzie z pasją, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/142/108/

Bibliografia

 • Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012.
 • Kosacki J.M., Ziemia Szczecińska. Ziemia Chojeńska i Pyrzycka, Szczecińska Agencja Turystyczna "Sat", Szczecin 1995.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2012.
 • Machałek M., Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Migdalski P., ...w tej strażnicy Rzeczypospolitej. Rejon Pamięci Narodowe Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007.
 • Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Rymar E., Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", Chojna 2012.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Skolimowski